KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Và Tính An Toàn Của Mifepriston Phối Hợp Với Misoprostol Để Kết Thúc Thai Nghén Từ 10 Đến 20 Tuần Tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         169 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Và Tính An Toàn Của Mifepriston Phối Hợp Với Misoprostol Để Kết Thúc Thai Nghén Từ 10 Đến 20 Tuần Tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Và Tính An Toàn Của Mifepriston Phối Hợp Với Misoprostol Để Kết Thúc Thai Nghén Từ 10 Đến 20 Tuần Tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỘItỉ HA NỘIVŨ VĂN KHANHnghian C0U hiồu quSl vụ tÝnh antoụnCnA mifepriston phèi hĩp vii misoprostol®Ó

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Và Tính An Toàn Của Mifepriston Phối Hợp Với Misoprostol Để Kết Thúc Thai Nghén Từ 10 Đến 20 Tuần Tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung ƯơngÓ kõt thóc thai nghĐn tõ 10 ®Õn20 tuỢnt1! bỡnh viỡn phô sSIn trung —>ngLUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌCHÀ NỌI - 2018BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TẺTRƯỜNG DẠI HỌC Y

HÀ NỘIvũ VÃN KITANITnghian C0U hỉõu quí vụ tÝnh an toụnCnA mifepriston phèi hĩp víi misoprostol®Ó kõt thóc thai nghĐn tõ 10 ®Õn20 tuCntxi bốnh viốn p (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Và Tính An Toàn Của Mifepriston Phối Hợp Với Misoprostol Để Kết Thúc Thai Nghén Từ 10 Đến 20 Tuần Tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương

hô sSIn trung —ingChuyên ngành : Sân phụ phoaMã số : 62720131LUẬN ÁN TIÉN Sĩ Y HỌCNgười hướng (lần khoa học:1.PGS.TS. Phạm Huy Hiền Hào2.PGS.TS. Vũ Vă

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Và Tính An Toàn Của Mifepriston Phối Hợp Với Misoprostol Để Kết Thúc Thai Nghén Từ 10 Đến 20 Tuần Tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương

n DuHANOI-2018LỜI CÀM ƠNNhân dịp hoàn thành luận án này, tôi xin bày to sựbiêt ơn sâu sắc tới'.-PGS.TS. Phạm Huy Hiền Hào. Cán bộ giáng dậy Trường Đại

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỘItỉ HA NỘIVŨ VĂN KHANHnghian C0U hiồu quSl vụ tÝnh antoụnCnA mifepriston phèi hĩp vii misoprostol®Ó

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Và Tính An Toàn Của Mifepriston Phối Hợp Với Misoprostol Để Kết Thúc Thai Nghén Từ 10 Đến 20 Tuần Tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung ƯơngS.TS. Vũ Văn Du, trường khoa DTTYC, trường phòng QLCI. Bệnh viện Phụ san Trung ương, phó chu nhiệm bộ môn phụ san Khoa y dược Dại học Quốc gia, người

ihầy dà trực liêp hướng dần. chi bão. dộng viên giúp tôi hoàn thành luận án này.-GS.TS. Nguyen Viet Tien. lliứ trương Bộ y tế Chu nhiệm Bộ môn Phụ sản (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Và Tính An Toàn Của Mifepriston Phối Hợp Với Misoprostol Để Kết Thúc Thai Nghén Từ 10 Đến 20 Tuần Tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương

ỉ rường Dại học Y Hà Nội. người thầy dà tạo diều kiện và góp nhiều ý kiến quý báu cho tỏi trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận án này.-PGS.TS

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Và Tính An Toàn Của Mifepriston Phối Hợp Với Misoprostol Để Kết Thúc Thai Nghén Từ 10 Đến 20 Tuần Tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương

. Nguyen Dức Hĩnh. Hiệu trương Trường Dại học Y Hà Nội Phó chú nhiệm Bộ môn Phụ sàn - Trường Dại học Y Hà Nội. người thầy dà tạo điều kiện và đóng góp

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỘItỉ HA NỘIVŨ VĂN KHANHnghian C0U hiồu quSl vụ tÝnh antoụnCnA mifepriston phèi hĩp vii misoprostol®Ó

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Và Tính An Toàn Của Mifepriston Phối Hợp Với Misoprostol Để Kết Thúc Thai Nghén Từ 10 Đến 20 Tuần Tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương san Trung ương, người đà quan lâm động viên và tạo mọi điêu kiện thuận lợi giúp đờ tôi trong công tác và nghiên cứu đe hoàn thành luận án này.-TS. Lê

Thiện Thái. Phó giám đốc Trướng khoa đe Bệnh viện Phụ San Trung ương, người đà quan tâm động viên và tạo mọi điêu kiện thuận lợi giúp đờ tôi trong có (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hiệu Quả Và Tính An Toàn Của Mifepriston Phối Hợp Với Misoprostol Để Kết Thúc Thai Nghén Từ 10 Đến 20 Tuần Tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương

ng tác và nghiên cứu đê hoàn thành luận án này.

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỘItỉ HA NỘIVŨ VĂN KHANHnghian C0U hiồu quSl vụ tÝnh antoụnCnA mifepriston phèi hĩp vii misoprostol®Ó

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉTRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỘItỉ HA NỘIVŨ VĂN KHANHnghian C0U hiồu quSl vụ tÝnh antoụnCnA mifepriston phèi hĩp vii misoprostol®Ó