KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hà

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         137 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hà

1K) GIÁO ĐỤC VẢ ĐÀO 1ẠO DẠI HỌC HVÉ TRƯỞNG DẠI HỌC KINH TÉNGUYÊN Dức IĨIÉUCÁC YẾU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH TIÉP TỤC sủ DỤNG GAS PETROLIMEX CỦA NGUÔI DÂ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông HàÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ ĐÔNG HÀChuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8340101LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: T$. HOÀNG

TRỌNG HÌNGHUÉ, 2018LỜI CAM ĐOANrói xin cam đoan đầy là công irinh nghicn cứu của riêng lòi và được sự hướng dần khoa học cua Tiến sĩ Hoàng Trọng Hùng (Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hà

- Phó Trướng Khoa Quan trị Kinh doanh - Trường Dại học Kinh lê, Dại học Hue. Các nội dung nghiên cứu. kèl quà trong dề tài lã trung thực vã chưa công

(Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hà

bố bất kỷ dưới hình thức não trước dây. Nhừng sổ liệu phục vụ cho việc phần lích, đánh giá được lác giã ihu ihập Irong quá trinh nghiên cứu.Ngoài ra I

1K) GIÁO ĐỤC VẢ ĐÀO 1ẠO DẠI HỌC HVÉ TRƯỞNG DẠI HỌC KINH TÉNGUYÊN Dức IĨIÉUCÁC YẾU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH TIÉP TỤC sủ DỤNG GAS PETROLIMEX CỦA NGUÔI DÂ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hàc.ỉỉuể. ngày 8 tháng 4 nủỉìì 20Ì8 Tác giã luận vănNguyễn Đức HiếuiLỜI CẢM ONSau then gian học tập và nghiên cứu. lối đà hoàn thành đề lài “Cức y lí t

nh h ng đ n ý đ nh ti Ị) t c s d ng gas Petroliniex c a ng ỉ dán trên d a bàn thành Ị)ỉì Dông ỉỉà". Trong suốt quá trình thực hiện, lôi đà nhận được s (Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hà

ự hưởng dằn và hồ trợ nhiệt tinh từ Quý Thầy Cô. dồng nghiệp. Tòi chân thảnh gưi lời câm (m sâu sắc đen:Tất ca các cơ quan vã cá nhân dà tạo diều kiện

(Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hà

, giúp dờ cho tòi trong quá trinh học lập và nghicn cứu hoàn ihành luận vân này.Tôi xin chân thành câm ơn toàn thế Quý Thầy, Cô và các cân bộ công chứ

1K) GIÁO ĐỤC VẢ ĐÀO 1ẠO DẠI HỌC HVÉ TRƯỞNG DẠI HỌC KINH TÉNGUYÊN Dức IĨIÉUCÁC YẾU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH TIÉP TỤC sủ DỤNG GAS PETROLIMEX CỦA NGUÔI DÂ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hà và biết (Ĩ1Ì sâu sắc đen Tiến sĩ Hoàng Trọng Hùng - Phó Trường Khoa Quăn trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh te. Dại học Huế, người trực tiếp hướng

dần. giúp đờ tận tình tôi trong suốt thời gian nghiên cửu đề hoàn thành luận văn này.TÔI xin chân thành câm ơn Ban Giám đốc Công ty xăng dầu Quang Tn (Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hà

đà tin tưởng cữ tôi tham gia lớp đào lạo thạc sĩ. đặc biệt anh chị đồng nghiệp lại các Phông Kinh doanh. Ke toán dà nhiệt tinh tòng hợp. cung cấp các

(Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hà

số liêu phục vu cho việc nghiên cứu luận ván này.Cuối cùng, chân thành câm ơn gia dinh và bạn bẽ cùng lớp. dồng nghiệp nhùng người đà luôn lạo mọi điê

1K) GIÁO ĐỤC VẢ ĐÀO 1ẠO DẠI HỌC HVÉ TRƯỞNG DẠI HỌC KINH TÉNGUYÊN Dức IĨIÉUCÁC YẾU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH TIÉP TỤC sủ DỤNG GAS PETROLIMEX CỦA NGUÔI DÂ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông HàN VÀN THẠC si KHOA HỌC KINH TÉHọ và tên học viên: NGUYỀN ĐỨC HIẾUChuyên ngành: Quân (rị kinh doanh. Niên khóa: 2016-2018Nguôi hướng đản khoa học: TS.

