KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mô Phỏng Sự Tạo Bóng Của Vật Thể Từ Một Nguồn Sáng Trong Thực Tại Ảo

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         76 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Mô Phỏng Sự Tạo Bóng Của Vật Thể Từ Một Nguồn Sáng Trong Thực Tại Ảo

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mô Phỏng Sự Tạo Bóng Của Vật Thể Từ Một Nguồn Sáng Trong Thực Tại Ảo

1ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNGHÀ THỊ CHUYÊNMÒ PHỎNG Sự TẠO BÓNG CỦA VẬT THÊ TỨ MỌT NGUỒN SÁNG TRONG THỤ C TẠI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mô Phỏng Sự Tạo Bóng Của Vật Thể Từ Một Nguồn Sáng Trong Thực Tại Ảo ẢoNgành: Khoa học máy tính Mà số: 8 48 01 01LUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC MẤY TÍNHTHÁĨ NGUYÊN - 2019Sô hóa bôi Trung làm Học liêu và Công nghệ thông tin

- ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vn2MỤC LỤCLÔI CẢM ƠN..............................................................6CHƯƠNG I TỎNG QUAN VẺ THỰC TẠi AO......... (Luận Văn Thạc Sĩ) Mô Phỏng Sự Tạo Bóng Của Vật Thể Từ Một Nguồn Sáng Trong Thực Tại Ảo

..............................81.1.Tồng quan về thực tại áo.........................................81.1.1.Thực lại ao là gì?.........................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mô Phỏng Sự Tạo Bóng Của Vật Thể Từ Một Nguồn Sáng Trong Thực Tại Ảo

...................81.1.2ưng dụng của thực tại áo......................................111.1.3.Lịch sữ phát triền cua Thực lại ao.....................

1ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNGHÀ THỊ CHUYÊNMÒ PHỎNG Sự TẠO BÓNG CỦA VẬT THÊ TỨ MỌT NGUỒN SÁNG TRONG THỤ C TẠI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mô Phỏng Sự Tạo Bóng Của Vật Thể Từ Một Nguồn Sáng Trong Thực Tại Ảo.2.Mô hình hóa mô hình 3D.......................................191.2.3. Bài toán mô phong thực lại ão...............................241.3The giới 3D.

.....................................................251.4. Kết luận........................................................27CHƯƠNG II CẤC KỲ THUẬT X (Luận Văn Thạc Sĩ) Mô Phỏng Sự Tạo Bóng Của Vật Thể Từ Một Nguồn Sáng Trong Thực Tại Ảo

ẤC DỊNH VÀ BIÉU DIÊN BÓNG......................292.1 Ánh sáng........................................................292.2.Kỳ thuật hiền thị mô hình O

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mô Phỏng Sự Tạo Bóng Của Vật Thể Từ Một Nguồn Sáng Trong Thực Tại Ảo

cclusion culling..................372.3.Kỳ thuật hiển thị mô hình Bump Mapping.........................402.4.Kỳ thuật biếu diền bóng đồ...............

1ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNGHÀ THỊ CHUYÊNMÒ PHỎNG Sự TẠO BÓNG CỦA VẬT THÊ TỨ MỌT NGUỒN SÁNG TRONG THỤ C TẠI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mô Phỏng Sự Tạo Bóng Của Vật Thể Từ Một Nguồn Sáng Trong Thực Tại Ảo.................573.1 Công cụ Unity engine...............................................573.2.Yêu cầu thực nghiệm, ứng dụng.........................

..........673.2.1.Yêu cầu với thực nghiệm......................................683.2.2.Kiểm tra các mô hình đầu vào.................................68 (Luận Văn Thạc Sĩ) Mô Phỏng Sự Tạo Bóng Của Vật Thể Từ Một Nguồn Sáng Trong Thực Tại Ảo

3.3.Các chức nàng cua chương trinh thực nghiệm......................71KÉT LUẬN...............................................................74

1ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNGHÀ THỊ CHUYÊNMÒ PHỎNG Sự TẠO BÓNG CỦA VẬT THÊ TỨ MỌT NGUỒN SÁNG TRONG THỤ C TẠI

1ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNGHÀ THỊ CHUYÊNMÒ PHỎNG Sự TẠO BÓNG CỦA VẬT THÊ TỨ MỌT NGUỒN SÁNG TRONG THỤ C TẠI