KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Philippines Kể Từ Sau Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Tiền Tệ Châu Á Đến Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         169 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Philippines Kể Từ Sau Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Tiền Tệ Châu Á Đến Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Philippines Kể Từ Sau Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Tiền Tệ Châu Á Đến Nay

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XẢ 1IO1NGUYÊNT(ẤN ANHCHÍNH SÁCH KINH TÉ CỦA PHILIPPINES KẺ TÙ’SAUCUỘC KHỦNG IĨOÂNG TÀI CHĨNH C

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Philippines Kể Từ Sau Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Tiền Tệ Châu Á Đến NayCHÂU Á DÉN NAYNgành: Kinh tế Quốc tế Mà số: 9 3101 06LUẬN ÁN TIẾN Sỉ KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC:1.PGS.1S. I.mi Ngọc Trịnh2.PGS. TS. Phạm Thị Than

h BìnhHà Nội, 2019LỜI CAM ĐOANTÔI xin cam đoan Luận án này là công (rình nghiên cứu cua riêng (ôi. Các kếl quà nêu (rong luận án là (rung thực và chưa (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Philippines Kể Từ Sau Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Tiền Tệ Châu Á Đến Nay

dược công bố (rong bất ký công (rình nào khác. Nếu có gì sai SÓI (ôi xin chịu (rách nhiệm hoàn loàn.Nghiên cứu sinhNGUYÊN TUẤN ANTIMỤC LỤCMỜ DẤU.....

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Philippines Kể Từ Sau Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Tiền Tệ Châu Á Đến Nay

......................................................1Chương 1: TỎNG QƯAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cửu TRONG VÀ NGOÀI M 'óc LIÊN QUAN TÓÌ DÈ TÀI.............

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XẢ 1IO1NGUYÊNT(ẤN ANHCHÍNH SÁCH KINH TÉ CỦA PHILIPPINES KẺ TÙ’SAUCUỘC KHỦNG IĨOÂNG TÀI CHĨNH C

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Philippines Kể Từ Sau Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Tiền Tệ Châu Á Đến Nay101.3Đánh giá chung về công trinh dà công bố.....................14Chương 2: cơ sơ LÝ LUẠN VÀ THựC HEN ĐE LựA CHỌN CHÍNH SÁCH KINH TÉ. CÙA PHILIPPINES

TÙ SAU KHÙNG HOÀNG TÀI CHÍNH CHÂU Á....................................................162.1Nhừng vấn dề lý luận chung về chính sách kinh tế......... (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Philippines Kể Từ Sau Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Tiền Tệ Châu Á Đến Nay

...162.2Cơ sờ thực tiễn của việc hoạch định chính sách kinh tế......30Chương 3: CHÙ TRƯƠNG, NỘI DUNG VÀ KÉT QUÀ THựC HIỆN CHÍNH SÁCH KINH TÉ CÙA PHILI

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Philippines Kể Từ Sau Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Tiền Tệ Châu Á Đến Nay

PPINES TỪ SAI KHÙNG HOẢNG TÀI CHÍNH CHÂU Á....................................................463.1Chủ trương, nội dung và kết quá thực hiện chính sác

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XẢ 1IO1NGUYÊNT(ẤN ANHCHÍNH SÁCH KINH TÉ CỦA PHILIPPINES KẺ TÙ’SAUCUỘC KHỦNG IĨOÂNG TÀI CHĨNH C

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Philippines Kể Từ Sau Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Tiền Tệ Châu Á Đến Nayưới thờiTồng thống Gloria Macapagal Arroyo (2OOI-2OIO)..................633.3Chu trương, nôi dung và kết qua thực hiện chính sách kinh tế dưới thờiTổn

g thống Benigno Aquino III (2010-tháng 6/2016)...............88Chương 4: DÁNH GIÁ CHUNG VÈ CHÍNH SÁCH KINH TÉ CÙA PHILIPPINES TỪ SAU KHUNG HOẢNG TÀI C (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Philippines Kể Từ Sau Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Tiền Tệ Châu Á Đến Nay

HÍNH CHÂU Á VÀ MỌT Sơ BÀI HỌC KINH NGHIẸM RÚT RA..............................1174.1Dánh giá chung về chính sách kinh tế từ sau khùng hoàng tài chính

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Kinh Tế Của Philippines Kể Từ Sau Cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Tiền Tệ Châu Á Đến Nay

Châu Ă.. 1174.2Một số bài học kinh nghiệm nil ra..........................136KÉT LUẬN.......................................................142DANH MỤ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XẢ 1IO1NGUYÊNT(ẤN ANHCHÍNH SÁCH KINH TÉ CỦA PHILIPPINES KẺ TÙ’SAUCUỘC KHỦNG IĨOÂNG TÀI CHĨNH C

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XẢ 1IO1NGUYÊNT(ẤN ANHCHÍNH SÁCH KINH TÉ CỦA PHILIPPINES KẺ TÙ’SAUCUỘC KHỦNG IĨOÂNG TÀI CHĨNH C