KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tin Học Hoá Quá Trình Quản Lý Hồ Sơ Tư Vấn Cho Các Công Ty Tư Vấn Bộ Xây Dựng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         221 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tin Học Hoá Quá Trình Quản Lý Hồ Sơ Tư Vấn Cho Các Công Ty Tư Vấn Bộ Xây Dựng

(Luận Án Tiến Sĩ) Tin Học Hoá Quá Trình Quản Lý Hồ Sơ Tư Vấn Cho Các Công Ty Tư Vấn Bộ Xây Dựng

LỜI C AM DOANTôi xin cam đoan đây là còng trinh nghicn cứu cua riêng tôi. các sổ liệu sử dụng là tiling thực, kết quá nghiên cứu chua từng được ai côn

(Luận Án Tiến Sĩ) Tin Học Hoá Quá Trình Quản Lý Hồ Sơ Tư Vấn Cho Các Công Ty Tư Vấn Bộ Xây Dựngng bỏ trong bâl kỳ công trình nghicn cứu nào khác. Neu có sai sót, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.Nghiên cứu sinhNguyền Thị Bạch T

uyếtiiLỜI C ẤM ƠNTác giã xin trân trọng cam ơn tập thề Lành dạo và các thầy cô giáo Trường Dại học Kinh tế Quốc dàn. nhấl là các thầy cô trong Khoa I (Luận Án Tiến Sĩ) Tin Học Hoá Quá Trình Quản Lý Hồ Sơ Tư Vấn Cho Các Công Ty Tư Vấn Bộ Xây Dựng

in học Kinh tế và Viện Sau Đại học cua Trường. Tác gia dặc biệt xin giri lời cam ơn dền PGS.TS. Ilân Viết Thuận và TS. '1'rần Thị Song Minh đà nhiệl l

(Luận Án Tiến Sĩ) Tin Học Hoá Quá Trình Quản Lý Hồ Sơ Tư Vấn Cho Các Công Ty Tư Vấn Bộ Xây Dựng

ình hướng dản và ũng hộ lác giá hoàn thành luận án.rác giã xin trân trọng cám em l.ành đạo, cán hộ công nhàn viên Bộ Xây dựng; l.ành đạo và cán bộ côn

LỜI C AM DOANTôi xin cam đoan đây là còng trinh nghicn cứu cua riêng tôi. các sổ liệu sử dụng là tiling thực, kết quá nghiên cứu chua từng được ai côn

(Luận Án Tiến Sĩ) Tin Học Hoá Quá Trình Quản Lý Hồ Sơ Tư Vấn Cho Các Công Ty Tư Vấn Bộ Xây Dựnglác giã irong quá trình học tập nghiên cứu thực le.Tác giã dặc biệt câm ơn các cán bộ. nhàn viên dà tham gia trã lõi phóng vấn, cung câp thông tin bồ

ích và các cán bộ đà hướng dan nghiệp vụ đê tác gia hoàn thành bán luận án này.Tác giá xin chân trọng cam ơn Lânli dạo. nhân viên Công ly cổ phần Phần (Luận Án Tiến Sĩ) Tin Học Hoá Quá Trình Quản Lý Hồ Sơ Tư Vấn Cho Các Công Ty Tư Vấn Bộ Xây Dựng

mềm Quân lý Hiện Đại đà Lận tình giúp dừ tác giã trong quá trinh Lập trinh phần mềm cua luận án.Tác gia xin càm ơn bạn bè. đồng nghiệp. gia dinh và n

(Luận Án Tiến Sĩ) Tin Học Hoá Quá Trình Quản Lý Hồ Sơ Tư Vấn Cho Các Công Ty Tư Vấn Bộ Xây Dựng

gười thân dà ung hộ. tạo điều kiện, chia sê khó khan và thưèmg xuyên động viên khích lệ lác giá trong suốt quá trinh học Lập và nghiên cứu dế hoãn thà

LỜI C AM DOANTôi xin cam đoan đây là còng trinh nghicn cứu cua riêng tôi. các sổ liệu sử dụng là tiling thực, kết quá nghiên cứu chua từng được ai côn

(Luận Án Tiến Sĩ) Tin Học Hoá Quá Trình Quản Lý Hồ Sơ Tư Vấn Cho Các Công Ty Tư Vấn Bộ Xây Dựng..................................... 1CHƯƠNG 1 - MỌT SÕ VÁN ĐẺ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VẺ TIN HỌC HOÁ QUÂN LÝ.101.1.TỎNG QUAN VÊ VÁN ĐÊ TIN HOC HÓA QUÂN LÝ

TRẼN THE GIỚI VẢ VIỆTNAM...................................................101.2.CÁC PHƯƠNG PHÁP TIN HOC HỎA QUẢN LÝ...............271.3.CÁC THÀNH PHÀ (Luận Án Tiến Sĩ) Tin Học Hoá Quá Trình Quản Lý Hồ Sơ Tư Vấn Cho Các Công Ty Tư Vấn Bộ Xây Dựng

N CỬA HE THÕNG THÔNG TIN TIN HỌC HÓA QUÂNLÝ....................................................291.4 QUY TRĨNH XẢY DƯNG HE THÕNG THÔNG TIN TIN HỌC HÓA

(Luận Án Tiến Sĩ) Tin Học Hoá Quá Trình Quản Lý Hồ Sơ Tư Vấn Cho Các Công Ty Tư Vấn Bộ Xây Dựng

QUÁN LÝ...40CHƯƠNG 2 - THỰC TRANG TIN HOC HOÁ QUÂN LÝ Hỏ sơ Tư VẤN Ớ CÁC CÒNG TY Tư VẤN THUỘC BỌ XẢY DƯNG..................................642.1 Tư V

LỜI C AM DOANTôi xin cam đoan đây là còng trinh nghicn cứu cua riêng tôi. các sổ liệu sử dụng là tiling thực, kết quá nghiên cứu chua từng được ai côn

(Luận Án Tiến Sĩ) Tin Học Hoá Quá Trình Quản Lý Hồ Sơ Tư Vấn Cho Các Công Ty Tư Vấn Bộ Xây Dựng............... 722.3.CÁC QUY TRĨNH NGHIỆP vụ ĐIỀN HĨNH CỦA QUA TRÌNH TẠO VÀ QUẢNLÝ HÔ Sơ Tư VÁN XÁY DƯNG..............................872.4.ĐẺ XUẤT

QUY TRĨNH TLN HỌC HÓA QUẢN LÝ HÒ sơ Tư VÁN CHO CÁCCÒNG TY Tư VẤN BO XẢY DUNG.......................... 101CHƯƠNG 3 - GIAI PHÁP TIN HỌC CHO BÀI TOÁN TI (Luận Án Tiến Sĩ) Tin Học Hoá Quá Trình Quản Lý Hồ Sơ Tư Vấn Cho Các Công Ty Tư Vấn Bộ Xây Dựng

N HỌC HÓA QUÀN LÝ HÕ sơ TÙ'VẤN XÀY DỤNG...............................................111

LỜI C AM DOANTôi xin cam đoan đây là còng trinh nghicn cứu cua riêng tôi. các sổ liệu sử dụng là tiling thực, kết quá nghiên cứu chua từng được ai côn

LỜI C AM DOANTôi xin cam đoan đây là còng trinh nghicn cứu cua riêng tôi. các sổ liệu sử dụng là tiling thực, kết quá nghiên cứu chua từng được ai côn