KHO THƯ VIỆN 🔎

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Hoạt Động Giao Tiếp, Ứng Xử Của Hướng Dẫn Viên Với Khách Du Lịch Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Hạ Long

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         92 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Hoạt Động Giao Tiếp, Ứng Xử Của Hướng Dẫn Viên Với Khách Du Lịch Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Hạ Long

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Hoạt Động Giao Tiếp, Ứng Xử Của Hướng Dẫn Viên Với Khách Du Lịch Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Hạ Long

Bộ GIAO ĐỤC VÀ ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HẢI PHÒNGTÌM H1ẺƯ HOẠI ĐỘNG GIAO TIÉP, ỨNG xũ CỦA nưỚNG DẤN VIÊN ven KĨĨÁCn DU LỊCH TẠT CÔNGTY CÔ PHẤN D

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Hoạt Động Giao Tiếp, Ứng Xử Của Hướng Dẫn Viên Với Khách Du Lịch Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Hạ LongDU LỊCH HẠ LONGKHÓA LUẬN TÓT NGH1ẸP ĐẠI HỌC HẸ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẤN TRỊ DỊCỈĨ VỊ DU LỊCH VÀ LŨ’ HÀNHSinh viên: Phạm Thị Phương ThanhGiàng viên hướng

(lẫn: TS. Nguyễn Ngọc KhánhHÃI PHÔNG-2019Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐÉ TÀI TÓT NGHIỆPSinh viên: Phạm Thị Phương T (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Hoạt Động Giao Tiếp, Ứng Xử Của Hướng Dẫn Viên Với Khách Du Lịch Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Hạ Long

hanh Mà SV: 1412601020Lớp :VH1802Ngành: Việt Nam học (Vân hóa du lịch)Tên dê tài: Tìm hiểu hoại động giao tiếp, ứng xử cùa hướng dần viên với khách du

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Hoạt Động Giao Tiếp, Ứng Xử Của Hướng Dẫn Viên Với Khách Du Lịch Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Hạ Long

lịch lại công ly có phân du lịch Hạ LongCÁN BỌ HVỞNG dán đé tài tót nghiệpHọ và tên: Nguyễn Ngọc KhánhHọc hàm, học vị: Tiến SìCư quan công lác: Hội k

Bộ GIAO ĐỤC VÀ ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HẢI PHÒNGTÌM H1ẺƯ HOẠI ĐỘNG GIAO TIÉP, ỨNG xũ CỦA nưỚNG DẤN VIÊN ven KĨĨÁCn DU LỊCH TẠT CÔNGTY CÔ PHẤN D

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Hoạt Động Giao Tiếp, Ứng Xử Của Hướng Dẫn Viên Với Khách Du Lịch Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Hạ Longịch I lạ |jongĐổ tải tốt nghiệp dược giao ngây 15 tháng 10 năm 201XYêu càu phai hoàn thành xong trước ngày 5 tháng 1 năm 2019Dà nhận nhiệm vụ DTTNDà g

iao nhiệm vụ DTTNSinh viênGiáng viên hướng dồnPhạm Thị Phương I hanhTS. Nguyền Ngọc KhánhHài Phòng, ngày 15 tháng 10 nỉitn 2018IIĨỆV IRTỜNGGS.TS.NGƯT (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Hoạt Động Giao Tiếp, Ứng Xử Của Hướng Dẫn Viên Với Khách Du Lịch Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Hạ Long

Trần Hữu NghịCỌNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA MẸT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ GIAO ĐỤC VÀ ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HẢI PHÒNGTÌM H1ẺƯ HOẠI ĐỘNG GIAO TIÉP, ỨNG xũ CỦA nưỚNG DẤN VIÊN ven KĨĨÁCn DU LỊCH TẠT CÔNGTY CÔ PHẤN D

Bộ GIAO ĐỤC VÀ ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HẢI PHÒNGTÌM H1ẺƯ HOẠI ĐỘNG GIAO TIÉP, ỨNG xũ CỦA nưỚNG DẤN VIÊN ven KĨĨÁCn DU LỊCH TẠT CÔNGTY CÔ PHẤN D