KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Đa Dạng Hóa Mặt Hàng Xuất Khẩu Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         181 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Đa Dạng Hóa Mặt Hàng Xuất Khẩu Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Đa Dạng Hóa Mặt Hàng Xuất Khẩu Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀỌ TẠỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN ...............K>»o<*GSGa......PHAN T1ÉN NGỌCTÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA MẶT HÀNG XUÁT KHẨU ĐÉN TĂ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Đa Dạng Hóa Mặt Hàng Xuất Khẩu Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Việt NamĂNG TRƯỞNG KINH TÉ VIỆT NAMChuyên ngành: Kinh tế phát triểnMã số: 62.31.01.05LUẬN ÁN TIÉN SĨ KINH TẾNgười hưởng dần khoa học:1.PGS.TS PHAN THỊ NHIỆM2.

PGS.TS NGUYÊN THỊ MINHHÀ NỘI - 20143LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tói. Các thông tin. số liệu trong l (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Đa Dạng Hóa Mặt Hàng Xuất Khẩu Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

uận án là trung thực và có nguồn gốc rô ràng cụ thề. Kết quá nghiên cứu trong luận án chưa từng được công bố trong bất kỳ-công trinh nghiên cứu nào kh

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Đa Dạng Hóa Mặt Hàng Xuất Khẩu Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

ác.Tác giả Luận ánMỤC LỤCMỤC LỤC......................................................................iiDANH MỤC CÁC BÁNG.............................

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀỌ TẠỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN ...............K>»o<*GSGa......PHAN T1ÉN NGỌCTÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA MẶT HÀNG XUÁT KHẨU ĐÉN TĂ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Đa Dạng Hóa Mặt Hàng Xuất Khẩu Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam......................................viiPHÀN MỚ DÂU................................................................viiiCHƯƠNG 1: Cơ SO LÝ LUẬN NGHIÊN

CỨU TÁC ĐỌNG CỦA DA DẠNG HÓA MẠT HÀNG XUẤT KHÂU DÉN TÀNG TRƯỞNG KỈNH TÊ...........................11.1.Tăng trường kinh tế và các nhân tố tác động... (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Đa Dạng Hóa Mặt Hàng Xuất Khẩu Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

........................11.1.1.Khái niệm tâng trướng kinh tê.....................................11.1.2.Một số thước do thu nhập và lãng trường kinh t

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Đa Dạng Hóa Mặt Hàng Xuất Khẩu Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

ế chủ yếu...........21.1.3.Các nhân lố lác dộng lới lăng trường kinh tể......................61.2.Cơ sớ lý luận về đa dạng hóa mặt hàng xuất khâu.....

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀỌ TẠỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN ...............K>»o<*GSGa......PHAN T1ÉN NGỌCTÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA MẶT HÀNG XUÁT KHẨU ĐÉN TĂ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Đa Dạng Hóa Mặt Hàng Xuất Khẩu Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam..............151.2.3.Do lường da dang hóa mạt hàng xuất khấu..........................171.2.4. Các yếu lố ành hường đến da dạng hóa mặt hàng xuất khâ

u...........221.3.Cơ sờ khoa hục nghiên cứu tác dộng của đa dạng hóa mật hàng xuấtkhẩu đến (ăng trường kinh te........................................ (Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Đa Dạng Hóa Mặt Hàng Xuất Khẩu Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

...311.3.1.Cơ sở lý thuyết vè lác dộng cùa da dạng hóa mặt hàng xuầl khâudối với tăng trường kinh tê........................................311.3.2.Kê

(Luận Án Tiến Sĩ) Tác Động Của Đa Dạng Hóa Mặt Hàng Xuất Khẩu Đến Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

nh tác dộng cũa da dạng hóa mạt hàng xuất khẩu đến lãngtrưởng kinh tế.....................................................39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀỌ TẠỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN ...............K>»o<*GSGa......PHAN T1ÉN NGỌCTÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA MẶT HÀNG XUÁT KHẨU ĐÉN TĂ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀỌ TẠỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ QUỐC DÂN ...............K>»o<*GSGa......PHAN T1ÉN NGỌCTÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA MẶT HÀNG XUÁT KHẨU ĐÉN TĂ