KHO THƯ VIỆN 🔎

Đề cương ôn tập tấn công phòng thủ hệ thống

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         66 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đề cương ôn tập tấn công phòng thủ hệ thống

Đề cương ôn tập tấn công phòng thủ hệ thống

Tấn công phòng thù hệ thôngMục lụcchương 1. Cơ bàn vẽ tẩn còng và phòng thù hệ thông............................41.1.Khói niệm cơ bán Elements of Info

Đề cương ôn tập tấn công phòng thủ hệ thốngormation Security........................41.2.Mô hình lãn công và phòng thù hệ thống...................................71.3.Quy trình lãn công hệ thốn

g..............................................71.3.1.Reconnaissance....................................................1.3.2.Scanning................ Đề cương ôn tập tấn công phòng thủ hệ thống

..........................................1.3.3.Gaining Access....................................................1.3.4.Maintaining Access............

Đề cương ôn tập tấn công phòng thủ hệ thống

....................................1.3.5.Clearing Tracks...................................................1.4.Cơ sở pháp lý.........................

Tấn công phòng thù hệ thôngMục lụcchương 1. Cơ bàn vẽ tẩn còng và phòng thù hệ thông............................41.1.Khói niệm cơ bán Elements of Info

Đề cương ôn tập tấn công phòng thủ hệ thống..........................................112.2.Phương pháp thu thập thông tin..........................................122.3.Kỷ thuật lãn công thăm d

ò...............................................152.4.Dò quét lô hõng bảo mật.................................................172.4.1.Acunetix........ Đề cương ôn tập tấn công phòng thủ hệ thống

..................................................2.4.2.beSECURE..........................................................2.4.3.Burp Suite............

Đề cương ôn tập tấn công phòng thủ hệ thống

............................................2.4.4.GFI Languard......................................................2.4.5.Frontline...................

Tấn công phòng thù hệ thôngMục lụcchương 1. Cơ bàn vẽ tẩn còng và phòng thù hệ thông............................41.1.Khói niệm cơ bán Elements of Info

Đề cương ôn tập tấn công phòng thủ hệ thống.......................................Liệt kê LDAP.............................................................Liệt kê NTP...........................

...................................Liệt kê SMTP.............................................................Liệt kê DNS băng cách sử dụng chuyên vùng. Đề cương ôn tập tấn công phòng thủ hệ thống

...............................2.6.Giải pháp phòng chõng...................................................20CHƯƠNG 3: Tẩn công hệ thõng..............

Đề cương ôn tập tấn công phòng thủ hệ thống

....................................213.1.Khái niệm cơ bản........................................................213.2.Bé khóa mật kháu..............

Tấn công phòng thù hệ thôngMục lụcchương 1. Cơ bàn vẽ tẩn còng và phòng thù hệ thông............................41.1.Khói niệm cơ bán Elements of Info

Đề cương ôn tập tấn công phòng thủ hệ thống.................................................313.5.Xóa dãu vết..............................................................353.6.Giải pháp phòng

chõng...................................................36CHƯƠNG 4: Nghe lén và chặn bảt thòng tin.....................................364.1.Khái niệm Đề cương ôn tập tấn công phòng thủ hệ thống

cơ bàn........................................................36

Tấn công phòng thù hệ thôngMục lụcchương 1. Cơ bàn vẽ tẩn còng và phòng thù hệ thông............................41.1.Khói niệm cơ bán Elements of Info

Tấn công phòng thù hệ thôngMục lụcchương 1. Cơ bàn vẽ tẩn còng và phòng thù hệ thông............................41.1.Khói niệm cơ bán Elements of Info