KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         146 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG PHI HÙNGBTẸN PITẤP TẠO DỌNG Lực TÂM VTẸC CTTO DỌT NGỮ GĨÁO VTÊN TRƯNG nọc cơ SỜ TTƯYẸN TTTAN TỈVÊN, TĨ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai ChâuĨNH LAT CĨTÂƯ • *LUẬN VĂN TTĨẠC sĩ KĨTOA nọc GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2018ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Sư PHẠMHOÀNG PHI HÙNGBIẸN PHẤP TẠO DỌNG Lực

LÀM VĨẸC CTĨO DỌT NGŨ GIÁO MẾN TRƯNG nọc cơ SỜ TTTĨYẸN THAN UYÊN, TỈNTT LAĨ CTĨÂUNgành: Quàn lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14LUẬN VÁN THẠC sì KHOA HỌC GI (Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

ÁO DỤCNgười hưóng dần khoa học: TS. Hà Thị Kim LinhTHÁI NGUYÊN-2018LỜI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan đày là còng trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các sổ liệ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

u và kết quá nghiên cửu trong luận vãn này là trung thực, không trùng lặp với các đề tài khác và chưa từng được ai công bố ớ bất cứ tài liệu nào.Thái

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG PHI HÙNGBTẸN PITẤP TẠO DỌNG Lực TÂM VTẸC CTTO DỌT NGỮ GĨÁO VTÊN TRƯNG nọc cơ SỜ TTƯYẸN TTTAN TỈVÊN, TĨ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châucơ sờ huyện Than Uyên, tình Lai Châu"* đà được thực hiện lại trường Đại học Sư phạm. Đại học Thái Nguyên.Với tình cam chân thành, tác giã luận văn xin

bày lo lòng biết ơn các thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm. Đại học Thái Nguyên dà trang bị von kiên thức lý luận về khoa học quan lý. giúp cho cm n (Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

ghiên cứu và hoàn thiện đề tài.Đặc biệl. lác già luận văn xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc lới TS. Hà Thị Kim Linh, người đà trực tièp hướng dan. tận t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

ình chi bao. giúp đờ cùng như lạo cho lác già sự lự tin dè hoàn ihành luận vãn này.Tác gia luận vãn cùng xin bày lo lòng cam ơn chân thành tới các đồn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG PHI HÙNGBTẸN PITẤP TẠO DỌNG Lực TÂM VTẸC CTTO DỌT NGỮ GĨÁO VTÊN TRƯNG nọc cơ SỜ TTƯYẸN TTTAN TỈVÊN, TĨ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châuiệu cho luận vãn.Mặc dù đà có nhiều cố gáng trong quá trình nghicn cứu song luận vân cùng không tránh khói những sai sót. rất mong nhận được sự chi dầ

n. góp ý quí báu cua các thầy giáo, cô giáo, các bạn đồng nghiệp đê luận van được hoàn thiện hơn.Lai Châu, tháng 9 nam 2018Tác giàHoàng Phi Hùng11MỤC (Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

LỤCLỜI CAM ĐOAN......................................................iLỜI CẢM ƠN.......................................................iiMỤC LỤC......

(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Tạo Động Lực Làm Việc Cho Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

...................................................iiiĐANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁT.........................................ivDANH MỤC CẤC BANG............

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG PHI HÙNGBTẸN PITẤP TẠO DỌNG Lực TÂM VTẸC CTTO DỌT NGỮ GĨÁO VTÊN TRƯNG nọc cơ SỜ TTƯYẸN TTTAN TỈVÊN, TĨ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG PHI HÙNGBTẸN PITẤP TẠO DỌNG Lực TÂM VTẸC CTTO DỌT NGỮ GĨÁO VTÊN TRƯNG nọc cơ SỜ TTƯYẸN TTTAN TỈVÊN, TĨ