KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         176 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỄN THỊ THU NGACHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỎNG THAM NHŨNG Ỏ VIỆT NAM HIỆN NAYNgành: Chính sác

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Naych công Mã số: 934.04.02LUẬN ÁN TIÉN SỲ CHÍNH SÁCH CÔNGNgười hướng khoa học: PGS.TS. VÀN TẤT *1*111Hà Nội. 2019LỜI CAM ĐOANTói xin cam đoan rang, bân

Luận án: “Chinh sách phòng, chống thum nhùng ờ Mệt Nam hiện nay” là công (rình nghiên cứu khoa học dộc lập. do chính lôi hoàn thành. Nhùng kết luận kh (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay

oa học trong Luận án là kết quá nghiên cửu cùa tác giã. chua dược công bố irong bấl kỳ công Irình nghiên cứu khoa học nào khác. Các so liệu, tài liệu

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay

tham kháo, trích dản được sử dụng trong Luận án này đều rõ xuất xứ. tác gia. dược irích dần nguồn mộl cách irung (hực và ghi (rong lài liệu Iham khao.

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỄN THỊ THU NGACHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỎNG THAM NHŨNG Ỏ VIỆT NAM HIỆN NAYNgành: Chính sác

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay..........................................ỉ2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án...........................33.Đôi lượng và phạm vi nghiên cứu

của Luận án...........................44.Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu cúa Luận án...................45.Dóng góp mới vè khoa học cúa luận (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay

án.....................................56.Ỷ nghĩa lý luận và thực lien cùa luận án.................................7Chương 1. TONG QUAN TÌNH IIÌMI NG

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay

HIÊN CUT7..................................81.1.Tình hình nghiên cứu ờ nước ngoài......................................81.2.Tình lìiiili nghiên cứu tr

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỄN THỊ THU NGACHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỎNG THAM NHŨNG Ỏ VIỆT NAM HIỆN NAYNgành: Chính sác

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện NayÈ CHÍNH SÁCH PHÒNG, CHÓNG TH AM N H ù NG.......................................................242.1. Khái niệm chính sách phòng, chòng tham nhùng....

....................242.2.Dặc đièm và nội dung chính sách phòng, chông tham nhùng.............352.3.VỊ trí, vai trò cùa chính sách phòng, chồng tham n (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay

hùng..............432.4.Các lieu chí (Linh giá chính sách phòng, chòng tham nhùng.............472.5.Các yếu tố tác dộng dến chinh sách phông, chồng th

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay

am nhùng..........51Chương 3. THỤC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỎNG THAM NHÙNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.......................................................

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỄN THỊ THU NGACHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỎNG THAM NHŨNG Ỏ VIỆT NAM HIỆN NAYNgành: Chính sác

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay63.3.Đảnh giã thực trạng chinh sách phòng, chống tham nhùng ở Việt Nam...86Chương 4. GIẤI PHÁP HOÃN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÒNG, ( HÓNG THAM NHŨNG Ớ VIỆT N

AM.....................................................1244.1.Dự háo vẩn đề của chinh sách phòng, chóng tham nhùng thời gian tới..1244.2.Dịnh hướng ho (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Việt Nam Hiện Nay

àn thiện chính sách phòng, chông tham nhùng............128

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỄN THỊ THU NGACHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỎNG THAM NHŨNG Ỏ VIỆT NAM HIỆN NAYNgành: Chính sác

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYỄN THỊ THU NGACHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỎNG THAM NHŨNG Ỏ VIỆT NAM HIỆN NAYNgành: Chính sác