KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Điều Trị Một Số Tổn Thương Động Mạch Vành Bằng Phương Pháp Nong Bóng Có Phủ Thuốc

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         173 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Điều Trị Một Số Tổn Thương Động Mạch Vành Bằng Phương Pháp Nong Bóng Có Phủ Thuốc

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Điều Trị Một Số Tổn Thương Động Mạch Vành Bằng Phương Pháp Nong Bóng Có Phủ Thuốc