KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Chè An Toàn Tại Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Chè An Toàn Tại Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Chè An Toàn Tại Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÊ THỊ QUỲNHTHỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIẺN SẢN XUÁT CHÈ AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊNLUẬN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Chè An Toàn Tại Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên VĂN THẠC sĩ KINH TÉ NÔNG NGHIỆPTHÁI NGUYÊN - 2018ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÊ THỊ QUỲNHTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIÉN SẢN XUẤT C

HÈ AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ THÁI NGUYÊNNgành: Kinh tế Nông nghiệp Mà sỗ ngành: 8 62 01 15LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ NÔNG NGHIỆPNgười hướng (lẩn kh (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Chè An Toàn Tại Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

oa học: TS. Kiều Thị Thu HươngTHÁI NGUYÊN-2018iLÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan sổ liệu và kết quà nghiên cửu (rong luận văn này kì công trình nghiên cứu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Chè An Toàn Tại Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

cúa cá nhân tôi. Các số liệu, những kết luận nghiên cứu dược trình bày trong luận vãn này là trung thực và chưa từng dược công bố dưới bất cứ hình thứ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÊ THỊ QUỲNHTHỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIẺN SẢN XUÁT CHÈ AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊNLUẬN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Chè An Toàn Tại Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái NguyênQuỳnhiiLỜ1 CAM ƠNTrong quá trình học lập. nghiên cứu nhờ sự nỗ lực cùa hãn thân và sự quan tâm. giúp đờ tận tình cua các Thầy Cô và các đơn vị lien qu

an, tôi đã hoàn thành luận vãn này. Tôi xin bày lố lông cảm OT1 sâu sac đôn Ban Giám Hiệu, phòng Dào tạo. Ban chu nhiệm Khoa KT&PTNT cùng các thầy cô (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Chè An Toàn Tại Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Trường Đại học Nông ĩ .âm Thái Nguyền dà lận lình giúp dờ. hướng dần, lạo điều kiện về mọi mạt đế tôi thực hiện đề tài này. Dậc biệt tòi xin cam ơn cô

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Chè An Toàn Tại Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

giáo TS. Kiều Thị Thu Hương, dã hướng dần chi bão lận lình và dóng góp nhiều ý kiến quý báu cho tôi hoàn thành luận vãn tốt nghiệp.Tôi xin chân Ihành

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÊ THỊ QUỲNHTHỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIẺN SẢN XUÁT CHÈ AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊNLUẬN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Chè An Toàn Tại Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyênu. Tân Cương.Cuối cùng tôi xin trân thành câm ơn sâu sắc tới gia đình và bạn bè. nhưng người đã chia sẽ. động viên, khích lệ và giúp đờ tôi trong suốt

quá trình học tập. nghiên cứu dè hoàn thành tốt luận văn của mình.Một lần nừa lôi xin chân thành căm ơn lất cá sự giúp dờ quý báu của các tập thế và (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Chè An Toàn Tại Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

cá nhân đã dành cho tôi.Thái Nguyên, tháng /2 năm 20/7Tác giảLê Thị QuỳnhiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.......................................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Sản Xuất Chè An Toàn Tại Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

iLỜI CẢM ƠN........................................................iiMỤC LỤC..........................................................iỉiDANH MỤC CÁC

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÊ THỊ QUỲNHTHỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIẺN SẢN XUÁT CHÈ AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊNLUẬN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLÊ THỊ QUỲNHTHỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIẺN SẢN XUÁT CHÈ AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊNLUẬN