KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         303 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễn

(Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễn

li4Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI IIỌC KINH TÉ TP.IIÕ cui MINHTRẰN HÒNG VÂNSự HÒA HỢP GIỮA KÉ TOÁN VIỆT NAM VÀ QLÓC TÉ TRONG VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY

(Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễn BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỌP NHẤT - TÙ CHUẢN Mực ĐÉN THựC TIỄNLUẠN ÁN TĨÉN sĩ KĨNIĨ TÉTp.Hồ Chí Minh - Năm 2014lìBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH T

É THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHTRÀN HÒNG VÂNSỤ HÒA HỢP GIỮA KÉ TOÁN VIỆT NAM VÀ QUÓC TÉ TRONG VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỌP NHẤT -TỪ CHUẨN Mực Đ (Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễn

ÉN THựC TIỀNNGÀNH: KÉ TOÁN MÃ SÓ: 62343001NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC:1.PGS, TS. Bùi Vãn Dương2.PGS, TS. Hà Xuân ThạchTHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NĂM 20141LỜ

(Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễn

I CẤM ƠNViết luận án tiến sỳ là một quá trinh dài. khó khãn. vất vã nhimg mang đến không ít niêm vui. Bèn cạnh những niềm vui khi khám phá. tích lũy đ

li4Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI IIỌC KINH TÉ TP.IIÕ cui MINHTRẰN HÒNG VÂNSự HÒA HỢP GIỮA KÉ TOÁN VIỆT NAM VÀ QLÓC TÉ TRONG VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY

(Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễn ngây câng tự tin hơn. Khi viết nhùng dòng nãy, nhớ lai từ những ngày đầu tim hiểu, nghiên cứu đề tài đến nay. tòi thấy luận án không thê hoãn thành n

ếu không có sự giúp đờ vô cùng quý báu cùa những thầy cô. nhùng người đồng nghiệp, bạn bê vã nhừng người thân trong gia dinh tòi,...Tiưỡc hết. tòi xin (Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễn

bày tỏ sự cam động và biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Bùi Văn Dương vã PGS.TS Hà Xuân Thạch, hai người thầy đà giảng dạy tòi từ khi tôi Là sinh viên đai h

(Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễn

ọc. và cùng Lã nhũng người hướng dãn khoa học trong quá trình nghiên cứu và Viet luận án này. Được lãm việc dưới sự đinh hướng, chi dẫn và hỗ trợ tận

li4Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI IIỌC KINH TÉ TP.IIÕ cui MINHTRẰN HÒNG VÂNSự HÒA HỢP GIỮA KÉ TOÁN VIỆT NAM VÀ QLÓC TÉ TRONG VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY

(Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễn các thầy chi ra cho tỏi trong các bước kháo sát. nghiên cứu tòng hợp vã trình bày nội dung luận án. Sự khuyên khích, động viên và hơn nữa. tầm cao hi

ẽu biết và bề dày kinh nghiệm cùa cãc thây trong nghiên cứu khoa học. phương pháp nghiên cứu logic, thẩn đáo và tận tâm. những chi dần và tiêu chuân k (Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễn

hoa học nghiêm túc của các thầy là nguồn động viên, là mục tiêu đè tòi phan đau. luôn Lãm tòi câm động vã biết ơn. vã lã nhùng tầm gương sáng đẽ tòi n

(Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễn

oi theo.Tòi xin bày tò sự trân trong và biết ơn sâu sắc đồi với PGS.TS Vò Văn Nhị. người luôn quan tâm. chi bão và tận tâm hò trợ tòi trong quá trinh

li4Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI IIỌC KINH TÉ TP.IIÕ cui MINHTRẰN HÒNG VÂNSự HÒA HỢP GIỮA KÉ TOÁN VIỆT NAM VÀ QLÓC TÉ TRONG VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY

(Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễnluận án. dù thầy công việc bòn bề.Tòi xin trân trọng câm ơn các thầy cô Khoa Kẽ toán - Klein toán Trường Đại học Kmh tế Tp.HCM. Các thầy cò đà góp ý.

chia sẽ vã tạo mọi điểu kiện tốt nhắt cho tòi trong quá trình nghiên cứu và viết hkận án. Nhưng nhàn xét. góp ý cùa các thầy cò gõp phần không nhỏ dè (Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễn

hiận án giảm thiêu sai sót vã trở nên hoãn thiện hơn.Và tỏi không thể hoàn thành luận án nếu không có sự sẽ chia, đỏng góp với tinh câm tuyệt vời mà c

(Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễn

ác thầy cô trong Khoa Kế toán - Kiêm toán trường Đại học Tãi chinh -Marketing, nơi tỏi cõng tác. đà dành cho tòi. Quá trinh hoàn thành luận án của tòi

li4Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI IIỌC KINH TÉ TP.IIÕ cui MINHTRẰN HÒNG VÂNSự HÒA HỢP GIỮA KÉ TOÁN VIỆT NAM VÀ QLÓC TÉ TRONG VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY

(Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễnồng nghiệp đà dành cho tòi những khuyên khích, động viên, và sẽ chia còng việc đẽ tòi cỏ điều kiện hoàn thảnh luận án cùa mình.Trong quá trinh viết lu

ận án. tòi còn được sự hồ trợ quý bâu. nhiệt tinh cùa nhiều cơ quan, tò chức, những người ban. những đồng ngỉìiệp và người nghiên cứu ờ nhiều nơi khác (Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễn

, tôi không biết nói gì hơn. chi có thè sâu sảc tri ân.Vã sau cùng, tỏi xin câm ơn cha mẹ. không chi smh ra tòi. nuôi dạy tòi thành người, mà còn là n

(Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễn

guồn động viên, hỗ trơ tời cà về vật chất lan tinh thần, là động lực đè tời nghiên cứu và hoàn thành luận án. Xin cám ơn các anh chị. các cháu, chồng

li4Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI IIỌC KINH TÉ TP.IIÕ cui MINHTRẰN HÒNG VÂNSự HÒA HỢP GIỮA KÉ TOÁN VIỆT NAM VÀ QLÓC TÉ TRONG VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY

(Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễnên cứu sinhTrần Hồng I 'âniiiLỜI C AM ĐOANTòi xin cam đoan đày là công trinh nghiên cứu của liêng tỏi. Các sô liệu trong luận ân lã trung thực và được

thu thập từ các nguòn dừ liệu khách quan. Ngoại trừ một sò kháo sát và kết luận đà được còng bồ trong các công ninh khoa hoc cua tác già. các kết quá (Luận Án Tiến Sĩ) Sự Hòa Hợp Giữa Kế Toán Việt Nam Và Quốc Tế Trong Việc Lập Và Trình Bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất – Từ Chuẩn Mực Đến Thực Tiễn

cùa luận án này chưa được ai còng bò trong bât kỳ công trinh nào khácNghiên cứu sinh

li4Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI IIỌC KINH TÉ TP.IIÕ cui MINHTRẰN HÒNG VÂNSự HÒA HỢP GIỮA KÉ TOÁN VIỆT NAM VÀ QLÓC TÉ TRONG VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY

li4Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI IIỌC KINH TÉ TP.IIÕ cui MINHTRẰN HÒNG VÂNSự HÒA HỢP GIỮA KÉ TOÁN VIỆT NAM VÀ QLÓC TÉ TRONG VIỆC LẬP VÀ TRÌNH BÀY