KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phát Triển Vùng Dân Tộc Thiểu Số Phía Bắc Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         222 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phát Triển Vùng Dân Tộc Thiểu Số Phía Bắc Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phát Triển Vùng Dân Tộc Thiểu Số Phía Bắc Việt Nam

Bộ GIÁO DỤC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNHVÀ DÀO TẠOQUỐC GIA HỎ CHÍ MINHHỌC VĨẸN HÀNH CHĨNHNGUYỀN LÂM THÀNHCHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÙNG DÂN Tộc THIỂU S

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phát Triển Vùng Dân Tộc Thiểu Số Phía Bắc Việt NamSÓ PHÍA BÁC VIỆT NAMLUẬN ÁN TĨÉN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHĨNH CÔNGHÀ NỘI - NĂM 2014159BỌ GIÁO DỤC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNHVÀ ĐÀO TẠOQUỐC GIA HÔ CHÍ MI

NHIĨỌC VIẸN ĨIÀNII CHÍNHNGUYÊN LÂM THÀNHCHÍNH SÁCH PHÁT TRIÉN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SÓ PHÍA BẮC VỆT NAMChuyên ngành: Quân lý hành chính công Mã số:62 34 (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phát Triển Vùng Dân Tộc Thiểu Số Phía Bắc Việt Nam

82 01LUẬN ÁN T1ÉN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNGNGl ÒI III ÓNG DẪN KHOA HỌC1.PGS.TS Vũ Dửc Dán2.PGS.TS Vũ Trọng HáchĨIÀ NỌI - NÃM 2014160LỜI CAM ĐOANTỏi x

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phát Triển Vùng Dân Tộc Thiểu Số Phía Bắc Việt Nam

in cam đoan đây là công trinh nghiên cửu của riêng lôi. Các thông tin. số liệu được trình bày trong luận án là trung thực và có nguồn gốc xuất xử rò r

Bộ GIÁO DỤC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNHVÀ DÀO TẠOQUỐC GIA HỎ CHÍ MINHHỌC VĨẸN HÀNH CHĨNHNGUYỀN LÂM THÀNHCHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÙNG DÂN Tộc THIỂU S

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phát Triển Vùng Dân Tộc Thiểu Số Phía Bắc Việt Namêl quá nghiên cửu cùa luận án chưa công bô trong bâl kỳ công trình khoa học nào.Hà Nội, ngày thángnỡm 20 ì 5Tác già luận ánNguyễn Lâm Thành161LỜI CẤM

ƠNDó hoàn thành nghiên cửu luận án về đề tài: “Chính sách phát triển vùng dân tộc phía Bấc Việt Nam”, trước het. tôi xin dặc biệt câm ơn 2 thày hướng (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phát Triển Vùng Dân Tộc Thiểu Số Phía Bắc Việt Nam

dẫn PGS.TS Vũ Dức Dán và PGS.TS Vũ Trọng Hách cùng PGS.TS Dinh I hị Minh Tuyết, Trường khoa Quân lý nhà nước về xà hội dã quan tàm, giúp đờ tận tình v

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phát Triển Vùng Dân Tộc Thiểu Số Phía Bắc Việt Nam

ê nội dung và phương pháp nghiên cửu khoa học trong suốt quá trình thực hiện luận án này.Tác giả Luận án xin trân trọng cám oil Lành dạo Hội dồng Dân

Bộ GIÁO DỤC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNHVÀ DÀO TẠOQUỐC GIA HỎ CHÍ MINHHỌC VĨẸN HÀNH CHĨNHNGUYỀN LÂM THÀNHCHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÙNG DÂN Tộc THIỂU S

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phát Triển Vùng Dân Tộc Thiểu Số Phía Bắc Việt Namính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh: úy ban nhân dân các huyện, xã mà de lài lien hành nghiên cửu diều tra...dà tạo nhưng diêu kiện lol nhai, th

am góp ý kiến khoa học. ung hộ. giúp đờ nghiên cửu sinh trong suốt quá trình học lập. nghiên cứu de lài.Xin dược bày ló lời cảm ơn dên gia dinh, bạn b (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phát Triển Vùng Dân Tộc Thiểu Số Phía Bắc Việt Nam

ẽ, dong nghiệp dà luôn hỗ trự. động viên, chia SC và tạo điều kiện thuận lựi giúp Nghiên cứu sinh vượt qua những khó khăn dê hoàn thành luận án này.Do

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phát Triển Vùng Dân Tộc Thiểu Số Phía Bắc Việt Nam

nhừng điều kiện chu quan, khách quan chắc chân kết qua nghiên cứu cúa Luận án còn những diêm thiêu sót. Tác giã Luận án râl mong liép lục nhận được n

Bộ GIÁO DỤC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNHVÀ DÀO TẠOQUỐC GIA HỎ CHÍ MINHHỌC VĨẸN HÀNH CHĨNHNGUYỀN LÂM THÀNHCHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÙNG DÂN Tộc THIỂU S

Bộ GIÁO DỤC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNHVÀ DÀO TẠOQUỐC GIA HỎ CHÍ MINHHỌC VĨẸN HÀNH CHĨNHNGUYỀN LÂM THÀNHCHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÙNG DÂN Tộc THIỂU S