KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Dạy Một Số Kiến Thức Về Nguồn Điện Xoay Chiều Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Thpt

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         86 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Dạy Một Số Kiến Thức Về Nguồn Điện Xoay Chiều Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Thpt

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Dạy Một Số Kiến Thức Về Nguồn Điện Xoay Chiều Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Thpt

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠI HỌC SI' PHẠMHÀ MẠNH ĐẠCTô CHI c HOẠT DỘNG DẠY MỘT Sô KIỀN THÚC ví: NGUÒN DIẸ.N XOAY CHIÊU THEO DỊNH HƯỚNG GĨÁO DỤC STEM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Dạy Một Số Kiến Thức Về Nguồn Điện Xoay Chiều Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Thpt CHO Học SINH THPTChuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí Mã số: 8140111LUẬN VÀN THẠC sì KHOA HỌC GIÁO DỤC • • • •Cán bộ hướng dẫn

khoa học: TS. Nguyễn Quang LinhThái Nguyên, năm 2019Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐIỈTNhtlp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CAM ĐOANTôi c (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Dạy Một Số Kiến Thức Về Nguồn Điện Xoay Chiều Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Thpt

am kết luận vãn này là công trinh nghiên cửu cua riêng tòi. Các sổ liệu, kết quá nghiên cứu và nhùng kết luận cua luận văn này chua dược còng bố trong

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Dạy Một Số Kiến Thức Về Nguồn Điện Xoay Chiều Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Thpt

bất kì một công trình nghiên cứu não.Thái Nguyên, thảng 6 năm 20ỉ 9Tác giaIIÀMẠNH DẠCXÁC NHẶN CÙA KHOA CHUYÊN MÔN XÁC NHẠN CỦA CÁN BỌ HƯỞNG DÃNKHOA I

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠI HỌC SI' PHẠMHÀ MẠNH ĐẠCTô CHI c HOẠT DỘNG DẠY MỘT Sô KIỀN THÚC ví: NGUÒN DIẸ.N XOAY CHIÊU THEO DỊNH HƯỚNG GĨÁO DỤC STEM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Dạy Một Số Kiến Thức Về Nguồn Điện Xoay Chiều Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Thpti được bày tò sự biết on cùa minh đến:-Ban giám hiệu. Phòng sau đại học. quý thầy (cồ) là giăng viên khoa Vật lý trường Dại học Sư phạm Thái Nguyên, q

uý thầy (cô) là giăng viên cũa các trường đại học liên kết dào lạo dà truyền dạt kiến thức, kinh nghiệm, hướng dần cách liếp cận và nghiên cứu đề tài. (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Dạy Một Số Kiến Thức Về Nguồn Điện Xoay Chiều Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Thpt

V--TS. Nguyễn Quang Linh với kinh nghiệm, sự nhiệt linh vã irách nhiệm cao Thầy đà hưcímg dản. hồ trợ, góp ỷ và chính sủa cho luận vãn của tôi trong q

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Dạy Một Số Kiến Thức Về Nguồn Điện Xoay Chiều Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Thpt

uá trinh nghiên cứu dề lãi và viết luận vãn.-Ban giám hiệu trường trung học phổ thông Hiệp Hòa số 1 cùng các thầy cô irong lô bộ môn Vậi li - Công ngh

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠI HỌC SI' PHẠMHÀ MẠNH ĐẠCTô CHI c HOẠT DỘNG DẠY MỘT Sô KIỀN THÚC ví: NGUÒN DIẸ.N XOAY CHIÊU THEO DỊNH HƯỚNG GĨÁO DỤC STEM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Dạy Một Số Kiến Thức Về Nguồn Điện Xoay Chiều Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Thpthiệl linh giúp dờ vã úng hộ lôi irong quá trinh thực hiện dề lâi.Cuối cùng, tôi xin gửi lôi cám on của minh đen gia đinh, bạn bè đà luôn sát cánh, giú

p dờ. dộng viên lôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận vãn tốt nghiệp này.Thái Nguyên. tháng 06 nâm 20 ì 9Tác giãHÀ MẠNH ĐẠCSố hóa bời Tr (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Dạy Một Số Kiến Thức Về Nguồn Điện Xoay Chiều Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Thpt

ung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTNhttp://lrc.inu.edu.vnMỤC LỤCTrang bia phụ.......................................................iLÔI CAM Đ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Dạy Một Số Kiến Thức Về Nguồn Điện Xoay Chiều Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Cho Học Sinh Thpt

OAN.......................................................ii

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠI HỌC SI' PHẠMHÀ MẠNH ĐẠCTô CHI c HOẠT DỘNG DẠY MỘT Sô KIỀN THÚC ví: NGUÒN DIẸ.N XOAY CHIÊU THEO DỊNH HƯỚNG GĨÁO DỤC STEM

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỞNG DẠI HỌC SI' PHẠMHÀ MẠNH ĐẠCTô CHI c HOẠT DỘNG DẠY MỘT Sô KIỀN THÚC ví: NGUÒN DIẸ.N XOAY CHIÊU THEO DỊNH HƯỚNG GĨÁO DỤC STEM