KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Kỹ Năng Công Tác Pháp Chế Cho Cán Bộ Giáo Dục Cấp Tỉnh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         192 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Kỹ Năng Công Tác Pháp Chế Cho Cán Bộ Giáo Dục Cấp Tỉnh

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Kỹ Năng Công Tác Pháp Chế Cho Cán Bộ Giáo Dục Cấp Tỉnh

IBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TR-ỜNG ĐẠI HỌC S- PHẠM HẦ NỘIMAI THỊ ANHBÓI DƯỜNG KỲ NĂNG CÒNG TÁC PHÁP CHÈ CHO CÁN BỌ GIÁO DỤC CẤP TỈNHI.ƯẬN ÁN TIẾN Si GIÁO

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Kỹ Năng Công Tác Pháp Chế Cho Cán Bộ Giáo Dục Cấp Tỉnh DỤC HỌC2BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỜNG ĐẠI HỌC S^PHẠM HÀ NỘIMAI THỊ ANHBỒI DƯỜNG KỸ NĂNG CÒNG TÁC PHÁP CHÉ CHO CÁN BỌ GIÁO DỤC CÁP TINHChuyên ngành: L

Ý LUẬN VÀ LỊCH siGIÁO DỤC Mã sô: 62.14.01.02LUẬN ÁN TIẾN Sĩ GIÁO DỤC HỌCNgOời hWongdan khoa học:PGS.TS Dạng Thành HOng3Lòi cam đoanTòi xin cam đoan đâ (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Kỹ Năng Công Tác Pháp Chế Cho Cán Bộ Giáo Dục Cấp Tỉnh

y ỉà công ỉ rình nghiên cữu của riêng tôi. Các so liệu nêu trong luận ủn là trung thực. Những kẻt luận khoa học của luận án chưa từng được ai công bo

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Kỹ Năng Công Tác Pháp Chế Cho Cán Bộ Giáo Dục Cấp Tỉnh

trong bat kỳ công trình nào khác.Tác già luận ánMai Thị Anh4MỤC LựcTrangLÒI CAM ĐOANMỤC LỤCNĨĨÙNG Từ VÀ CỤM TỪ VTF.T TÁT TRONG ĩ .ĩ’AN ÁNDANH MỤC CÁC

IBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TR-ỜNG ĐẠI HỌC S- PHẠM HẦ NỘIMAI THỊ ANHBÓI DƯỜNG KỲ NĂNG CÒNG TÁC PHÁP CHÈ CHO CÁN BỌ GIÁO DỤC CẤP TỈNHI.ƯẬN ÁN TIẾN Si GIÁO

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Kỹ Năng Công Tác Pháp Chế Cho Cán Bộ Giáo Dục Cấp Tỉnhử vân đê nghiên cửu81.1.1. Ờ nước ngoài81.1.2.Các công trinh. đề tài nghiên cứu ờ trong nước101.1.3.Các chính sách, vàn bàn pháp luật hiện hành về cón

g tác pháp14chế giáo dục1.2.Những khái niệm và quan điểm cơ bân20 (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Kỹ Năng Công Tác Pháp Chế Cho Cán Bộ Giáo Dục Cấp Tỉnh

IBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TR-ỜNG ĐẠI HỌC S- PHẠM HẦ NỘIMAI THỊ ANHBÓI DƯỜNG KỲ NĂNG CÒNG TÁC PHÁP CHÈ CHO CÁN BỌ GIÁO DỤC CẤP TỈNHI.ƯẬN ÁN TIẾN Si GIÁO