KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         328 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

1BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIẸN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HỒ CHÍ .MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ 1ƯYÊN TRUYÈNVŨ HUYỀN NGATHẺ LOẠI PHÓNG sụ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠINgàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đạinh: Báo chí học Mà số: 932 32 01 01LUẬN ÁN TĨÉN Sĩ BÁO CHÍ HỌCNGƯỜI HƯỞNG DÀN KHOA HỌC: PGS, TS NGUYÊN VÃN DƯNGHà Nội-20182MÓ ĐẢƯ1.Tính cấp thiết cùa

đề tài7.7. về mặt thực tiễnBước sang thế ky 21. hệ thống các phương lien truyền thông phát triền mạnh mè, cỏ xu hướng ưu liên cho phân hình ãnh. ĩ Tìn (Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

h ánh dà trở thành một phần không the thiếu, thậm chí đà là một yell tố gắn chặt với sự tốn tại và thay dôi của các phương tiện truyền thông. Các ihê

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

loại báo chi cỏ liên quan den hình anh. nằm trong xu the chung, cùng được quan tâm đen nhiều hơn.Thê loại phóng sự ãnh báo chí phàn ánh hiện ihực bang

1BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIẸN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HỒ CHÍ .MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ 1ƯYÊN TRUYÈNVŨ HUYỀN NGATHẺ LOẠI PHÓNG sụ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠINgàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đạiiên, sự lòn lại của thê loại phóng sự ánh báo chí cùng dang gặp nhùng Irớ ngại lớn:Thử nhất. yểu lo thê loại vần chưa dược nhìn nhận một cách Ihiêi th

ực: Ve phía người chụp anh. Van còn có nhùng người sư dụng phương pháp chụp sáp xếp hoặc can thiệp đê tạo ra những bức anh hoàn hao nhung không giống (Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

thực, về phía những người sừ dụng ánh. sự thiếu chuyên nghiệp dà khiến cho nhùng tác phàm phóng sự anh bị mất đi các đặc trung vốn là the mạnh cua the

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

loại này’, như lã: thiêu sự kết noi dẻ lạo ihành câu chuyện, thiêu các khoảnh khác bùng nồ đe tạo ra cao trào cua câu chuyện, thiếu các nhân vật được

1BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIẸN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HỒ CHÍ .MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ 1ƯYÊN TRUYÈNVŨ HUYỀN NGATHẺ LOẠI PHÓNG sụ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠINgàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đạic thê loại phóng sự phái có nhưng thay đổi đe phù hợp hơn. Thực tế cho thấy mục đích sư dụng các the loại anh báo chi trên các phương tiện truyền thôn

g là không giong nhau. Việc sứ dụng các thê loại ánh báo chí chịu ảnh hường râi nhiêu vào cấu trúc và phương thức của phương tiện truyền thông, ví dụ: (Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

báo in là mánh dât lốt cho các bài viết phân lích, nghiên cứu cua thể loại bình luận hay phóng sự diều tra, trong khi3báo mạng điện tư lại ưu tiên ch

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

o nhừng bài viết ngắn gọn cua the loại tin; Hay như: dung lượng cua báo mạng cho phcp sổ lượng không hạn che cùa một tác phẩm phóng sự anh. nhưng trên

1BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIẸN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HỒ CHÍ .MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ 1ƯYÊN TRUYÈNVŨ HUYỀN NGATHẺ LOẠI PHÓNG sụ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠINgàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đạim ánh và phóng sự ãnh luôn ỡ lình trạng không rò ràng, điểu này đà khiến cho nhiêu tác phẩm anh chi có tính chất minh họa nhiêu hơn là thông tin báo c

hi với tư cách là một thè loại.Thử ba. sự xuất hiện cua chiếc điện thoại thông minh có chức năng chụp ânh, giúp người sứ dụng dề dàng lưu giừ những kh (Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

oảnh khắc của cuộc Sống, đà khiến cho phương thức truyền (hông thay đối. khiến cho những người dù không biết nhiều về lạo hình cùng có thê lưu giừ nhừ

