KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Sản Xuất Cam Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ An

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         243 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Sản Xuất Cam Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ An

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Sản Xuất Cam Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ An

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMLÊ HOÀNG NGỌCPHÁT TRIỂN BỀN VƯNG SĂN XUẤT CAMTRÊN ĐỊA BÀN TÍNH NGHỆ AN• ■KINH TÉ PHÁT TRIỂN9.31.01.05Chuyên ngành:Mã sô:N

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Sản Xuất Cam Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ AnNgười hướng dần khoa học: 1. PGS.TS. NGUYỀN THỊ DU O NG NGA2. TS. NGUYỀN QUỐC OÁNHHANOI. 2019LỜI ( AM ĐOANTòi xin cam doan dây lã công trinh nghiên cứ

u của riêng tỏi. các kết qua nghiên cứu dược trinh bày trong luận án lã trung thực, khách quan vã chưa từng dũng dể bao vệ lấy bầt kỳ học vị não.Tòi x (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Sản Xuất Cam Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ An

in cam doan rang mọi sự giúp dờ cho việc thực hiện luận án dầ dược cám ơn. các thông tin trích dần trong luận án này dều dược chi rò nguồn gốc.Hà Nội.

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Sản Xuất Cam Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ An

ngày... tháng... nãỉỉi 20 ì 9Tãc giã luận ánLê Hoàng NgọcLỜI CẤM ƠNTrong suốt thời gian học tập. nghiên cứu và hoàn thành luận ân. tòi đà nhận được s

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMLÊ HOÀNG NGỌCPHÁT TRIỂN BỀN VƯNG SĂN XUẤT CAMTRÊN ĐỊA BÀN TÍNH NGHỆ AN• ■KINH TÉ PHÁT TRIỂN9.31.01.05Chuyên ngành:Mã sô:N

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Sản Xuất Cam Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ Ani được bày tó lòng kinh trọng và biết ơn sâu sắc PGS.TS. Nguyễn Thị Dương Nga và TS. Nguyền Quốc Oánh. người đà tận tinh hướng dần. dành nhiều công sứ

c. thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.Tôi xin bây tó lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc. Ban Qu (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Sản Xuất Cam Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ An

ân lý đào tạo. Bộ môn Phàn lích định lượng. Khoa Kinh tể và Phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đà tận tinh giúp đờ tôi trong quá trì

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Sản Xuất Cam Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ An

nh học tập. thực hiện đề tài và hoàn thành luận án.Tôi xin chân thành căm ơn tập thề lành dạo. cân bộ và người dàn trên địa bàn tinh Nghệ An đà giúp d

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMLÊ HOÀNG NGỌCPHÁT TRIỂN BỀN VƯNG SĂN XUẤT CAMTRÊN ĐỊA BÀN TÍNH NGHỆ AN• ■KINH TÉ PHÁT TRIỂN9.31.01.05Chuyên ngành:Mã sô:N

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Sản Xuất Cam Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ Anểu kiện thuận lợi vã giúp dờ tòi về mọi mặt. động viên khuyến khích tòi hoàn thành luận án./.Hà Nội. ngày... tháng ... nãm 20Ị9Nghiên cứu sinhLê Hoàng

NgọcMỤC LỤCLời cam đoan......................................................................1Lời câm ơn............................................. (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Sản Xuất Cam Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ An

..........................iiMục lục.........................................................................iiiDanh mục chữ viet tat..................

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Sản Xuất Cam Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ An

..........................................VIDanh mục bâng...................................................................viiDanh mục đổ thị........

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMLÊ HOÀNG NGỌCPHÁT TRIỂN BỀN VƯNG SĂN XUẤT CAMTRÊN ĐỊA BÀN TÍNH NGHỆ AN• ■KINH TÉ PHÁT TRIỂN9.31.01.05Chuyên ngành:Mã sô:N

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMLÊ HOÀNG NGỌCPHÁT TRIỂN BỀN VƯNG SĂN XUẤT CAMTRÊN ĐỊA BÀN TÍNH NGHỆ AN• ■KINH TÉ PHÁT TRIỂN9.31.01.05Chuyên ngành:Mã sô:N