KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Tài Chân Dung Văn Học Trong Văn Học Việt Nam Từ 1986 Đến Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         171 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Thể Tài Chân Dung Văn Học Trong Văn Học Việt Nam Từ 1986 Đến Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Tài Chân Dung Văn Học Trong Văn Học Việt Nam Từ 1986 Đến Nay

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC VINHHÀ THỊ KIM PHƯỢNGTHÉ TÀI CHÂN DUNG VĂN HỌC TRONG VÁN HỌC VIỆT NAM TÙ 1986 ĐÉN NAYLUẬN ÁN TIÉN Sỉ VĂN HỌCNGHỆ

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Tài Chân Dung Văn Học Trong Văn Học Việt Nam Từ 1986 Đến Nay AN-2018J,,,.ỶBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC VINHHÀ THỊ KIM PHƯỢNGTHẺ TÀI CHÂN DUNG VĂN HỌC TRONG VÀN HỌC VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN NAYChuyên ngành:

Văn học Việt Nam Mã sổ: 62.22.01.21LUẬN ÁN TIÉN Sĩ VĂN HỌCNgưừi hưởng dẫn khoa học:PGS. TS. DINH TRÍ DŨNGNGHẸ AN-2018LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan đây (Luận Án Tiến Sĩ) Thể Tài Chân Dung Văn Học Trong Văn Học Việt Nam Từ 1986 Đến Nay

là còng trình nghicn cứu khoa học cùa riêng lòi. Các kết quả nêu trong luận án là trung thực và chua tùng dược ai còng bố trong bất kỳ còng trinh não

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Tài Chân Dung Văn Học Trong Văn Học Việt Nam Từ 1986 Đến Nay

khác. Tòi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về công trình nghiên cứu cua minh.l ác giàHà Thị Kìm PhượngMỤC LỤCTrangMỜ ĐÀU................................

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC VINHHÀ THỊ KIM PHƯỢNGTHÉ TÀI CHÂN DUNG VĂN HỌC TRONG VÁN HỌC VIỆT NAM TÙ 1986 ĐÉN NAYLUẬN ÁN TIÉN Sỉ VĂN HỌCNGHỆ

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Tài Chân Dung Văn Học Trong Văn Học Việt Nam Từ 1986 Đến Nay.............23.Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu...................................34.Phương pháp nghiên cửu.........................................45.Đ

óng góp mới của luận án.......................................46.Cấu trúc luận án...............................................5Chương 1. TONG QUAN V (Luận Án Tiến Sĩ) Thể Tài Chân Dung Văn Học Trong Văn Học Việt Nam Từ 1986 Đến Nay

ẤN ĐẼ NGHIÊN cứu................................61.1.Khái niệm thê tài, thẻ loại...................................61.2.Lịch sử nghiên cứu về chân dun

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Tài Chân Dung Văn Học Trong Văn Học Việt Nam Từ 1986 Đến Nay

g vãn học.......................81.2.1.Nghiên cứu chân dung văn học trên binh diện lý thuyết.....81.2.2.Nghiên cứu chân dung vãn học trên bình diện sá

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC VINHHÀ THỊ KIM PHƯỢNGTHÉ TÀI CHÂN DUNG VĂN HỌC TRONG VÁN HỌC VIỆT NAM TÙ 1986 ĐÉN NAYLUẬN ÁN TIÉN Sỉ VĂN HỌCNGHỆ

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC VINHHÀ THỊ KIM PHƯỢNGTHÉ TÀI CHÂN DUNG VĂN HỌC TRONG VÁN HỌC VIỆT NAM TÙ 1986 ĐÉN NAYLUẬN ÁN TIÉN Sỉ VĂN HỌCNGHỆ