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

ng khoảnh khấc ân lượng cua anh báo chi. nhimg đáng lo là các bức ánh đà không còn giừ nhùng dặc trưng, không thê hiện dược hel sức mạnh của mồi thê l

1BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIẸN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HỒ CHÍ .MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ 1ƯYÊN TRUYÈNVŨ HUYỀN NGATHẺ LOẠI PHÓNG sụ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠINgàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đạiật lý thuyếtTrong nhùng nam gần đây. Việt Nam tiếp nhận thêm những quan niệm mới về truyền thông hình ảnh và truyền thông thị giác lử phương rây. Tron

g xu the phát triền chung cùa truyền thông the giới là coi trọng yểu tố hình anh. thì nhừng lý thuyết về truyền thông hình ánh cằn dược nghiên cửu một (Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

cách nghiêm túc và có hệ thống, đây là CƯ hội đê chúng ta nhìn nhận rò hơn về các quan niệm vê báo chí truyền thông truyền thong và dương dại.Dưới gó

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

c độ tiếp cận cua lý (huyết truyền thông hình anh, đe tài ‘'The loại phóng sự ảnh báo chí hiện dại’’ dặl trong sự tương quan giữa môi trường truyền th

1BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIẸN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HỒ CHÍ .MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ 1ƯYÊN TRUYÈNVŨ HUYỀN NGATHẺ LOẠI PHÓNG sụ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠINgàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đạiứng bảng các tác phẩm phóng sự ảnh dà được lựa chọn kỳ càng, có4nhấn mạnh về yếu tổ thị giác và vai trò cua hình anh trong quá trình truyền thông, điề

u này xét thấy là cần thiết trong điều kiện các lý thuyết về truyền thông hình ành ớ Việt Nam là chưa có nhiều.Vice xuất hiện các phương thức truyền t (Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

hông mới đang đặt ra nhừng thách thức cho các cơ sỡ đào tạo truyền thông về nguồn lực, cùng như chương trình đào tạo và khung lý thuyết. Ớ Viet Nam. c

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

ác cơ sờ đào tạo chuyên VC truyền thông hình ảnh không nhiêu, và Vần chưa có cơ sỡ nào có quy mô và diet! kiện đu đe đáp ứng nhu cầu về truyền thông h

1BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIẸN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HỒ CHÍ .MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ 1ƯYÊN TRUYÈNVŨ HUYỀN NGATHẺ LOẠI PHÓNG sụ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠINgàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại về truyền thông.2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu2.ỉ. Mục đích nghiên cúĩỉLuận án xây dựng khung lý thuyết về thê loại phóng sự ánh báo chí. đồng thờ

i nhận diện thê loại phóng sự anh báo chí hiện dại. từ dó dưa ra nhưng nhận xét khoa học về sự phát triển cua the loại phóng sự anh báo chí trong diều (Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

kiện thực tiễn hiện nay././. Nhiệm 17/ nghiên cứu-Luận án lập hợp và phân lích các lác phàm phóng sự ảnh dẻ tim ra các dặc diêm nối bật cua thè loại

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

phóng sự anh. đánh giá các tác phẩm trong sự so sánh dổi chiểu giữa thời gian trước và hiện nay dề tim ra các dặc mới của the loại phóng sự anh báo ch

1BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIẸN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HỒ CHÍ .MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ 1ƯYÊN TRUYÈNVŨ HUYỀN NGATHẺ LOẠI PHÓNG sụ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠINgàn

(Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đạicua the loại phóng sự ảnh báo chí trong giai đoạn hiện nay. Từ dó, luận án dưa ra một sỗ khuyên nghị và giãi pháp khoa học nhằm nâng cao chất lượng cù

a the loại phóng sự ánh báo chí hiện dại.3.Dối tượng nghiên cún và phạm vi khảo sát5 (Luận Án Tiến Sĩ) Thể Loại Phóng Sự Ảnh Báo Chí Hiện Đại

1BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIẸN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HỒ CHÍ .MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ 1ƯYÊN TRUYÈNVŨ HUYỀN NGATHẺ LOẠI PHÓNG sụ ẢNH BÁO CHÍ HIỆN ĐẠINgàn