KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Án Phạt Tù Đối Với Phạm Nhân Là Người Chưa Thành Niên Trong Pháp Luật Thi Hành Án Hình Sự Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         192 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 













Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Án Phạt Tù Đối Với Phạm Nhân Là Người Chưa Thành Niên Trong Pháp Luật Thi Hành Án Hình Sự Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Án Phạt Tù Đối Với Phạm Nhân Là Người Chưa Thành Niên Trong Pháp Luật Thi Hành Án Hình Sự Việt Nam

BỌ GIÁO ĐỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI nọc LUẬT TP. no CHÍ MINHNGUYỀN QUANG VITill HÀNH ÁN PHẠT TỈDÔI VỚI PHẠM NHÂN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊNTRONG PHÁP LUẠT

(Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Án Phạt Tù Đối Với Phạm Nhân Là Người Chưa Thành Niên Trong Pháp Luật Thi Hành Án Hình Sự Việt Nam THI HÀNH ẤN HÌNH sự MẸT NAMLUẬN ÁN TIẺN Sỉ LUẬT HỌC • • •TP. HO CHÍ MINH. 2019BỌ GIÁO DỤC VẢ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HO CHÍ MINHNGUYỀN Ql ANG

vìTHT HÀNH ÁN PHẠT TÙDÓ1 VỚI PHẠM NHÂN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRONG PHẤP LUẠT Till HÀNH ÁN HÌNH sự V1ẸT NAMLUẬN ÁN TĨỂN SĨ I.ƯẶT HỌCChuyên ngành: Lu (Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Án Phạt Tù Đối Với Phạm Nhân Là Người Chưa Thành Niên Trong Pháp Luật Thi Hành Án Hình Sự Việt Nam

ật Hình sự và Tố tụng hình sự Mã số: 9.38.01.04Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. HOÀNG THỊ MINH SONTP. HỎ CHÍ MINH. 2019LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan L

(Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Án Phạt Tù Đối Với Phạm Nhân Là Người Chưa Thành Niên Trong Pháp Luật Thi Hành Án Hình Sự Việt Nam

uận án này là công trinh nghiên cứu cua ricng lôi. ('ác kết quà, sò liệu nghiên cứu nêu trong Luận án là tiling thực và tôi xin chịu trách nhiệm VC nh

BỌ GIÁO ĐỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI nọc LUẬT TP. no CHÍ MINHNGUYỀN QUANG VITill HÀNH ÁN PHẠT TỈDÔI VỚI PHẠM NHÂN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊNTRONG PHÁP LUẠT

(Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Án Phạt Tù Đối Với Phạm Nhân Là Người Chưa Thành Niên Trong Pháp Luật Thi Hành Án Hình Sự Việt NamTẤT-BC/X :-BLHS :-BLỈTIỈS :-CHAPT :-HTTP :-NCTN :-QLTG-TGD :-TIIAIIS :-TH A PT :Bộ Công anBộ luật Hình sựBộ luật 1Ố tụng hình sựChấp hành án phạt lù

BỌ GIÁO ĐỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI nọc LUẬT TP. no CHÍ MINHNGUYỀN QUANG VITill HÀNH ÁN PHẠT TỈDÔI VỚI PHẠM NHÂN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊNTRONG PHÁP LUẠT