KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Mở Rộng Tự Chủ Tài Chính Đối Với Bệnh Viện Công Lập Ở Việt Nam (Qua Khảo Sát Các Bệnh Viện Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         172 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Mở Rộng Tự Chủ Tài Chính Đối Với Bệnh Viện Công Lập Ở Việt Nam (Qua Khảo Sát Các Bệnh Viện Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

(Luận Án Tiến Sĩ) Mở Rộng Tự Chủ Tài Chính Đối Với Bệnh Viện Công Lập Ở Việt Nam (Qua Khảo Sát Các Bệnh Viện Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

ulíBỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯÒXG ĐẠI HỌC KINH TÊ' Quốc DÂN& o -ATRẦN THÍ CƯƠNGMỞ RỘNG Tự CHỦ TÀI CHÍNH ĐÔÌ VỚI BỆNH VIỆN CÔNG LẬP ở VIỆT NAM (QUA KHẢO

(Luận Án Tiến Sĩ) Mở Rộng Tự Chủ Tài Chính Đối Với Bệnh Viện Công Lập Ở Việt Nam (Qua Khảo Sát Các Bệnh Viện Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội SÁT CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÔ HÀ NỘI)ChuySn ngành: Kinh té Chinh trị Mã sô: 62310102LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH tẽ'Người hường dăn khoa

học: PGS.TS. ĐẶNG VÀN THANGHÀ NỘI - 201611líiLỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các tư liệu. Sớ liệu sữ dụng tro (Luận Án Tiến Sĩ) Mở Rộng Tự Chủ Tài Chính Đối Với Bệnh Viện Công Lập Ở Việt Nam (Qua Khảo Sát Các Bệnh Viện Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

ng luận án lù trung thực có nguồn góc rõ ràng. Nhùng kết luận khoa học của luận án chưa từng công bố trong bất kỳ công trình nào khác.Hà Nội, ngày.thá

(Luận Án Tiến Sĩ) Mở Rộng Tự Chủ Tài Chính Đối Với Bệnh Viện Công Lập Ở Việt Nam (Qua Khảo Sát Các Bệnh Viện Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

ng...nâm 2016Tác già luận ổnTrần Thế CươngiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN......................................................iDANH MỤC CHỮ VIÉT TẢT...........

ulíBỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯÒXG ĐẠI HỌC KINH TÊ' Quốc DÂN& o -ATRẦN THÍ CƯƠNGMỞ RỘNG Tự CHỦ TÀI CHÍNH ĐÔÌ VỚI BỆNH VIỆN CÔNG LẬP ở VIỆT NAM (QUA KHẢO

(Luận Án Tiến Sĩ) Mở Rộng Tự Chủ Tài Chính Đối Với Bệnh Viện Công Lập Ở Việt Nam (Qua Khảo Sát Các Bệnh Viện Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội................viiMỜ ĐẢU............................................................1CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu MỜRỘNG TỤ CHÙ TÀI

CHÍNH ĐÓI VỜI BẸNH VIỆN CÔNG LẠP..................61.1.Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài...61.1.1.Nhùng nghiền cứu trong nước.. (Luận Án Tiến Sĩ) Mở Rộng Tự Chủ Tài Chính Đối Với Bệnh Viện Công Lập Ở Việt Nam (Qua Khảo Sát Các Bệnh Viện Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

..............................61.1.2.Nhìrng nghiên cửu nước ngoài về tự chu tài chính đoi với cácBVCL...".............................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Mở Rộng Tự Chủ Tài Chính Đối Với Bệnh Viện Công Lập Ở Việt Nam (Qua Khảo Sát Các Bệnh Viện Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội

.... 141.1.3.Xác định khoảng trống nghiên cửu của đề tài...............171.1.4.Câu hói nghiên cứu........................................181.2.Phương

ulíBỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯÒXG ĐẠI HỌC KINH TÊ' Quốc DÂN& o -ATRẦN THÍ CƯƠNGMỞ RỘNG Tự CHỦ TÀI CHÍNH ĐÔÌ VỚI BỆNH VIỆN CÔNG LẬP ở VIỆT NAM (QUA KHẢO

(Luận Án Tiến Sĩ) Mở Rộng Tự Chủ Tài Chính Đối Với Bệnh Viện Công Lập Ở Việt Nam (Qua Khảo Sát Các Bệnh Viện Công Lập Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội phát triển cua đề tài nghiên cửu.231.2.3.Phương pháp điều tra thống kê. thu thập và xử lý số liệu..25

ulíBỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯÒXG ĐẠI HỌC KINH TÊ' Quốc DÂN& o -ATRẦN THÍ CƯƠNGMỞ RỘNG Tự CHỦ TÀI CHÍNH ĐÔÌ VỚI BỆNH VIỆN CÔNG LẬP ở VIỆT NAM (QUA KHẢO