KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tính Toán Và Mô Phỏng Số Tấm Composite Lõi Tổ Ong Chịu Tải Bằng Phương Pháp Đồng Nhất Hóa

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         75 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tính Toán Và Mô Phỏng Số Tấm Composite Lõi Tổ Ong Chịu Tải Bằng Phương Pháp Đồng Nhất Hóa

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tính Toán Và Mô Phỏng Số Tấm Composite Lõi Tổ Ong Chịu Tải Bằng Phương Pháp Đồng Nhất Hóa

số hóa bới Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnDẠI HỌC THÁI NGVYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KỸ THI ẠT CÔNG NGHIẸPBÙI THỊ MẠNTÍN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tính Toán Và Mô Phỏng Số Tấm Composite Lõi Tổ Ong Chịu Tải Bằng Phương Pháp Đồng Nhất HóaNH TOÁN VÀ MỘ PHÓNG SÓ TẤM COMPOSITE LÕI TÕ ONG CHỊU TAI BẢNG PHƯƠNG PHÁP DÒNG NHẤT HỎAChuyên ngành: Kỳ thuật cơ khiLUẬN VÀN TI 1ẠC SỲ KI IOA IIỌC KỲ

THUẬT Cơ KHÍNGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC1.PGS.TS DƯƠNG PHẠM TƯỜNG MINH2.TS. TRAN NGỌC GIANGThái Nguyên - Năm 2019sổ hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công ngh (Luận Văn Thạc Sĩ) Tính Toán Và Mô Phỏng Số Tấm Composite Lõi Tổ Ong Chịu Tải Bằng Phương Pháp Đồng Nhất Hóa

ệ thông tin - ĐHTNhttp://irc.tnu.edu.vnCỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHÌA VIỆT NAM Dộc ỉập - Tự do - Hạnh phúcBẢN XÁC NHẬN CHÍNH SỦ A LUẬN VĂN THẠC sĩHọ và tên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tính Toán Và Mô Phỏng Số Tấm Composite Lõi Tổ Ong Chịu Tải Bằng Phương Pháp Đồng Nhất Hóa

tác giả luận vãn: Bùi Thị MậnDe tài luận vãn: l ính toán và mô phóng số tấm composite lõi tồ ong chịu tài bang phtrưng pháp dông nhỉìt hóaChuyên ngàn

số hóa bới Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnDẠI HỌC THÁI NGVYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KỸ THI ẠT CÔNG NGHIẸPBÙI THỊ MẠNTÍN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tính Toán Và Mô Phỏng Số Tấm Composite Lõi Tổ Ong Chịu Tải Bằng Phương Pháp Đồng Nhất Hóaọp I lội dồng ngày 02/6/2019 với các nội dung sau:Cán bộ hirứng dẫnThái Nguyên, ngày Iháng 6 năm 2019Tác già luận vănPGS.TS Dưưng Phạm Ttrừng MinhBùi

Thị MậnT$. Trần Ngọc GiangCHỦ TỊCH IIỌI ĐÓNGPGS.TS Vũ Ngọc PiSố hóa bời Trung tâm Học liệu và Cồng nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CAM Đ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tính Toán Và Mô Phỏng Số Tấm Composite Lõi Tổ Ong Chịu Tải Bằng Phương Pháp Đồng Nhất Hóa

OANTên lôi là: Bùi Thị Mận1 lọc viên lớp cao học khóa K20 - chuyên ngành: Kỳ thuật cơ khí. trường Đại học Kỳ thuật còng nghiệp Dại học Thái nguyên.Tôi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tính Toán Và Mô Phỏng Số Tấm Composite Lõi Tổ Ong Chịu Tải Bằng Phương Pháp Đồng Nhất Hóa

xin cam đoan, dây là công trinh nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dan cua PGS.TS Dương Phạm Tường Minh và TS. Tràn Ngọc Giang. Ngoài các thông tin trí

số hóa bới Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnDẠI HỌC THÁI NGVYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KỸ THI ẠT CÔNG NGHIẸPBÙI THỊ MẠNTÍN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tính Toán Và Mô Phỏng Số Tấm Composite Lõi Tổ Ong Chịu Tải Bằng Phương Pháp Đồng Nhất Hóanh nghiên cứu nào khác.Thái Nguyên, tháng 4 nỏm 2019

số hóa bới Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnDẠI HỌC THÁI NGVYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KỸ THI ẠT CÔNG NGHIẸPBÙI THỊ MẠNTÍN