KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Sản Xuất Sản Phẩm Báo Chí Đối Ngoại Ở Việt Nam Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         257 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Sản Xuất Sản Phẩm Báo Chí Đối Ngoại Ở Việt Nam Hiện Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Sản Xuất Sản Phẩm Báo Chí Đối Ngoại Ở Việt Nam Hiện Nay

BỌ GIÁO DỤC VA DÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯÔC GIA HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYẺNNGUYỀN THỊ THƯƠNG IIUYẺNQUY TRÌNH SẢN XƯÁT SẢN PHẲM BÁO

(Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Sản Xuất Sản Phẩm Báo Chí Đối Ngoại Ở Việt Nam Hiện Nay CHÍ DÓ1 NGOẠI Ờ VIẸT NAM HIẸN NAYLUẬN ÁN TIỀN Sì BÁO CHÍ HỌCHà Nội-2018BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠO HỌC VÌẸN CHINH TRỊ QUOC GIA HÒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ

VÀ TUYÊN TRUYẺNNGUYÊN THỊ THƯƠNG HUYÊNQUY TRÌNH SÁN XUẮT SÁN PHẨM BÁO CHÍ DÔI NGOẠI Ò VIỆT NAM HIỆN NAYChuyên ngành: Báo chí học Mã sồ: 62 32 01 0!LU (Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Sản Xuất Sản Phẩm Báo Chí Đối Ngoại Ở Việt Nam Hiện Nay

ẬN ÁN T1ÉN Sĩ BÁO CHÍ HỌCNgười hường dần khoa học: 1. PGS,TS. Nguyền Ngọc Oanh2. PGS,TS. Phạm Văn LinhHà Nội-2018LÒI CAM ĐOANrỏi xin cam đoan đây là c

(Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Sản Xuất Sản Phẩm Báo Chí Đối Ngoại Ở Việt Nam Hiện Nay

ông trinh nghiên cửu của riêng lôi. Các kết quà số liệu néu trong luận án la trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, chính xác. Những kết luận khoa học cua

BỌ GIÁO DỤC VA DÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯÔC GIA HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYẺNNGUYỀN THỊ THƯƠNG IIUYẺNQUY TRÌNH SẢN XƯÁT SẢN PHẲM BÁO

(Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Sản Xuất Sản Phẩm Báo Chí Đối Ngoại Ở Việt Nam Hiện Nay mộl thời gian học lập và nghiên cứu chuyên ngành Báo chí học lại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đến nay tỏi dã hoàn thành bàn luận án tót nghiệp.Đ

ê cỏ dược kel quà này, trước het, tôi xin dược bày lố lòng biêt ơn chân ihành của mình lới hai người hướng dẫn khoa học cùa lôi là PGS.TS. Nguyen Ngọc (Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Sản Xuất Sản Phẩm Báo Chí Đối Ngoại Ở Việt Nam Hiện Nay

Oanh và PGS.Ì s. Phạm Văn Linh đà hướng dan. định hưởng cho lôi về dê tài. phương pháp nghiên cửu và hoàn ihiện luận án!Dồng thời, tỏi trân trọng cam

(Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Sản Xuất Sản Phẩm Báo Chí Đối Ngoại Ở Việt Nam Hiện Nay

ưn các nhà khoa học tham gia hội đồng chuyên đề. hội đống co sớ. phan biện kín. hội đồng cấp Học viện đà đóng góp nhiều ý kiến quý bâu dê lôi có ihê

BỌ GIÁO DỤC VA DÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯÔC GIA HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYẺNNGUYỀN THỊ THƯƠNG IIUYẺNQUY TRÌNH SẢN XƯÁT SẢN PHẲM BÁO

(Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Sản Xuất Sản Phẩm Báo Chí Đối Ngoại Ở Việt Nam Hiện Nayn ihức nãy dà vã sê giúp ích cho lôi irong quá Irình học lập. nghiên cừu. công lác hiện lại cũng như trong tương lai.Trân trọng cam cm thầy cô khoa Bá

o chí. Ban Quan lý Dào lạo đà lận tâm giúp dờ và chí bào cho chúng lôi irong suối quá trình học lập. nghiên cữu lại Học viện Báo chí và Tuyên truyền!T (Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Sản Xuất Sản Phẩm Báo Chí Đối Ngoại Ở Việt Nam Hiện Nay

ỏi cùng xin chân thành cam cm các đông nghiệp, người thân, bạn bè dà ủng hộ và lạo diêu kiện giúp lôi hoàn ihành luận án này.Hồ Nội, ngày....iháỉìỊỊ..

(Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Sản Xuất Sản Phẩm Báo Chí Đối Ngoại Ở Việt Nam Hiện Nay

.năm 2018Tác già luận ánNguyền Thị Thương HuyềnMỤC LỤCMỚ DÀƯ.........................................................1A.Các công (rình nghiên cứu nước

BỌ GIÁO DỤC VA DÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯÔC GIA HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYẺNNGUYỀN THỊ THƯƠNG IIUYẺNQUY TRÌNH SẢN XƯÁT SẢN PHẲM BÁO

(Luận Án Tiến Sĩ) Quy Trình Sản Xuất Sản Phẩm Báo Chí Đối Ngoại Ở Việt Nam Hiện Nay VỀ QƯY TRÌNH SẢN XUẤT SÀN PHÃ.M BÁO ( Ill DOT NGOẠI............................35

BỌ GIÁO DỤC VA DÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QƯÔC GIA HỒ CHÍ MINHHỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYẺNNGUYỀN THỊ THƯƠNG IIUYẺNQUY TRÌNH SẢN XƯÁT SẢN PHẲM BÁO