KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Bệnh Sâu Răng, Viêm Lợi, Hiệu Quả Can Thiệp Ở Học Sinh Lớp 6 Một Số Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         169 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Bệnh Sâu Răng, Viêm Lợi, Hiệu Quả Can Thiệp Ở Học Sinh Lớp 6 Một Số Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Bệnh Sâu Răng, Viêm Lợi, Hiệu Quả Can Thiệp Ở Học Sinh Lớp 6 Một Số Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

IBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉVIỆN VẸ SINH DỊCH TÈ TRƯNG ƯƠNGNGUYỀN ANIĨ SƠNTHỰC TRẠNG VÀ MỘT SÓ YẾU TÓ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH SÂU RĂNG, VIÊM LỢI, HIỆU QU

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Bệnh Sâu Răng, Viêm Lợi, Hiệu Quả Can Thiệp Ở Học Sinh Lớp 6 Một Số Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh PhúcUẢ CAN THTẸP Ỏ HỌC SINH LỚP 6 MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC Cơ SỞ HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHỨCLUẬN ÁN 11ÉN SỲ Y TÉ C ÔNG CỌNGHÀ NỘI - 2019BỘ GIÁO ĐỤC VÀ

ĐÀO TẠOBỘ Y TEVIỆN VỆ SINH DỊCH TÈ TRUNG l ONGNGƯYẺN ANH SONTHỤC TRẠNG VÀ MỘT SÓ YẾU TÓ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH SÂU RĂNG, VIÊM LỢĩ, HIỆU QUA CAN THIÍỆP Ớ (Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Bệnh Sâu Răng, Viêm Lợi, Hiệu Quả Can Thiệp Ở Học Sinh Lớp 6 Một Số Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

HỌC SINH LỚP 6 MỌT SÓ TRƯỜNG TRUNG HỌC CO SÒ HUYỆN BÌNH XUYÊN, TĨNH VĨNH PHÚCChuyên ngành: Y tố công cộngMã số: 62 72 03 01Ĩ.ĨĨẠN ÁN TIÊN SỸ Y TÉ C ÔN

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Bệnh Sâu Răng, Viêm Lợi, Hiệu Quả Can Thiệp Ở Học Sinh Lớp 6 Một Số Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

G CỌNGNgười hướng dẫn khoa học:1.GS.TS. Nguyễn Trần Hiển2.GS.TS. Trịnh Đình HaiHÀNỌI-2019Lời CAM DOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của

IBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉVIỆN VẸ SINH DỊCH TÈ TRƯNG ƯƠNGNGUYỀN ANIĨ SƠNTHỰC TRẠNG VÀ MỘT SÓ YẾU TÓ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH SÂU RĂNG, VIÊM LỢI, HIỆU QU

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Bệnh Sâu Răng, Viêm Lợi, Hiệu Quả Can Thiệp Ở Học Sinh Lớp 6 Một Số Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúcình nào khác.l ác già Luận ánNguyền Anh Sơn4LỜI CẤM ƠNTôi xin bày to lòng biết ơn sân sắc đến:GS.TS. Nguyền Trần Hiên. Nguyên Viện trướng Viện Vệ sinh

Dịch lủ Trung ương: GS.TS. Trịnh Đinh Hài, Giám dốc Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương là hai người thây dà tận tinh chí dạy. hướng dần và dộng vi (Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Bệnh Sâu Răng, Viêm Lợi, Hiệu Quả Can Thiệp Ở Học Sinh Lớp 6 Một Số Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

ên tôi trong suốt quá trìnỉi học tập. nghiên cứu V à hoàn thành Luận án.Tôi cùng xin bây ló lòng biêl ơn sâu sảc đèn:GS.TS. Vù Sinh Nam. Trương Bộ môn

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Bệnh Sâu Răng, Viêm Lợi, Hiệu Quả Can Thiệp Ở Học Sinh Lớp 6 Một Số Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Y tế công cộng: PGS.TS. Nguyền Thị Thùy Dư

IBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉVIỆN VẸ SINH DỊCH TÈ TRƯNG ƯƠNGNGUYỀN ANIĨ SƠNTHỰC TRẠNG VÀ MỘT SÓ YẾU TÓ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH SÂU RĂNG, VIÊM LỢI, HIỆU QU

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Bệnh Sâu Răng, Viêm Lợi, Hiệu Quả Can Thiệp Ở Học Sinh Lớp 6 Một Số Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúcn phòng Bộ Y lê; Lành đạo Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục vã Dào lạo; Lành đạo Viện Vệ sinh dịch le Irung ưcmg; các cán bộ Trung tàm Đão tạo vã Quan

lý khoa học. Bộ môn Y rể còng cộng. Viên vệ sinh dịch le Trung ương đà lạo điều kiện cho lôi trong suối quá trình học lập và hoàn thành công trình ng (Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Bệnh Sâu Răng, Viêm Lợi, Hiệu Quả Can Thiệp Ở Học Sinh Lớp 6 Một Số Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

hiên cứu này.l oi xin chân ihành câm em Sờ Giáo dục và Dào lạo Vinh Phúc. Trung lâm Y tế huyện Binh Xuyên. Phông Giáo dục vã Đào tạo huyện Binh Xuyên:

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Bệnh Sâu Răng, Viêm Lợi, Hiệu Quả Can Thiệp Ở Học Sinh Lớp 6 Một Số Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Ban Giám hiệu và các ihày. cò giáo Trường Trung học cơ sờ Hưcmg Canh. Trường Trung học cơ sờ Thanh Làng. Trường Trung học cơ sở Sơn Lỡi. Trường Trung

IBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉVIỆN VẸ SINH DỊCH TÈ TRƯNG ƯƠNGNGUYỀN ANIĨ SƠNTHỰC TRẠNG VÀ MỘT SÓ YẾU TÓ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH SÂU RĂNG, VIÊM LỢI, HIỆU QU

(Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Bệnh Sâu Răng, Viêm Lợi, Hiệu Quả Can Thiệp Ở Học Sinh Lớp 6 Một Số Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc thân thương nhất: Bố. mẹ, vợ. con. anh, chị. các dồng nghiệp, bạn bê cùa tòi dà luôn dành cho tôi nhừng tinh câm yêu thương nhất, hết lòng giúp đờ lô

i lù tinh thần đen vật chất trong suốt quá trinh học tập và hoàn thành Luận án.Nguyễn Anh Sơn5MỤC LỤC (Luận Án Tiến Sĩ) Thực Trạng Và Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Bệnh Sâu Răng, Viêm Lợi, Hiệu Quả Can Thiệp Ở Học Sinh Lớp 6 Một Số Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

IBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TÉVIỆN VẸ SINH DỊCH TÈ TRƯNG ƯƠNGNGUYỀN ANIĨ SƠNTHỰC TRẠNG VÀ MỘT SÓ YẾU TÓ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH SÂU RĂNG, VIÊM LỢI, HIỆU QU