KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Mô Hình Đánh Giá Tác Động Của Tài Trợ Cho Hoạt Động Nghiên Cứu Và Phát Triển Trong Điều Kiện Thông Tin Bất Cân Xứng Đối Với Tăng Trưởng Kinh Tế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         231 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Mô Hình Đánh Giá Tác Động Của Tài Trợ Cho Hoạt Động Nghiên Cứu Và Phát Triển Trong Điều Kiện Thông Tin Bất Cân Xứng Đối Với Tăng Trưởng Kinh Tế

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Mô Hình Đánh Giá Tác Động Của Tài Trợ Cho Hoạt Động Nghiên Cứu Và Phát Triển Trong Điều Kiện Thông Tin Bất Cân Xứng Đối Với Tăng Trưởng Kinh Tế

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÁ NỌITRẤN THỊ ÁNHNGHIÊN cứu MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC DỌNG CÙA TÀI TRỢ CHO HOẠT DỌNG NGHIÊN cưu VÀ PHÁT TR

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Mô Hình Đánh Giá Tác Động Của Tài Trợ Cho Hoạt Động Nghiên Cứu Và Phát Triển Trong Điều Kiện Thông Tin Bất Cân Xứng Đối Với Tăng Trưởng Kinh TếRIÉN TRONG ĐIÊU KIỆN THÔNG TIN BÁT CÂN XÚNG ĐÓI VÓI TÀNG TRƯỞNG KINH TÉC HUYÊN NGÀNH: KINH TÉ HỌC MÀ SO CHUYÊN NGÀNH: 62310101LUẬN ÁN TIÉN SỸ KINH TÉN

GƯỜI HƯỚNG DẰN KHOA HỌC1.PGS.TS. NGHIÊM Sỉ THƯƠNG2.TS. NGUYÊN ĐẠI THẢNGHÀ NỘI-2014LỜI CÀM ƠNVới tat cả sự kiiilì trọng vã biết ơn sâu sắc. tác giâ xin (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Mô Hình Đánh Giá Tác Động Của Tài Trợ Cho Hoạt Động Nghiên Cứu Và Phát Triển Trong Điều Kiện Thông Tin Bất Cân Xứng Đối Với Tăng Trưởng Kinh Tế

chân thành câm ơn PGS.TS Nghiêm Sì Thương và TS Nguyền Đại Thắng đã tận tinh hưởng dần. chi bào vã động viên trong suốt quá trình nghiên cứu và viết

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Mô Hình Đánh Giá Tác Động Của Tài Trợ Cho Hoạt Động Nghiên Cứu Và Phát Triển Trong Điều Kiện Thông Tin Bất Cân Xứng Đối Với Tăng Trưởng Kinh Tế

luận án đè tác giá có thê hoàn thành luận án này.Xin chân thành căm ơn tập thê các thày cò giáo Viện Kinh tê và Quân lý. Viện Đào tạo sau Đại học cùa

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÁ NỌITRẤN THỊ ÁNHNGHIÊN cứu MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC DỌNG CÙA TÀI TRỢ CHO HOẠT DỌNG NGHIÊN cưu VÀ PHÁT TR

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Mô Hình Đánh Giá Tác Động Của Tài Trợ Cho Hoạt Động Nghiên Cứu Và Phát Triển Trong Điều Kiện Thông Tin Bất Cân Xứng Đối Với Tăng Trưởng Kinh Tếà giúp đờ tác già trong quá trinh thực hiện hiận án.Xin được bày tỏ lòng biêt ơn đên sự giúp đờ quý bâu cùa các cò. chú và anh chị tại Bộ Khoa học và

Còng nghệ, các anh chi tại Tòa soạn Tạp chí Nghiên cứu khoa học. tap chi Tài chinh vả các đòng nghiệp đà tạo mọi điêu kiện giúp đờ và đông góp ý kiên (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Mô Hình Đánh Giá Tác Động Của Tài Trợ Cho Hoạt Động Nghiên Cứu Và Phát Triển Trong Điều Kiện Thông Tin Bất Cân Xứng Đối Với Tăng Trưởng Kinh Tế

cho tác giả trong bàn luận án.Cuối cùng tác già xin bày tô lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình và các bạn bè đà động viên, giúp đờ tác giã trong suốt th

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Mô Hình Đánh Giá Tác Động Của Tài Trợ Cho Hoạt Động Nghiên Cứu Và Phát Triển Trong Điều Kiện Thông Tin Bất Cân Xứng Đối Với Tăng Trưởng Kinh Tế

ời gian nghiên cứu. thực hiện hiận án.Tác già: Trằn Thị ÁnhiiMỤC LỤCLỜI CAM ƠN.............................................................IIDANH MỤC

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÁ NỌITRẤN THỊ ÁNHNGHIÊN cứu MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC DỌNG CÙA TÀI TRỢ CHO HOẠT DỌNG NGHIÊN cưu VÀ PHÁT TR

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Mô Hình Đánh Giá Tác Động Của Tài Trợ Cho Hoạt Động Nghiên Cứu Và Phát Triển Trong Điều Kiện Thông Tin Bất Cân Xứng Đối Với Tăng Trưởng Kinh TếÁNG.....................................................xiDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ................................................xillMơ ĐÀU..............

.................................................xiv1.TÍNH CAP THIẾT CỦA ĐÊ TÀI........................................xiv2.MỤC TIÊU NGHIÊN cứu....... (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Mô Hình Đánh Giá Tác Động Của Tài Trợ Cho Hoạt Động Nghiên Cứu Và Phát Triển Trong Điều Kiện Thông Tin Bất Cân Xứng Đối Với Tăng Trưởng Kinh Tế

.......................................XV3.ĐỎI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN cứu.................................xvi4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu................

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Mô Hình Đánh Giá Tác Động Của Tài Trợ Cho Hoạt Động Nghiên Cứu Và Phát Triển Trong Điều Kiện Thông Tin Bất Cân Xứng Đối Với Tăng Trưởng Kinh Tế

..........................xvi5.Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA LUẬN ÁN...................................xvii6 BO CỤC CỦA LUẬN ÁN................................

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÁ NỌITRẤN THỊ ÁNHNGHIÊN cứu MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC DỌNG CÙA TÀI TRỢ CHO HOẠT DỌNG NGHIÊN cưu VÀ PHÁT TR

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Mô Hình Đánh Giá Tác Động Của Tài Trợ Cho Hoạt Động Nghiên Cứu Và Phát Triển Trong Điều Kiện Thông Tin Bất Cân Xứng Đối Với Tăng Trưởng Kinh Tế...........11.1.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu NGOÀI NƯỚC........................11.1.1.MÔ hình tăng trưởng cúa Solow [81]...........................1

1.1.2.Mô hình tàng trưởng kinh tế của Romer [77][78][79]...........31.1.3.Mó hình tăng trưởng kinh tế của Bencivenga vã Smith[30].....5 (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Mô Hình Đánh Giá Tác Động Của Tài Trợ Cho Hoạt Động Nghiên Cứu Và Phát Triển Trong Điều Kiện Thông Tin Bất Cân Xứng Đối Với Tăng Trưởng Kinh Tế

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÁO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÁ NỌITRẤN THỊ ÁNHNGHIÊN cứu MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC DỌNG CÙA TÀI TRỢ CHO HOẠT DỌNG NGHIÊN cưu VÀ PHÁT TR