KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Miền Bắc Việt Nam Trong Thời Kỳ Chống Chiến Tranh Phá Hoại Của Đế Quốc Mỹ (1965-1973)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         207 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Miền Bắc Việt Nam Trong Thời Kỳ Chống Chiến Tranh Phá Hoại Của Đế Quốc Mỹ (1965-1973)

(Luận Án Tiến Sĩ) Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Miền Bắc Việt Nam Trong Thời Kỳ Chống Chiến Tranh Phá Hoại Của Đế Quốc Mỹ (1965-1973)

VIỆN IIÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGÔ HOÀNG NAMLỤC LƯỢNG DÂN QUÂN TỤ VỆ M1ÈN BẢC VĨỆT NAM TRONG THÒĨ KỲ CHÓNG CHĨÉN TRANH

(Luận Án Tiến Sĩ) Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Miền Bắc Việt Nam Trong Thời Kỳ Chống Chiến Tranh Phá Hoại Của Đế Quốc Mỹ (1965-1973)H PHÁ HOẠI CỦA ĐÉ QLÓC MỸ (1965-1973)Ĩ.UẠN ÁN TĨẺN Sỉ LỊCH sứHÀ NỘI-2019https://k hoth u V i en .comVIẸN IIÀN LÂM K.HOA HỌC XÃ HỌ1 VIET NAM HỌC VIÊN K

HOA HỌC XÃ HỘINGÔ HOÀNG NAMLỤC LƯỢNG DÂN QUÂN TỤ VỆ MIÊN BÁC VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ CHÓNG CHTÉN TRANH PHÁ HOẠT CỦA ĐÉ QUỐC MỸ (1965-1973)Ngành: Lịch s (Luận Án Tiến Sĩ) Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Miền Bắc Việt Nam Trong Thời Kỳ Chống Chiến Tranh Phá Hoại Của Đế Quốc Mỹ (1965-1973)

ử Mệt Nam Mà sỏ: 92 29 013LUẬN ẤN TIẾN Sĩ LỊCH sưNGƯỜI HƯỚNG DẰN KHOA HỌC: PGS.TS. DINH QUANG HÁIHÀ NỘI-2019I .ỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công

(Luận Án Tiến Sĩ) Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Miền Bắc Việt Nam Trong Thời Kỳ Chống Chiến Tranh Phá Hoại Của Đế Quốc Mỹ (1965-1973)

trình nghiên cứu cùa riêng tôi. các tài liệu, số liệu dược sử dụng trong luận án lả trung thực, có nguồn gốc và dược trích dan rò ràng theo quy định.

VIỆN IIÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGÔ HOÀNG NAMLỤC LƯỢNG DÂN QUÂN TỤ VỆ M1ÈN BẢC VĨỆT NAM TRONG THÒĨ KỲ CHÓNG CHĨÉN TRANH

(Luận Án Tiến Sĩ) Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Miền Bắc Việt Nam Trong Thời Kỳ Chống Chiến Tranh Phá Hoại Của Đế Quốc Mỹ (1965-1973)NH HĨNH NGHIÊN cửu LIÊN QUANĐÉN ĐẺ TÀI LUẶN ẤN1.1.Nhôm công trinh nghiên cứu liên quan đến đề tái luận án1.2.Nhùng vấn đề liên quan đen để tài đà được

các công trinh nghiên cứu giai quyết1.3.Những van đe đạt ra luận án lièp tục giãi quyếtChương 2: Lực LƯỢNG DÂN QUẢN Tự VẸ MIEN BẤC MẸT NAM TÙ'NĂM 196 (Luận Án Tiến Sĩ) Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Miền Bắc Việt Nam Trong Thời Kỳ Chống Chiến Tranh Phá Hoại Của Đế Quốc Mỹ (1965-1973)

5 DÉN NĂM 196«2.1.Quá ninh xây dựng lực lượng dàn quân tự vệ mien Bae2.2.I loạt dộng cua lực lượng dân quân ựr vệ miền BắcTiều kếtChương 3: Lực LƯỢNG

(Luận Án Tiến Sĩ) Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ Miền Bắc Việt Nam Trong Thời Kỳ Chống Chiến Tranh Phá Hoại Của Đế Quốc Mỹ (1965-1973)

DÂN QUÂN l ự \ Ệ MIỀN BÁC MỆT NAM lù’NĂM 1969 DÉN năm 19733.1.Kiện loàn và xây dựng lực lượng dân quân lự V ệ mien Bác3.2.I .ực lượng dân quân tự vệ m

VIỆN IIÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGÔ HOÀNG NAMLỤC LƯỢNG DÂN QUÂN TỤ VỆ M1ÈN BẢC VĨỆT NAM TRONG THÒĨ KỲ CHÓNG CHĨÉN TRANH

VIỆN IIÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGÔ HOÀNG NAMLỤC LƯỢNG DÂN QUÂN TỤ VỆ M1ÈN BẢC VĨỆT NAM TRONG THÒĨ KỲ CHÓNG CHĨÉN TRANH