KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Thương Trên Địa Bàn Thành Phố Đà Nẵng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         222 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Thương Trên Địa Bàn Thành Phố Đà Nẵng

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Thương Trên Địa Bàn Thành Phố Đà Nẵng

VIẸNHÀN LÂM KHOA HỌC XÃ IIỌIVIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ Hội • • • •TRẤN THT HÒ APHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẲNGChuyên ngành: Ki

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Thương Trên Địa Bàn Thành Phố Đà Nẵnginh tế họcMã số:62.31.01.01LUẬN ÁN T1ÉN Sĩ KINH TÉNGƯỜI DÀN KHOA HỌC KHOA HỌC:1.PGS.TS. ĐINH VĂN THÀNH2.TS. PHÙNG TÁN VIẾTHÀ NỘI - 20141LỜI CAM DOANTÔ

! xin cam đoan đây ìà công trinh nghiên cừu cùa riêng lôi, các so liệu nêu trong luận án là trung thực. Nhùng kết luận khoa học cùa Luận án chưa từng (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Thương Trên Địa Bàn Thành Phố Đà Nẵng

được còng bồ trong bai kỳ công trinh nào khác.Tác già luận ánTrần Thị HòaiiMỤC LỤCTrang Trang phụ bìa Lời cam đoan....................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Thương Trên Địa Bàn Thành Phố Đà Nẵng

.........iMục lục.................................................iiDanh mục các chừ viết tat................................VDanh mục các bâng.......

VIẸNHÀN LÂM KHOA HỌC XÃ IIỌIVIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ Hội • • • •TRẤN THT HÒ APHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẲNGChuyên ngành: Ki

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Thương Trên Địa Bàn Thành Phố Đà NẵngCHƯƠNG 1: TÔNG QUAN NGHIÊN cưu VÈ PHẤT TRIỀN CÒNGNGHIỆP VÀ THƯƠNG .MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH/THÀNH PHÓ.........51.1.Tinh hình nghiên cứu ờ nước ngoài.....

...............51.2. Tinh hĩnh nghiên cửu ớ Việt Nam.....................8 CHƯƠNG 2: MỌT SÓ cơ SỞ KHOA HỌC CHÌ YẾU VẺ PHẤT TRIỀNCÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG (Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Thương Trên Địa Bàn Thành Phố Đà Nẵng

MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHÓ 152.1.Vị trí, vai trò và sự cân thiết phát triển công nghiệp và thương mại....152.1.1.Phàn định một số khái niệm có li

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Thương Trên Địa Bàn Thành Phố Đà Nẵng

ên quan đến phát triền, phát triển côngnghiệp và thương mại của một tinh thành phố..............................152.1.2.VỊ trí của công nghiệp và thươ

VIẸNHÀN LÂM KHOA HỌC XÃ IIỌIVIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ Hội • • • •TRẤN THT HÒ APHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẲNGChuyên ngành: Ki

(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Công Thương Trên Địa Bàn Thành Phố Đà Nẵngà thương mại đối với sự phát triển kinh tế - xãhội cùa tinh thành phố..................................................20

VIẸNHÀN LÂM KHOA HỌC XÃ IIỌIVIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ Hội • • • •TRẤN THT HÒ APHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẲNGChuyên ngành: Ki