KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Truyền Thống Trong Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Hà Nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         302 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Truyền Thống Trong Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Hà Nội

(Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Truyền Thống Trong Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Hà Nội

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIHOÀNG THỊ HƯƠNGCHỢ TRUYỀN THÓNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở HÀ NỌlLUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH

(Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Truyền Thống Trong Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Hà Nội TÉHÀ NỘI-2019VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIHOÀNG THỊ HƯƠNGCHỢ TRUYỀN THÕNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HỚA Ỏ HÀ NỘIChuyên

ngành: Kinh tế phát triền Mổ số: 9.31.01.05LUẬN ÁN TIẾN Sỉ KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. TS. Phí Vinh Tường2. TS. Lê Anh VũHANOI-2019LỜI CAM ĐOA (Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Truyền Thống Trong Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Hà Nội

Nlõi xin cam đoan đày là công h ình nghiên cứu cùa riêng lòi. các sò liệu nêu trong luận ổn là trung thực. Những kểt luận khoa học cua Luận án chưa từ

(Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Truyền Thống Trong Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Hà Nội

ng dược coni' bổ trong bầl kỳ còng trình nào khác.Tác giă luận ánHoàng Thị HuongLỜI CẤM ƠNLuận án được hoàn thành dưới sự hướng đản khoa học cũa TS. P

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIHOÀNG THỊ HƯƠNGCHỢ TRUYỀN THÓNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở HÀ NỌlLUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH

(Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Truyền Thống Trong Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Hà Nộinghiên cửu sinh, tôi nhận được nhiều sự quan tâm và dộng viên cùa Cơ quan tôi đang còng tác, cùng với ý kiến góp ý quý báu của các chuyên gia kinh tế

tử các Bộ Thương, sỡ Công Thương. Tông cục thống kê. viên nghiên cứu trong nước như Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương. Viện Kinh tế Việt Nam Tôi xin (Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Truyền Thống Trong Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Hà Nội

trân trọng cam ơnNhân dịp này. lôi xin chần thành câm ơn Cơ sở đào tạo - Khoa kinh lể học Viện Khoa Học Xà Hôi - Viện Hàn Lâm Khoa Học Xà HỘI Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Truyền Thống Trong Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Hà Nội

đà cho nhiều ý kiến quý báu về chuyên môn. cùng như tạo điều kiện thuận lợi để tói hoàn thành nghiên cứu này.Tác giã luận ánHoàng Thị HươngiiMỤC LỤCM

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIHOÀNG THỊ HƯƠNGCHỢ TRUYỀN THÓNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở HÀ NỌlLUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH

(Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Truyền Thống Trong Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Hà Nội..................................81.1.Tinh hình nghiên cửu ờ nước ngoài................................81.2.Tinh hình nghiên cửu về chợ truyền thống

trongnước.............161.3.Những vấn đề lý luận và thực tiền cần tiếp tụcnghiên cứu.......22( hương 2: cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUÓC TÉ VẼ CHỢTRU (Luận Án Tiến Sĩ) Chợ Truyền Thống Trong Quá Trình Đô Thị Hóa Ở Hà Nội

YẺN THÕNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỎ THỊ HÓA....................252.1.Các khái niệm về chợ và phát triển chợ truyền thống............25

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIHOÀNG THỊ HƯƠNGCHỢ TRUYỀN THÓNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở HÀ NỌlLUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIHOÀNG THỊ HƯƠNGCHỢ TRUYỀN THÓNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở HÀ NỌlLUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH