KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Phát Triển Kinh Tế Xanh Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         197 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Phát Triển Kinh Tế Xanh Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Phát Triển Kinh Tế Xanh Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc

BỘ KẼ HOẠCH VÀ DÂU Tư BỘ GIÁO DỤC VÀ DÁO TẠO VIẸN NGHIÊN cứu QUẤN LÝ KINH TÉ TRUNG ƯƠNGMAI BẤC MỲCHÍNH SÁCH HUY DỌNG NGƯÒN LỤC TÀI CHÍNH PHÁT TRIẺN KI

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Phát Triển Kinh Tế Xanh Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía BắcINH TÉ XANH VÙNG TRUNG DUVÀ MIẺN NÚI PHÍ A BẤCLUẠN ÁN TIÊN Sĩ KINH TÉnà Nội-Năm 2018https://khothuvien .comBỘ KẺ HOẠCH VÀ ĐẨU TưBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN NGHIÊN cứu QUẢN LÝ KINH TÉ TRUNG ƯƠNGMAI BẤC MỸCHÍNH SÁC II HUY ĐỌNG NGUÒN Lực TÀI CHÍNH PHÁT TRIẺN KINH TÉ XANH VÙNG TRUNG 1)1’ VÀ MIÈN Nin PHÍA (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Phát Triển Kinh Tế Xanh Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc

BẮCChuyên ngành: Quàn lý kinh tểMă số:9340410LƯẶN ÁN TIÊN Sì KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC’ PGS.TS. TRẤN ( ÔNG SÁCHHà Nội - Năm 2018LỜI CAM DOANTói

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Phát Triển Kinh Tế Xanh Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc

xin cam đoan Luận án là cóng trinh khoa học độc lập của riêng tỏi. Luận án đà sir dụng các số liệu, tư liệu đà công bố cỏ nguồn gốc rỏ ràng, được trí

BỘ KẼ HOẠCH VÀ DÂU Tư BỘ GIÁO DỤC VÀ DÁO TẠO VIẸN NGHIÊN cứu QUẤN LÝ KINH TÉ TRUNG ƯƠNGMAI BẤC MỲCHÍNH SÁCH HUY DỌNG NGƯÒN LỤC TÀI CHÍNH PHÁT TRIẺN KI

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Phát Triển Kinh Tế Xanh Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắccác công trinh nghiên cứu của người khác.Tác già Luận ánMai Bắc MỹMỤC LỤCMỤC LỤC.........................................................iDANH MỤC TỪ

VIẾT TẤT............................................VDANH MỤC BÀNG BIẺƯ.............................................ixDANH .MỤC HÌNH VẼ............... (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Phát Triển Kinh Tế Xanh Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc

................................XDANH MỤC Sơ ĐỒ.................................................xỉPHẦN MỞ ĐẦU.........................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Phát Triển Kinh Tế Xanh Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc

............11.Lí do nghiên cứu đề tài Luận án............................12.Mục đích, ý nghĩa cùa việc nghiên cứu dê tài luân án.......43.Kêt cấu của

BỘ KẼ HOẠCH VÀ DÂU Tư BỘ GIÁO DỤC VÀ DÁO TẠO VIẸN NGHIÊN cứu QUẤN LÝ KINH TÉ TRUNG ƯƠNGMAI BẤC MỲCHÍNH SÁCH HUY DỌNG NGƯÒN LỤC TÀI CHÍNH PHÁT TRIẺN KI

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Phát Triển Kinh Tế Xanh Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc TÉ XANH TRÊN ĐỊA BÀN VỪNG...............................................61.1.Tông quan các cóng trinh nghiên cứu dà cóng bô liên quan đen chinhsách h

uy dộng nguồn lực tài chinh cho phát triển kinh tế xanh trên dịa bàn vùng............................................................61.1.1.Tống quan (Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Phát Triển Kinh Tế Xanh Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc

các còng trinh nghiên cửu đà còng bố ớ nước ngoài.61.1.2.Tông quan các công trình nghiên cứu đà còng bố ớ trong nước.151.1.3.Tỏng hợp đánh giá những v

(Luận Án Tiến Sĩ) Chính Sách Huy Động Nguồn Lực Tài Chính Phát Triển Kinh Tế Xanh Vùng Trung Du Và Miền Núi Phía Bắc

ấn đề chưa được giãi quyết và một số vấn đề

BỘ KẼ HOẠCH VÀ DÂU Tư BỘ GIÁO DỤC VÀ DÁO TẠO VIẸN NGHIÊN cứu QUẤN LÝ KINH TÉ TRUNG ƯƠNGMAI BẤC MỲCHÍNH SÁCH HUY DỌNG NGƯÒN LỤC TÀI CHÍNH PHÁT TRIẺN KI

BỘ KẼ HOẠCH VÀ DÂU Tư BỘ GIÁO DỤC VÀ DÁO TẠO VIẸN NGHIÊN cứu QUẤN LÝ KINH TÉ TRUNG ƯƠNGMAI BẤC MỲCHÍNH SÁCH HUY DỌNG NGƯÒN LỤC TÀI CHÍNH PHÁT TRIẺN KI