KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         169 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

(Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •NGUYỀN THỊ THÚY HỎNGTHI HÀNH QUYÉT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIÉU NẠI HÀNH CHÍNH Từ THỰC T

(Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú YênTIỄN TINH PHÚ YÊNNgành: Luật Hiền pháp và Luật Hành chính Mã số : 9380102LUẬN ÁN TI ÉN Sĩ LUẬT HỌCNgười hướng (lẫn khoa hục: 1. TS. Trần Kim Liễu2. PG

S.TS. Bùi Thị BàoHà Nội - 2019LÒI C AM ĐOANTỏi xin cam đoan dày ỉà công trình nghiên cứu cua riêng tôi. các sô liệu nêu trong Luận án là trung thực, d (Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

ược liên hành nghiên cứu một cách nghiêm lúc và kêt qua nghiên cứu cua các nhà nghiên cứu di trước dà dược tiêp thu một cách chân thực, cân trọng, có

(Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

trích nguồn dan cụ thê trong Luận án. Những kết luận khoa học của Luận án chưa từng được công hổ trong hàĩ kỳ công trình nào khác.Tác giá Luận ánNguyề

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •NGUYỀN THỊ THÚY HỎNGTHI HÀNH QUYÉT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIÉU NẠI HÀNH CHÍNH Từ THỰC T

(Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú YênQUAN ĐẺN ĐẼTÀI LUẬN ÁN......................................................................91.1.Tồng quan tình hình nghiên cứu liên quan đen đề tài l

uận án.91.2.Đánh giá về lình hình nghiên cửu nhùng vấn đề liên quan dến dề lài luận án..301.3.Câu hói nghiên cứu và già thiết nghiên cứu.............. (Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

...32('hương 2. NHÙNG VẤN DỀ LÝ LUẬN VÈ Till HÀNH QUYẾT DỊNIĨ GĨẤIQUYÉT KH1ÉU NẠI HÀNH CHÍNH......................................372.1.Khái niệm, dặc

(Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

diêm, vai trò. nguyên lắc Ihi hành quyết định giái quyết khiếunại hành chính...................................................................372.2.

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •NGUYỀN THỊ THÚY HỎNGTHI HÀNH QUYÉT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIÉU NẠI HÀNH CHÍNH Từ THỰC T

(Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên.....512.3.Các yếu lố bao dam hoạt dộng (hi hành quyết định giai quyết khiếu nại hànhchính............................................................

................60Chương 3. THỰC TRẠNG THI HÀNH QUY ÉI DỊNĨI GIẢI QUYẾT KĨHÉ.UNẠI HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH PHÚ YÊN......................................... (Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

.........743.1.Thực trạng pháp luật về Ihi hành quyết định giai quyết khiếu nại hành chính.743.2.Thực tiền thi hành quyết định giãi quyết khiêu nại hà

(Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

nh chính tại tinh Phú Yên.. 84Chương 4. QUAN DIỀ.M VÀ GIẢI PIĨÁP BÀO DẤM Till HÀNH QUYÉ.TĐỊNH GIAI QUYÉT KHIẾU NẠ1 HÀNH CHÍNH.........................

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •NGUYỀN THỊ THÚY HỎNGTHI HÀNH QUYÉT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIÉU NẠI HÀNH CHÍNH Từ THỰC T

(Luận Án Tiến Sĩ) Thi Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chính Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên hành chính.......119

VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •NGUYỀN THỊ THÚY HỎNGTHI HÀNH QUYÉT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIÉU NẠI HÀNH CHÍNH Từ THỰC T