KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Chế Tạo Nano Tinh Thể Hợp Kim Sige Trên Nền Sio2 Và Nghiên Cứu Một Số Tính Chất Của Chúng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         140 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Chế Tạo Nano Tinh Thể Hợp Kim Sige Trên Nền Sio2 Và Nghiên Cứu Một Số Tính Chất Của Chúng

(Luận Án Tiến Sĩ) Chế Tạo Nano Tinh Thể Hợp Kim Sige Trên Nền Sio2 Và Nghiên Cứu Một Số Tính Chất Của Chúng

MỤC LỤCTrangMỤC LỤC................................................................iDANH MỰC CÁC KỶ HIẸƯ VÀ CIIỪ VIẾT TAT.............................

(Luận Án Tiến Sĩ) Chế Tạo Nano Tinh Thể Hợp Kim Sige Trên Nền Sio2 Và Nghiên Cứu Một Số Tính Chất Của Chúng.....ivDANH MỤC CÁC BANG BIÊU.................................................VDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, DÔ I HỊ.........................................v

iMÔ DĂƯ.................................................................1Chương 1. Tống quan về vật liệu bán dẫn Ge vã Si.......................91.1.C (Luận Án Tiến Sĩ) Chế Tạo Nano Tinh Thể Hợp Kim Sige Trên Nền Sio2 Và Nghiên Cứu Một Số Tính Chất Của Chúng

àu trúc V ùng nàng lượng và quá trình lái hợp phát xạ cứa các hạt lãi điện trongvật liệu bân dần......................................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Chế Tạo Nano Tinh Thể Hợp Kim Sige Trên Nền Sio2 Và Nghiên Cứu Một Số Tính Chất Của Chúng

.91.1.1.Cấu trúc vùng nang lượng vật liệu hándần...................91.1.2.Quá irình lái hợp bức xạ trong vật lieubán dản............. 101.2.Các vật li

MỤC LỤCTrangMỤC LỤC................................................................iDANH MỰC CÁC KỶ HIẸƯ VÀ CIIỪ VIẾT TAT.............................

(Luận Án Tiến Sĩ) Chế Tạo Nano Tinh Thể Hợp Kim Sige Trên Nền Sio2 Và Nghiên Cứu Một Số Tính Chất Của Chúng.......................................201.3.Vật liệuSiO-.....................................................241.4.Sự lai hóa giữa vật liệu Sivà Ge..

..............................251.4.1.Vật liệu kích thướcnano.................................251.4.2.Sự lai hỏa giừa vật liệu nano Si vã Ge.......... (Luận Án Tiến Sĩ) Chế Tạo Nano Tinh Thể Hợp Kim Sige Trên Nền Sio2 Và Nghiên Cứu Một Số Tính Chất Của Chúng

...........351.5.Vấn dề tồn tại...................................................37Kct luận chương 1.................................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Chế Tạo Nano Tinh Thể Hợp Kim Sige Trên Nền Sio2 Và Nghiên Cứu Một Số Tính Chất Của Chúng

....37Chương 2. Các phương pháp nghiên cứu và chế tạo vật liệu..............392.1.Phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT).....................392

MỤC LỤCTrangMỤC LỤC................................................................iDANH MỰC CÁC KỶ HIẸƯ VÀ CIIỪ VIẾT TAT.............................

(Luận Án Tiến Sĩ) Chế Tạo Nano Tinh Thể Hợp Kim Sige Trên Nền Sio2 Và Nghiên Cứu Một Số Tính Chất Của Chúnghế tương quan trao đổi ............................................452.1.4.Phương pháp sóng phăng và già thề...................................472.2.P

hương pháp k.p...........................................................502.3.Chế tạo vật liệu....................................................... (Luận Án Tiến Sĩ) Chế Tạo Nano Tinh Thể Hợp Kim Sige Trên Nền Sio2 Và Nghiên Cứu Một Số Tính Chất Của Chúng

...512.3.1.Phương pháp đông phún xạ catôt......................................522.3.2.Qui trình chế tạo mãng mong hợp kim nano Sii-xGex..............

(Luận Án Tiến Sĩ) Chế Tạo Nano Tinh Thể Hợp Kim Sige Trên Nền Sio2 Và Nghiên Cứu Một Số Tính Chất Của Chúng

.....562.4.Các phương pháp nghiên cứu tinh chất cùa vật liệu.........................612.4.1.Phương pháp nhiễu xạ lia X...............................

MỤC LỤCTrangMỤC LỤC................................................................iDANH MỰC CÁC KỶ HIẸƯ VÀ CIIỪ VIẾT TAT.............................

(Luận Án Tiến Sĩ) Chế Tạo Nano Tinh Thể Hợp Kim Sige Trên Nền Sio2 Và Nghiên Cứu Một Số Tính Chất Của Chúng................652.4.4.Phương pháp phô lán sac náng lượng lia X.............................67

MỤC LỤCTrangMỤC LỤC................................................................iDANH MỰC CÁC KỶ HIẸƯ VÀ CIIỪ VIẾT TAT.............................