KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tên Riêng Người Êđê Ở Tây Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         265 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tên Riêng Người Êđê Ở Tây Nguyên

(Luận Án Tiến Sĩ) Tên Riêng Người Êđê Ở Tây Nguyên

Bộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỘC sư PHẠM HÀ NỘI—-DẠNG MINH TÂMTÊN RIÊNG NGƯỜI ÊĐÊ Ở TÂY NGUYÊNChuyên ngành’. Ngôn ngừ học Mà sồ. 9.22.90.20LUẬN Á

(Luận Án Tiến Sĩ) Tên Riêng Người Êđê Ở Tây NguyênÁN TĨÉN Sĩ NGÔN NGỮ HỌCNgười hướng dẫn khoa học:1.GS.TS. t)ỏ VTỆTHÌ NG2.PGS.TS. NGUYÊN THỊ NGẤN HOAHÀ NỘI - 2019iLỜI CAM ĐOAN'l ôi xin cam đoan đây là

cồng trình nghiên cứu cũa riêng lôi. (’ác sô lieu, kcl quá dược trình bày trong luận án là trưng thực và chưa từng dược ai công bố trong bất kì công (Luận Án Tiến Sĩ) Tên Riêng Người Êđê Ở Tây Nguyên

trình nào khác.Tác giá luận ánDạng Minh TâmiiMỤC LỤC Lời cam đoan................................................................iMục lục.............

(Luận Án Tiến Sĩ) Tên Riêng Người Êđê Ở Tây Nguyên

.......................................................iiDanh mục ký hiệu và chừ viết tất............................................VDanh mục các bân

Bộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỘC sư PHẠM HÀ NỘI—-DẠNG MINH TÂMTÊN RIÊNG NGƯỜI ÊĐÊ Ở TÂY NGUYÊNChuyên ngành’. Ngôn ngừ học Mà sồ. 9.22.90.20LUẬN Á

(Luận Án Tiến Sĩ) Tên Riêng Người Êđê Ở Tây Nguyên sơ đồ.........................................................viMỚ ĐẤU......................................................................11. I .í

dơ chọn đề lài......................................................13.Đối tượng vã phạm vi nghiên cứu..........................................34.l ư (Luận Án Tiến Sĩ) Tên Riêng Người Êđê Ở Tây Nguyên

lieu của luận án....................................................45.Phương pháp nghiên cứu..................................................66.Dón

(Luận Án Tiến Sĩ) Tên Riêng Người Êđê Ở Tây Nguyên

g góp của luận án....................................................87.Kết cấu cua luận ãn.....................................................8Chươn

Bộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỘC sư PHẠM HÀ NỘI—-DẠNG MINH TÂMTÊN RIÊNG NGƯỜI ÊĐÊ Ở TÂY NGUYÊNChuyên ngành’. Ngôn ngừ học Mà sồ. 9.22.90.20LUẬN Á

(Luận Án Tiến Sĩ) Tên Riêng Người Êđê Ở Tây Nguyên lên riêng chi người ờ nước ngoài....................101.1.2.Nghiên cừu rên riêng chi người ớ Việt Nơm........................111.2.Một số vấn đề cư b

àn của li thuyết về lên riêng và li thuyết định danh.141.2.1.Một sổ vấn dề cơ bán CHƠ li thuyết về tên riêng..................141.2.2.ỉ.ý Ihuyèl định (Luận Án Tiến Sĩ) Tên Riêng Người Êđê Ở Tây Nguyên

danh vời vãn đè nghiên cứu tên riêng..............231.3.Cư sư thực tiễu.......................................................29

Bộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỘC sư PHẠM HÀ NỘI—-DẠNG MINH TÂMTÊN RIÊNG NGƯỜI ÊĐÊ Ở TÂY NGUYÊNChuyên ngành’. Ngôn ngừ học Mà sồ. 9.22.90.20LUẬN Á

Bộ GIÁO DỰC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỘC sư PHẠM HÀ NỘI—-DẠNG MINH TÂMTÊN RIÊNG NGƯỜI ÊĐÊ Ở TÂY NGUYÊNChuyên ngành’. Ngôn ngừ học Mà sồ. 9.22.90.20LUẬN Á