KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hình Thức Quản Lý Dựa Vào Cộng Đồng Các Công Trình Cấp Nước Tập Trung Tại Nông Thôn Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         218 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hình Thức Quản Lý Dựa Vào Cộng Đồng Các Công Trình Cấp Nước Tập Trung Tại Nông Thôn Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hình Thức Quản Lý Dựa Vào Cộng Đồng Các Công Trình Cấp Nước Tập Trung Tại Nông Thôn Việt Nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRI IỜN(; DẠI I I(X KIN1 ỉ TÍ: Ql (M DẤNNGUYÊN THỊ LAN HU ONGNGHIÊN CỨU HÌNH THỨC QUẢN LÝ DựA VÀO CỌNG ĐỒNG CÁC CÔNG TRÌNH CÁP N

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hình Thức Quản Lý Dựa Vào Cộng Đồng Các Công Trình Cấp Nước Tập Trung Tại Nông Thôn Việt NamNƯỚC TẬP TRUNG TẠI NÔNG THÔN MỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN SỸ KINH TÉlù NỘI-2010BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ Ql Óc DÂNNGUYỀN THỊ LAN HUONGNGHIÊ

N CỨU HÌNH THÚC QUẢN LÝ DỤ À VÀO CỘNG ĐÒNG CÁC CÔNG TRĨNH CÁP NƯỚC TẬP TRUNG TẠI NÔNG THÔN VIỆT NAMChuyên ngành : Kinh tế Nóng nghiệp Mã sổ: 6231.10.0 (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hình Thức Quản Lý Dựa Vào Cộng Đồng Các Công Trình Cấp Nước Tập Trung Tại Nông Thôn Việt Nam

1LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG DAN KHOA HỌC1.PGS. TS. Phạm Vãn Khôi2.PGS. rs. Vũ Dinh Thắng1IÀ NỘI-2010iLỜ1 C AM ĐOANTôi xin cam đoan, đây là côn

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hình Thức Quản Lý Dựa Vào Cộng Đồng Các Công Trình Cấp Nước Tập Trung Tại Nông Thôn Việt Nam

g (rinh nghiên cứu độc lập cua ban (hân \ ới sự giúp đừ cùa các giáo vicn hướng dan. Nhìmg thông tin. dừ lieu, sô liệu dưa ra (rong luận án được (rích

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRI IỜN(; DẠI I I(X KIN1 ỉ TÍ: Ql (M DẤNNGUYÊN THỊ LAN HU ONGNGHIÊN CỨU HÌNH THỨC QUẢN LÝ DựA VÀO CỌNG ĐỒNG CÁC CÔNG TRÌNH CÁP N

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hình Thức Quản Lý Dựa Vào Cộng Đồng Các Công Trình Cấp Nước Tập Trung Tại Nông Thôn Việt NamMỤC LỤC19LỜI CAM ĐOAN........................................................IMỤC LỤC............................................................IIDAN

H MỤC CÁC BẢNG, BIẾU, HÌNH.....................................VIIMỞ ĐÀU..............................................................1CHƯƠNG 1: Cơ SỜ (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hình Thức Quản Lý Dựa Vào Cộng Đồng Các Công Trình Cấp Nước Tập Trung Tại Nông Thôn Việt Nam

LÝ LUẬN VÀ THựC TIỀN VẺ HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỤA VÀO CỌNG DÒNG CÁC CÔNG TRÌNH C ẤP NƯỚC TẠP TRUNG TẠI NÔNG THÔN.........................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hình Thức Quản Lý Dựa Vào Cộng Đồng Các Công Trình Cấp Nước Tập Trung Tại Nông Thôn Việt Nam

.............131.1.Cơ SỎ LÝ LUẬN VÊ HÌNH THỨC QUÁN LỶ DựA VẢO CỌNG ĐÔNGCÁC CÓNG TRÌNH CÁP NƯỚC TẠP TRƯNG TẠI NÒNG THÔN...................131. i. 1. Kh

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRI IỜN(; DẠI I I(X KIN1 ỉ TÍ: Ql (M DẤNNGUYÊN THỊ LAN HU ONGNGHIÊN CỨU HÌNH THỨC QUẢN LÝ DựA VÀO CỌNG ĐỒNG CÁC CÔNG TRÌNH CÁP N

(Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hình Thức Quản Lý Dựa Vào Cộng Đồng Các Công Trình Cấp Nước Tập Trung Tại Nông Thôn Việt Nam các công trinh cấp nước tập trung và các hình thức quân lý dựa x ào cộng đồng các công trình cấp nước tập trung tại nóng thôn1.1.3.Các mô hình quân l

ý dựa vào cộng đồng phố biển trong cấp nước tập trungnông thôn......................................................251.1.4 Nhừng nhân tố ảnh hưởng đe (Luận Án Tiến Sĩ) Nghiên Cứu Hình Thức Quản Lý Dựa Vào Cộng Đồng Các Công Trình Cấp Nước Tập Trung Tại Nông Thôn Việt Nam

n hình thức quàn lý dựa x ào cộng dồng các công trinh cấp nước tập trung tại nông thôn....................29

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRI IỜN(; DẠI I I(X KIN1 ỉ TÍ: Ql (M DẤNNGUYÊN THỊ LAN HU ONGNGHIÊN CỨU HÌNH THỨC QUẢN LÝ DựA VÀO CỌNG ĐỒNG CÁC CÔNG TRÌNH CÁP N

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRI IỜN(; DẠI I I(X KIN1 ỉ TÍ: Ql (M DẤNNGUYÊN THỊ LAN HU ONGNGHIÊN CỨU HÌNH THỨC QUẢN LÝ DựA VÀO CỌNG ĐỒNG CÁC CÔNG TRÌNH CÁP N