HOÀNG TRỌNG HÙNGTên đề tài CÁC YẾU TÓ ẢNH HƯỚNG ĐÉN Ý ĐỊNH TIÉP TỤC sử DỤNG GAS PETROLIMEX CỦA NGƯỜI DẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ ĐÔNG HÀỉ. Tính cấp thi (Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hà

ết cùa đề tàiCõng tỵ xăng dầu Quàng Trị hiện đang là nhà phân phối san phẩm gas bình dân dụng Pélrolimex trên dịa bàn linh Quãng Trị. Thời gian gằn đâ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hà

y. kinh doanh gas Là ngành táng trưởng rất nhanh cùng với sự bất ôn cua thị trường gas đà làm doanh nghiệp gặp phai không ít khó khăn. Trên địa bàn TP

1K) GIÁO ĐỤC VẢ ĐÀO 1ẠO DẠI HỌC HVÉ TRƯỞNG DẠI HỌC KINH TÉNGUYÊN Dức IĨIÉUCÁC YẾU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH TIÉP TỤC sủ DỤNG GAS PETROLIMEX CỦA NGUÔI DÂ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hà nhùng phân ứng kịp thởi và đủng lúc thi thị phan cùa Petrohmex Quãng Trị sè rắt có kha năng bị giâm xuống. Trong thực tế đó. việc nghiên cửu các yếu

tố anh hướng đến ý định tiếp tục sir dung gas Petrolimex của người dân trên địa bàn TP. Đông Hà là cân thiết và phù hợp với bôi cảnh hiên tại.2.Phương (Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hà

pháp nghiên cứuLuận vãn đà sư dung các phương pháp như: phương pháp thu thập số liệu; lổng hợp và phân lích sổ liệu nhăm giâi quyết các mục liêu nghi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hà

ên cửu.3.Kết qua nghiên cứu và đóng góp luận vànKết quà nghiên cửu cho thấy, có 6 yếu tố anh hương đến ý định tiếp tục su dụng gas Petrolimex sắp xếp

1K) GIÁO ĐỤC VẢ ĐÀO 1ẠO DẠI HỌC HVÉ TRƯỞNG DẠI HỌC KINH TÉNGUYÊN Dức IĨIÉUCÁC YẾU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH TIÉP TỤC sủ DỤNG GAS PETROLIMEX CỦA NGUÔI DÂ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hàtư là yếu tố niềm tin đối với thuộc tinh sàn phẩm; Nhận thức kiếm soát hành vi; và cuối cùng là yếu tổ thái độ dối với việc sử dụng sân phẩm. Ngoài ra

. 6 yếu tổ trong mô hình nghiên cửu giãi thích dược 50.6% biến thiên của biến phụ thuộc. Trên cơ sờ kết quâ phân tích, luân vãn đà đe xuất các giãi ph (Luận Văn Thạc Sĩ) Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Tiếp Tục Sử Dụng Gas Petrolimex Của Người Dân Trên Địa Bàn Thành Phố Đông Hà

áp nham nâng cao ý đinh tiếp tục sir dụng gas Petrohmex cua người dân trên địa bàn thành phố Đông H«à trong thời gian tới.

1K) GIÁO ĐỤC VẢ ĐÀO 1ẠO DẠI HỌC HVÉ TRƯỞNG DẠI HỌC KINH TÉNGUYÊN Dức IĨIÉUCÁC YẾU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH TIÉP TỤC sủ DỤNG GAS PETROLIMEX CỦA NGUÔI DÂ

1K) GIÁO ĐỤC VẢ ĐÀO 1ẠO DẠI HỌC HVÉ TRƯỞNG DẠI HỌC KINH TÉNGUYÊN Dức IĨIÉUCÁC YẾU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH TIÉP TỤC sủ DỤNG GAS PETROLIMEX CỦA NGUÔI DÂ