KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Ứng Quang Xúc Tác Của Vật Liệu Tio2 Chế Tạo Bằng Phương Pháp Điện Hoá Ứng Dụng Xử Lý Xanh Methylene Trong Môi Trường Nước

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         81 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Ứng Quang Xúc Tác Của Vật Liệu Tio2 Chế Tạo Bằng Phương Pháp Điện Hoá Ứng Dụng Xử Lý Xanh Methylene Trong Môi Trường Nước

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Ứng Quang Xúc Tác Của Vật Liệu Tio2 Chế Tạo Bằng Phương Pháp Điện Hoá Ứng Dụng Xử Lý Xanh Methylene Trong Môi Trường Nước

ĐẠI nọc THÁI NGUYÊNTRUÔNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYỀN THỊ HÀNGHIÊN CỨU HIỆU ÚNG QUANG xúc TÁC CỦA VẬT LIỆU Ti()2 CHÉ TẠO BẢNG PHUONG PHÁP ĐIỆN HÓA ỦNG DỤNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Ứng Quang Xúc Tác Của Vật Liệu Tio2 Chế Tạo Bằng Phương Pháp Điện Hoá Ứng Dụng Xử Lý Xanh Methylene Trong Môi Trường NướcG xủ LÝ XANH METHYLENE TRONG MÔI TRUÔNG NƯỚCLUẬN VÀN THẠC sì VẬT LÝThái Nguyen - 2018ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYỀN THỊ HÀNGHIÊN CỨU

HIỆU ÚNG QUANG xúc TÁC CÙA VẬT LIỆU Ti()2 CHẺ TẠO BANG PHƯƠNG PHÁP DIỆN HÓA ÚNG DỤNG xử LÝ XANH METHYLENE TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚCChuyên ngành: Quang họ (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Ứng Quang Xúc Tác Của Vật Liệu Tio2 Chế Tạo Bằng Phương Pháp Điện Hoá Ứng Dụng Xử Lý Xanh Methylene Trong Môi Trường Nước

cMã số: 8.440110LUẬN VẢN THẠC sĩ VẬT LÝNGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: TS. ĐẶNG VĂN THÀNHThái Nguyền-2018LỜI CẢM ONTrước liên, em xin chân thành cảm ơn TS.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Ứng Quang Xúc Tác Của Vật Liệu Tio2 Chế Tạo Bằng Phương Pháp Điện Hoá Ứng Dụng Xử Lý Xanh Methylene Trong Môi Trường Nước

Đặng Vãn Thành dà tận tình hướng dan em thực hiện luận văn này. Em cùng gửi lời cảm ơn sâu săc tới các thầy, cô giáo Khoa Vật lí và Công nghệ, Phòng D

ĐẠI nọc THÁI NGUYÊNTRUÔNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYỀN THỊ HÀNGHIÊN CỨU HIỆU ÚNG QUANG xúc TÁC CỦA VẬT LIỆU Ti()2 CHÉ TẠO BẢNG PHUONG PHÁP ĐIỆN HÓA ỦNG DỤNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Ứng Quang Xúc Tác Của Vật Liệu Tio2 Chế Tạo Bằng Phương Pháp Điện Hoá Ứng Dụng Xử Lý Xanh Methylene Trong Môi Trường Nước xin chân thành cam ơn thạc SV Nguyền Thị Khánh Vân dà nhiệt tinh giúp dờ trong quá trinh thực hiện các công việc thực nghiệm de hoàn thành luận văn.

Em cùng xin gửi lời câm ơn chân thành tới Ban giám hiệu Trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên dà cho phép em sư dụng cơ sờ vật chất và trang thi (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Ứng Quang Xúc Tác Của Vật Liệu Tio2 Chế Tạo Bằng Phương Pháp Điện Hoá Ứng Dụng Xử Lý Xanh Methylene Trong Môi Trường Nước

êt bị của phòng thí nghiệm Vật Lý - Lý sinh y học và Dược trong quá trình thực hiện các công việc thực nghiệm.Mặc dù dà có nhiêu cô gang, song do thời

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Ứng Quang Xúc Tác Của Vật Liệu Tio2 Chế Tạo Bằng Phương Pháp Điện Hoá Ứng Dụng Xử Lý Xanh Methylene Trong Môi Trường Nước

gian có hạn, khả năng nghiên cứu của ban thân còn hạn chê nên kết quá nghiên cứu có thê còn nhiêu thiêu sót. Em rất mong nhận dược sự góp ý, chi bào

ĐẠI nọc THÁI NGUYÊNTRUÔNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYỀN THỊ HÀNGHIÊN CỨU HIỆU ÚNG QUANG xúc TÁC CỦA VẬT LIỆU Ti()2 CHÉ TẠO BẢNG PHUONG PHÁP ĐIỆN HÓA ỦNG DỤNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Ứng Quang Xúc Tác Của Vật Liệu Tio2 Chế Tạo Bằng Phương Pháp Điện Hoá Ứng Dụng Xử Lý Xanh Methylene Trong Môi Trường Nướcm xin trân trọng cám ơn!Thủi Nguyên, thủng 9 năm 20ỉ8Tác giâNguyễn Thị HàiLÒI CAM ĐOANrỏi tên là: Nguyễn Thị ỉ làSinh ngày 20 tháng 01 năm 1980Quê quá

n: Bắc NinhI liện công tác tại: Trường TI ỈPT Chuyên Trần Phú - I lái PhòngLà học viên cao hục khóa 2016 cùa Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Ngu (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Ứng Quang Xúc Tác Của Vật Liệu Tio2 Chế Tạo Bằng Phương Pháp Điện Hoá Ứng Dụng Xử Lý Xanh Methylene Trong Môi Trường Nước

yên.Tôi cam (loan: Đe tài "Nghiên cừu hiệu ứng quang xúc tác cua vật liệu TÌO2 chế tao hằng phương pháp diên hóa ứng dụng xừ lý xanh methylene trong m

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Ứng Quang Xúc Tác Của Vật Liệu Tio2 Chế Tạo Bằng Phương Pháp Điện Hoá Ứng Dụng Xử Lý Xanh Methylene Trong Môi Trường Nước

ôi trường nước” là còng trình nghiền cứu cua tôi. Các sò liệu trong luận văn dược sứ dụng trung thực, nguòn trích dan có chú thích rò ràng, minh bạch,

ĐẠI nọc THÁI NGUYÊNTRUÔNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYỀN THỊ HÀNGHIÊN CỨU HIỆU ÚNG QUANG xúc TÁC CỦA VẬT LIỆU Ti()2 CHÉ TẠO BẢNG PHUONG PHÁP ĐIỆN HÓA ỦNG DỤNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Ứng Quang Xúc Tác Của Vật Liệu Tio2 Chế Tạo Bằng Phương Pháp Điện Hoá Ứng Dụng Xử Lý Xanh Methylene Trong Môi Trường Nướcời cam đoan.Thái Nguyên, tháng 9 nãm 20Ị 8Tác giảNguyền Thị Hàii

ĐẠI nọc THÁI NGUYÊNTRUÔNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCNGUYỀN THỊ HÀNGHIÊN CỨU HIỆU ÚNG QUANG xúc TÁC CỦA VẬT LIỆU Ti()2 CHÉ TẠO BẢNG PHUONG PHÁP ĐIỆN HÓA ỦNG DỤNG