KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Cấu Trúc Tài Chính Tới Hiệu Quả Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         165 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Cấu Trúc Tài Chính Tới Hiệu Quả Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Cấu Trúc Tài Chính Tới Hiệu Quả Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại

MlwBỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HOC’ KIMI TẺ QUỐC DÂN-------------ĐƯỜNG THỊ THANH HÁITÁC ĐÔNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỌNG CỦA N

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Cấu Trúc Tài Chính Tới Hiệu Quả Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương MạiNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠILUẬN ÁN TIÉN Sĩ NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGHà Nội-2019*BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUỎC DÂN-----'*ỔS»'XỔỈ»---—ĐƯ

ỜNG THỊ THANH HÁITÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỌNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIChuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 9340201LUẬN (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Cấu Trúc Tài Chính Tới Hiệu Quả Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại

ÁN TIẾN STNgười hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. LÊ DỨC LƯ2. TS. HOÀNG V1ẸT TRƯNGHà Nội - 2019-4iLỜI CAM ĐOANTòi dà dọc và hiên về các hành vi vi phạm

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Cấu Trúc Tài Chính Tới Hiệu Quả Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại

sự trung thực trong học thuật, rỏi cam kết bằng danh dự cá nhàn rằng nghiên cứu này là do tói lự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực t

MlwBỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HOC’ KIMI TẺ QUỐC DÂN-------------ĐƯỜNG THỊ THANH HÁITÁC ĐÔNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỌNG CỦA N

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Cấu Trúc Tài Chính Tới Hiệu Quả Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại.........................iiDANH MỤC Từ V1ÉT TÁT........................ivDANH MỤC BÀNG...............................viDANH MỤC HÌNH..................

............viiPHẢNMÔ DẢU...................................1CHƯƠNG 1: TONG QUAN NGHIÊN CỨU VÉ TÁC ĐỌNG CỦA CÁI TRÚC TÀI CHÍNH TỚI H1ẸU QUÁ HOẠT ĐỌNG (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Cấu Trúc Tài Chính Tới Hiệu Quả Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại

CUA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI............................................................ 61.1.Tổng quan nghiên cứu về tác dộng cùa cấu (rúc lài chính

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Cấu Trúc Tài Chính Tới Hiệu Quả Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại

(ói hiệu qua hoạiđộng cùa các ngân hãng (hương mại....................................6I. i. 1 -Quan điểm về ânh hường tích cực cũa cấu (rúc lài chin

MlwBỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HOC’ KIMI TẺ QUỐC DÂN-------------ĐƯỜNG THỊ THANH HÁITÁC ĐÔNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỌNG CỦA N

MlwBỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HOC’ KIMI TẺ QUỐC DÂN-------------ĐƯỜNG THỊ THANH HÁITÁC ĐÔNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỌNG CỦA N