KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Nhà Nước Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nghiên Cứu Trường Hợp Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         173 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Nhà Nước Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nghiên Cứu Trường Hợp Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Nhà Nước Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nghiên Cứu Trường Hợp Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng

B K HO CIIVÀĐ ƯT B GIÁO D CVÀĐÀOT o VI N NGHIÊN C ƯQƯ N LÝ KINH T TRƯNG NGĐAN Tư NANHCHÍNH SÁCH KINH T c A NHÀ N CH TRDOANH NGHI p NÂNG CAO NĂNG L cc

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Nhà Nước Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nghiên Cứu Trường Hợp Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng NH TRANH:NGHIÊN c ư TR NG H p DOANH NGHI pTRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H I PHÒNGLU N ÁN TI N Sỉ KINH THà N i-Năm 2018B K HO CHVÀĐ UT B GIÁOD c VÀ ĐÀO T o VI

N NGHIÊN c UQU N LÝ KINH T TRUNG NGĐANTƯ NANHCHÍNH SÁCH KINH T c A NHÀ N CH TRDOANH NGHI p NÂNG CAO NĂNG L cc NH TRANH:NGHIÊN c UTR NG H p DOANH NGHI (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Nhà Nước Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nghiên Cứu Trường Hợp Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng

pTRÊN D A BÀN THÀNH PH H I PHÒNGChuyên ngành: Qu n lý kinh tMas : 9.34.04.10LU NÁNTI NSỈKINHTNg i h ng d 11 khoa h c: PGS.TS Lê Xuân BáHà N i- Năm 20

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Nhà Nước Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nghiên Cứu Trường Hợp Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng

18ÌìítL I CAM DOANTôi xin cam doan luận Án" Chính sách kinh ĩ c a Nhờ n c h tr doanh nghi p nâng cao năng Ị c c nh tranh: Nghiên c u tr ng h p doanh n

B K HO CIIVÀĐ ƯT B GIÁO D CVÀĐÀOT o VI N NGHIÊN C ƯQƯ N LÝ KINH T TRƯNG NGĐAN Tư NANHCHÍNH SÁCH KINH T c A NHÀ N CH TRDOANH NGHI p NÂNG CAO NĂNG L cc

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Nhà Nước Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nghiên Cứu Trường Hợp Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòngà sứ dụng một cách trung thực, có nguồn gốc. trích dẫn rỏ ràng. Kết qua nghiên cứu dược trình bày trong luận án không sao chép cùa bất cứ đề tài. công

trình nghiên cứu và luận án nào và cũng chưa dược trình bày hay công bổ ớ bất cứ công trình nghiên cứu nào khác trước đây.Ngày’.... tháng... ndm 2018 (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Nhà Nước Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nghiên Cứu Trường Hợp Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng

TÁC GI LU NÁNDan Tu 11 AnhL IC M NTrong quá trình (hực hiện luận Án"Chính sách kinh ỉ c a Nhà n c h tr doanh nghi p nâng cao núng I cc nh tranh: Nghiê

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Nhà Nước Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nghiên Cứu Trường Hợp Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng

n c Uĩr ngh pdoanh nghiêp trên d a bàn thành ph H i Phòng ngoài sự cố gắng nồ lực của ban (hân. tác giã còn nhận được sự giúp đờ rất tận tình, chu đáo

B K HO CIIVÀĐ ƯT B GIÁO D CVÀĐÀOT o VI N NGHIÊN C ƯQƯ N LÝ KINH T TRƯNG NGĐAN Tư NANHCHÍNH SÁCH KINH T c A NHÀ N CH TRDOANH NGHI p NÂNG CAO NĂNG L cc

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Nhà Nước Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nghiên Cứu Trường Hợp Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòngiên cứu quan lý kinh tế Trung ương, trung tâm đào tạo. các Ban. các nhà khoa học. nhà quân lý. chuyên gia thuộc Viện Nghiên cửu quân lý kinh tế Trung

ương và các thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế quốc dân đíì giảng dạy tận tình, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao kiến t (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Nhà Nước Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nghiên Cứu Trường Hợp Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng

hức cơ bân cùng như kiến thức chuyên ngành cùa mình và hoàn thành luận án đúng tiến độ đám bảo các yêu cầu dề ra.-Lành đạo ƯBND thành phố Hãi Phòng, c

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Nhà Nước Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nghiên Cứu Trường Hợp Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng

ác sơ Kế hoạch và Đầu tư. sỡ Khoa học cóng nghệ, sớ Tài nguyên MÔI trường, sỡ Xây dưng, sớ Nóng nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Thống kê và các do

B K HO CIIVÀĐ ƯT B GIÁO D CVÀĐÀOT o VI N NGHIÊN C ƯQƯ N LÝ KINH T TRƯNG NGĐAN Tư NANHCHÍNH SÁCH KINH T c A NHÀ N CH TRDOANH NGHI p NÂNG CAO NĂNG L cc

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Nhà Nước Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nghiên Cứu Trường Hợp Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hải PhòngViện trương Viên Nghiên cứu quân lý kinh tế Trung ương đã tận tình hướng dần để luận án hoàn thành theo đúng các yêu cầu dề ra.-Bạn bè. các dồng nghiệ

p và người thân đã giúp đờ. dộng viên trong suốt quá trình học tập và hoàn (hành luận án.Mặc dù dã hết sức cố găng song do thời gian vã năng lực có hạ (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Nhà Nước Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nghiên Cứu Trường Hợp Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng

n. luận án không tránh khôi nhùng thiếu sót. khiếm khuyết, tác gia rất mong nhân dược sự quan tâm. tham gia góp ý. xây dựng của các nhà khoa học. các

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Nhà Nước Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Nghiên Cứu Trường Hợp Doanh Nghiệp Trên Địa Bàn Thành Phố Hải Phòng

chuyên gia kinh tế và các bạn đồng nghiệp để luận án dược hoàn thiện hơn.Xin chân thành câm ơn ’Ngày....tháng....năm 20/8

B K HO CIIVÀĐ ƯT B GIÁO D CVÀĐÀOT o VI N NGHIÊN C ƯQƯ N LÝ KINH T TRƯNG NGĐAN Tư NANHCHÍNH SÁCH KINH T c A NHÀ N CH TRDOANH NGHI p NÂNG CAO NĂNG L cc

B K HO CIIVÀĐ ƯT B GIÁO D CVÀĐÀOT o VI N NGHIÊN C ƯQƯ N LÝ KINH T TRƯNG NGĐAN Tư NANHCHÍNH SÁCH KINH T c A NHÀ N CH TRDOANH NGHI p NÂNG CAO NĂNG L cc