KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Đàn Phím Điện Tử Cho Hệ Trung Cấp Sư Phạm Âm Nhạc, Trường Cao Đẳng Văn Hóa - Nghệ Thuật Thái Bình

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         127 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Đàn Phím Điện Tử Cho Hệ Trung Cấp Sư Phạm Âm Nhạc, Trường Cao Đẳng Văn Hóa - Nghệ Thuật Thái Bình

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Đàn Phím Điện Tử Cho Hệ Trung Cấp Sư Phạm Âm Nhạc, Trường Cao Đẳng Văn Hóa - Nghệ Thuật Thái Bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẠT TRUNG ƯƠNGNGUYÊN THỊ THANH IIUYÉNDẠY HỌC MÔN DÀN PHÍM DIỆN lũ C HO HỆ TRUNG CẤP Sư PHẠM ÂM NH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Đàn Phím Điện Tử Cho Hệ Trung Cấp Sư Phạm Âm Nhạc, Trường Cao Đẳng Văn Hóa - Nghệ Thuật Thái BìnhHẠC, TRƯỜNG C AO DĂNG VÀN HÓA NGHỆ THUẬT THÁI BÌNHLUẬN VÀN THẠC sỉ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHẤP DẠY HỌC ÂM NHẠC Khóa 6 (2015-2018)Hà Nội, 2018BỘ GIÁO DỤC VÀ

DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNGNGUYÊN THỊ THANH HUYẺNDẠY HỌC MÔN DÀN PHÍM DIỆN TỬ CHO HỆ TRUNG CẤP Sir PHẠM ÂM NHẠC, TRƯỜNG C A (Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Đàn Phím Điện Tử Cho Hệ Trung Cấp Sư Phạm Âm Nhạc, Trường Cao Đẳng Văn Hóa - Nghệ Thuật Thái Bình

O DĂNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT THÁI BÌNHLUẶN VÃN THẠC STChuyên ngành: Lý luận và phirưng pháp dạy học Am nhạc Mã số: 8140111Người hướng dẫn khoa học: PGS.T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Đàn Phím Điện Tử Cho Hệ Trung Cấp Sư Phạm Âm Nhạc, Trường Cao Đẳng Văn Hóa - Nghệ Thuật Thái Bình

S. Phạm Trọng ToànHà Nội. 2018LỜI CAM DOANTói xin cam đoan, đày là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Các sỏ liệu trong luận vãn là tiling thực. Nhừ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẠT TRUNG ƯƠNGNGUYÊN THỊ THANH IIUYÉNDẠY HỌC MÔN DÀN PHÍM DIỆN lũ C HO HỆ TRUNG CẤP Sư PHẠM ÂM NH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Đàn Phím Điện Tử Cho Hệ Trung Cấp Sư Phạm Âm Nhạc, Trường Cao Đẳng Văn Hóa - Nghệ Thuật Thái BìnhNH MỤC CHÙ VIET TATCao đãngDHGVGD&DTHSDại họcGiảng viênGiáo dục và dào lạoHọc sinhLL&PPLý luận và phương phápNSNhạc sĩNSƯTNghệ sì ưu túNxbNhà xuất ban

SPSư phạmSPANSư phạm âm nhạcTCTrung cắp (Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Môn Đàn Phím Điện Tử Cho Hệ Trung Cấp Sư Phạm Âm Nhạc, Trường Cao Đẳng Văn Hóa - Nghệ Thuật Thái Bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẠT TRUNG ƯƠNGNGUYÊN THỊ THANH IIUYÉNDẠY HỌC MÔN DÀN PHÍM DIỆN lũ C HO HỆ TRUNG CẤP Sư PHẠM ÂM NH