KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quyền Bào Chữa Của Bị Can, Bị Cáo Là Người Chưa Thành Niên Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         193 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quyền Bào Chữa Của Bị Can, Bị Cáo Là Người Chưa Thành Niên Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Quyền Bào Chữa Của Bị Can, Bị Cáo Là Người Chưa Thành Niên Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

—I**—— TNJ0NG IMI HOC IƯAT TP. NÓCHI MINHBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HÒ CHÍ MINHNGUYÊN HỮU THẺ TRẠCHQUYỀN BÀO CH ũ A CỦA BỊ CAN, BỊ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quyền Bào Chữa Của Bị Can, Bị Cáo Là Người Chưa Thành Niên Trong Tố Tụng Hình Sự Việt NamỊ CÁO LÀ NGUÒÌ CHUA THÀNH MÊN TRONG TỒ TỤNG HÌNH sự VIỆT NAMChuyên ngành: Luật hinh sựMã so: 62.38.40.01LUẠN ÁN TĨẺN Sĩ T.UẠT nọcNgười hướng dần khoa

học: PGS.TS. I RAN VĂN BỌTP.HỎ CHÍ MINH-2014LỜI CAM DOANl ôi xin cam đoan đây là công trình nghicn cứu cùa riêng lòi. Các kct quá. số liệu nghiên cứu (Luận Án Tiến Sĩ) Quyền Bào Chữa Của Bị Can, Bị Cáo Là Người Chưa Thành Niên Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

nêu trong ĩ .uận án là tiling thục và tôi xin chịu trách nhiệm về tất câ những số lieu và kết quà nghiên cứu đó. Luận án này chtra từng được ai còng b

(Luận Án Tiến Sĩ) Quyền Bào Chữa Của Bị Can, Bị Cáo Là Người Chưa Thành Niên Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

ổ trong bất kỳ công trình nào khác.Tp. ỉỉồ Chỉ Minh, ngà)-..thũng......nâm 20 Ị 4NGUYỀN HÌ ì 1HÉ TRẠCHDANH \n c CIH VTF.T TẤTBCVND: Bào chừa vicn nhân

—I**—— TNJ0NG IMI HOC IƯAT TP. NÓCHI MINHBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HÒ CHÍ MINHNGUYÊN HỮU THẺ TRẠCHQUYỀN BÀO CH ũ A CỦA BỊ CAN, BỊ

(Luận Án Tiến Sĩ) Quyền Bào Chữa Của Bị Can, Bị Cáo Là Người Chưa Thành Niên Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Namm nhân dânNBC: Người bào chừaQBC: Quyền bào chừaQCN TUTT: Quyền con người : Tiến hành tố tụngriHs: l o lụng hình sựTAND: Tòa án nhân dãn1NHS: I rách n

hiêm hình sựTGPT.: Trợ giúp pháp lỷVKSND: Vicn kiểm sál nhân dânVAI IS: Vụ án hình sựXHCN: Xà hội chu nghíaMỤC LỤCPhần 1: PHẢN MỜ ĐÀU1Phẩn 2: TONG QUA (Luận Án Tiến Sĩ) Quyền Bào Chữa Của Bị Can, Bị Cáo Là Người Chưa Thành Niên Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

N VẤN DẺ NGHIÊN cửu8Phẩn 3: NỌI DUNG KÉT QUẢ NGHIẾN cúư31

—I**—— TNJ0NG IMI HOC IƯAT TP. NÓCHI MINHBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HÒ CHÍ MINHNGUYÊN HỮU THẺ TRẠCHQUYỀN BÀO CH ũ A CỦA BỊ CAN, BỊ

—I**—— TNJ0NG IMI HOC IƯAT TP. NÓCHI MINHBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HÒ CHÍ MINHNGUYÊN HỮU THẺ TRẠCHQUYỀN BÀO CH ũ A CỦA BỊ CAN, BỊ