KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Hành Chính Nhà Nước Ở Thành Phố Hà Nội Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         184 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Hành Chính Nhà Nước Ở Thành Phố Hà Nội Hiện Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Hành Chính Nhà Nước Ở Thành Phố Hà Nội Hiện Nay

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠOBỌ NỌI vụHỌC VIÊN HÀNH CHÍNH QUỠC GIATẠ QUANG Hl VTÊN ĐÈ TÀI LUẬN ÁNTÓ CHỨC HỆ THÓNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHÓ HÀ NỘI HIỆN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Hành Chính Nhà Nước Ở Thành Phố Hà Nội Hiện NayN NAYLl’AN ẤN TIẾN Sĩ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNGHÀ NỘI, 20181MỤC LỤCPHẤN MỜ ĐẢUTrang1.Lý do chọn đề tài12.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu33.Đổi tượng và

phạm vi nghiên cứu44.Phương pháp luận vã phương pháp nghiên cứu55.Càu hôi nghiên cứu và già thuyết khoa học66.Nhùng đóng góp mới cùa đề tài87.Cấu trúc (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Hành Chính Nhà Nước Ở Thành Phố Hà Nội Hiện Nay

cùa Luận án9PHẤN NỢI DUNGChương 1: TÔNG QUAN TỈNH HÌNH NGHIÊN' cưu101.1.Tông quan một số công trình nghiên cứu liên quan về tô chức chính quyển và tổ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Hành Chính Nhà Nước Ở Thành Phố Hà Nội Hiện Nay

chức hệ thống hành chinh nhà nước ờ địa phương1.1.1.Các công trình nghiên cửu ở nước ngoài101.1.2.Các còng trinh nghiên cứu hên quan ờ trong nước*61.

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠOBỌ NỌI vụHỌC VIÊN HÀNH CHÍNH QUỠC GIATẠ QUANG Hl VTÊN ĐÈ TÀI LUẬN ÁNTÓ CHỨC HỆ THÓNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHÓ HÀ NỘI HIỆN

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Hành Chính Nhà Nước Ở Thành Phố Hà Nội Hiện Nayề liên quan đến luận án chưa được nghiên cứu29Tiểu kềt Chương 1■'(>Chương 2.Cơ Sở LÝ LUẬN VÉ TÓ CHƯC HỆ THÔNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ờDỊA PHƯƠNG312.1Một

số khái niệm về hệ thống hành chinh và tô chức hệ thống hành chinh nhà nước2.1.1Khái niệm về hành chinh và hành chinh nhã nước2.1.2Khái niệm hệ thống (Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Hành Chính Nhà Nước Ở Thành Phố Hà Nội Hiện Nay

hành chinh nhã nước2.1.3Khái niêm tò chức hệ thống hành chính nhà nước ớ đĩa phương2.2.Chức năng, dặc diêm, hĩnh thức và mối quan hệ của hệ thống hành

(Luận Án Tiến Sĩ) Tổ Chức Hệ Thống Hành Chính Nhà Nước Ở Thành Phố Hà Nội Hiện Nay

chínhnhà nước ờ địa phương12.2.1Vị tri. vai trò tồ chức hệ thống hành chính nhà nước ờ địa phương12.2.2Chức nâng của hệ thống hành chinh nhà nước ờ đ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠOBỌ NỌI vụHỌC VIÊN HÀNH CHÍNH QUỠC GIATẠ QUANG Hl VTÊN ĐÈ TÀI LUẬN ÁNTÓ CHỨC HỆ THÓNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHÓ HÀ NỘI HIỆN

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠOBỌ NỌI vụHỌC VIÊN HÀNH CHÍNH QUỠC GIATẠ QUANG Hl VTÊN ĐÈ TÀI LUẬN ÁNTÓ CHỨC HỆ THÓNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở THÀNH PHÓ HÀ NỘI HIỆN