KHO THƯ VIỆN 🔎

Đề tài khả năng mắc bệnh covid 19

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         51 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đề tài khả năng mắc bệnh covid 19

Đề tài khả năng mắc bệnh covid 19

rBÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ TP. HO CHÍ MINHKHOA KE TOÁN£089-------------03G8UẸHUNIVERSITYBÁO CÁO DỤ ẤNBỌ MÔN: KHOA HỌC DỮLIỆVĐÉ TÀI:

Đề tài khả năng mắc bệnh covid 19:Giàng viên:Mà lóp học phần:Sinh viên (hực hiện: Hồ Gia Kim HiềnVõ Minh ThưHuỳnh Thu Thủy Nguyễn Thị Thanh Thào Phan Thanh DuyTP.HCM, ngáy 22 tháng 12

năm 2022MỤC LỤCMỤC LỤC....................................................................2DANH MỰC TỪ VIÉT TẤT...................................... Đề tài khả năng mắc bệnh covid 19

.................3DANH MỤC HĨNH ÃNH..........................................................3DANH MỤC BÁNG...........................................

Đề tài khả năng mắc bệnh covid 19

...................4DANH MỤC BIẺƯ ĐO...........................................................5LÒI CẤM ƠN............................................

rBÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ TP. HO CHÍ MINHKHOA KE TOÁN£089-------------03G8UẸHUNIVERSITYBÁO CÁO DỤ ẤNBỌ MÔN: KHOA HỌC DỮLIỆVĐÉ TÀI:

Đề tài khả năng mắc bệnh covid 19.......................51.1.Lý do chọn đề tài.................................................51.2.Mục tiêu đẽ tãi....................................

...............61.3 Đòi tượng và phạm VI nghiên cíni của đè tài..........................61.4.Còng cụ sir dụng........................................ Đề tài khả năng mắc bệnh covid 19

..........61.5.Ỷ nghía nghiên cứu................................................61.6.Cấutnìcđềtãi....................................................

Đề tài khả năng mắc bệnh covid 19

..7CHƯƠNG 2. Cơ SỠ LÝ THVYÉT (20% thời lượng).................................72.1.Tồng quan về Khoa học dừ liệu.....................................7

rBÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ TP. HO CHÍ MINHKHOA KE TOÁN£089-------------03G8UẸHUNIVERSITYBÁO CÁO DỤ ẤNBỌ MÔN: KHOA HỌC DỮLIỆVĐÉ TÀI:

Đề tài khả năng mắc bệnh covid 19huyết và các phương pháp trong phân tích dừ liêu (đề cập den lý thuyết, cơ sờtoán học. ... cùa các mô hĩnh nhóm áp dụng).............................1

3CHƯƠNG 3. PHÀN TÍCH YÊU CẢU NGƯỜI DỬNG VÀ MÒ TẢ DỪ LIẸƯ (20 % thời lượng)....................................................................25 Đề tài khả năng mắc bệnh covid 19

rBÔ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ TP. HO CHÍ MINHKHOA KE TOÁN£089-------------03G8UẸHUNIVERSITYBÁO CÁO DỤ ẤNBỌ MÔN: KHOA HỌC DỮLIỆVĐÉ TÀI: