KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Thủy Nông Vùng Tây Nam Bộ Từ Năm 1802 Đến 1945

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         231 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Thủy Nông Vùng Tây Nam Bộ Từ Năm 1802 Đến 1945

(Luận Án Tiến Sĩ) Thủy Nông Vùng Tây Nam Bộ Từ Năm 1802 Đến 1945

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH sooOooĩTRẤN Hưu THÁNGTHUỶ NÔNG VÙNG TÂY NAM Bộ TỪ NĂM 1802 ĐÉN NĂM 1945LUẠN ÁN TIÉN SỸ LỊCH SŨNGHẸ AN, 5-20

(Luận Án Tiến Sĩ) Thủy Nông Vùng Tây Nam Bộ Từ Năm 1802 Đến 1945018Tôi xin cam đoan đày là công trình nghiên cứu của riêng tòi. Các số liệu sử dụng trong luận án do chính tỏi khai thác từ nhiều nguồn. Đề tài nghiên

cứu và các kết luận cua luận án chưa được ai cóng bố trong bất kỳ công trinh nào khác.TÁC GIATRÀN HỪƯ THANGOANH MỤC Từ TIẾNG VIẸT VIẾT TÁTỉ ừ viết tắ (Luận Án Tiến Sĩ) Thủy Nông Vùng Tây Nam Bộ Từ Năm 1802 Đến 1945

tCụm từ tiếng ViệtBBSCLĐồng bằng sông Cừu 1 .ongKHXHKhoa học xà hộiNCI.SNghiên cứu lịch sưTTLT QGIITrung làm lưu trử quốc gia IIUBNI)Uy ban nhân dânTK

(Luận Án Tiến Sĩ) Thủy Nông Vùng Tây Nam Bộ Từ Năm 1802 Đến 1945

Thế kỷTNBTày Nam Bộ ✓ •DANH MỤC CÁC BẢNG sử DỤNG TRONG LUẬN ÁNTrangBâng 2.1.. Nhiệt độ tiling bình một thảnh phố ờ Đông Dương........36Bâng 3.1. Khối

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH sooOooĩTRẤN Hưu THÁNGTHUỶ NÔNG VÙNG TÂY NAM Bộ TỪ NĂM 1802 ĐÉN NĂM 1945LUẠN ÁN TIÉN SỸ LỊCH SŨNGHẸ AN, 5-20

(Luận Án Tiến Sĩ) Thủy Nông Vùng Tây Nam Bộ Từ Năm 1802 Đến 1945t đào kênh và diện tích lúa trong những năm 1880 - 1930 ..................................................................121 Bàng 4.5. Năng suất lúa

ờ các Xử cua Liên bang Đỏng Dương (tạ ha).126Bâng 4.6: Vận chuyền nòng sàn trên hệ thống kênh đào ờ Tây Nam Bộ.......133Đảng 4.8: Diền biến sàn xuất l (Luận Án Tiến Sĩ) Thủy Nông Vùng Tây Nam Bộ Từ Năm 1802 Đến 1945

úa ờ Đóng Dương (tan)..............135DANH MỤC CÁC BIÊU ĐÒ, Lược ĐÒ sử DỤNG TRONG LUẬN ÁNTrangLược đồ 3.1. Chiều dài kênh đào ở Nam Kỳ nhừng năm 1880

(Luận Án Tiến Sĩ) Thủy Nông Vùng Tây Nam Bộ Từ Năm 1802 Đến 1945

- 1930........96Lược đồ 4.1. Sự chiếm hữu ruộng đất của người Pháp và địa chủ thânPháp.......141Lược đổ 4.2. Tăng dân số ờ Nam Kỳ trong nhừng năm 1880

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH sooOooĩTRẤN Hưu THÁNGTHUỶ NÔNG VÙNG TÂY NAM Bộ TỪ NĂM 1802 ĐÉN NĂM 1945LUẠN ÁN TIÉN SỸ LỊCH SŨNGHẸ AN, 5-20

(Luận Án Tiến Sĩ) Thủy Nông Vùng Tây Nam Bộ Từ Năm 1802 Đến 1945...................................124Biểu đồ 4.2. Lượng gạo xuất khâu (tấn) ở Nam Kỳ từ cáng Sài Gòn giai đoạn 1860- 1919............................

............................................136 (Luận Án Tiến Sĩ) Thủy Nông Vùng Tây Nam Bộ Từ Năm 1802 Đến 1945

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH sooOooĩTRẤN Hưu THÁNGTHUỶ NÔNG VÙNG TÂY NAM Bộ TỪ NĂM 1802 ĐÉN NĂM 1945LUẠN ÁN TIÉN SỸ LỊCH SŨNGHẸ AN, 5-20