KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         115 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nay

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nay

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI V1ỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •NGUYỀN VĨẼÌ t)ứcMẠT TRẬN TÓ QUÓC VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ờ THÀNH PHÓ HÀI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện NayI PHÒNG HIỆN NAYNgành:Mà số:Chính trị học8 31 02 01NGƯỜI HƯỚNG DẰN KHOA HỌC PGS.TS. CHI’ VĂN TVÁNHÀ NỌI. 2019LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận vãn thạ

c sĩ chinh trị học tại Học viện Khoa học xã hội vôi đề lài: “Mật trộn Tô quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo ở thành phổ ỉỉái Phòng hiện nay” là côn (Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nay

g trinh nghiên cữu cùa tồi dưới sự hướng dần cua PGS.TS. Chu Vãn Tuấn.Số liệu được sữ dụng đè nghiên cứu là hoàn toàn trung thực. Các trích dan tham k

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nay

hao sư dụng trong luận vãn dều có tác giá cụ thê. nguồn gốc rõ ràng. Những kết quà nghiên cứu cua luận vãn dựa trên sự phán rich, đánh giã ti mi. khác

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI V1ỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •NGUYỀN VĨẼÌ t)ứcMẠT TRẬN TÓ QUÓC VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ờ THÀNH PHÓ HÀI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nay hoàn thành luận văn thạc sĩ ngành chinh trị học với dề lài "Mật trận Tố quổc Việt Nam trong công tác tôn giáo ớ thành phố Hãi Phòng hiện nay". tôi xi

n gửi lời cam ơn đặc biệt sâu sac và chân thành nhấc tới các cơ quan, tô chức, đơn vị. cá nhân sau đây:Đầu tiên, tôi xin trân trọng câm ơn các Thầy Cô (Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nay

giáo đà giảng dạy tôi những môn học trong suốt 03 kỳ học chương trinh đào tạo thạc sĩ ngành chinh trị học tại Học viện Khoa học xã hội. đó là: GS.TS.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nay

Vũ Văn Viên và PGS.TS. Phan Thị Mai Hương với học phần Phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội'. PGS.TS. Hồ Việt Hanh và TS. Nguyền Thi Hoài với

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI V1ỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •NGUYỀN VĨẼÌ t)ứcMẠT TRẬN TÓ QUÓC VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ờ THÀNH PHÓ HÀI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nayi học phần Tư tưởng chính trị phương Dông: TS. Vũ Mạnh Toàn vói học phần Tư tướng chinh trị phương Tây: PGS.TS. Hơ Việt Hạnh với học phần Những vân đề

lý luận về quyền lực chinh trị: TS Lưu Thúy Hồng với học phần Nhừng vần đế chung về chinh tri quắc tề: PGS TS. Nguyền An Hà và PGS.TS Đặng Minh Đức V (Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nay

ỚI học phần Thế chế chinh trị và hệ thống chinh trị Việt Nam: PGS.TS. Chu Văn Tuấn với học phần Mối quan hệ giữa chính trị và tôn giáo: PGS.TS. Nguyen

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nay

Ngọc Hà với học phần Dân chủ: lý luận và thực tiễn: TS. Nguyền Văn Thuận với học phần Bầu cừ: lý luận và thực tiễn: GS.TS. Nguyền Hữu Khiển VỚI học p

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI V1ỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •NGUYỀN VĨẼÌ t)ứcMẠT TRẬN TÓ QUÓC VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ờ THÀNH PHÓ HÀI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nayừa chỉnh trị và kinh tế: PGS.TS. Cao Thu Hằng với học phần Ván hóa chinh trị. Tàm huyết của các Thầy Cô dồn vào từng lời giảng, dem đến cho tôi nhiều

nội dung kiến thức cơ ban, quan trọng của các môn học. giúp tòi tích lũy thêm nhiều tri thức hừu ích đê sau này có thề vận dung trong cồng việc và tro (Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nay

ng cuộc sống hàng ngày.Tiếp theo, tôi xin chân thành câm ơn các Thầy Cô giáo Khoa Triết học cùng các cán bộ. công chức, viên chức, nhà nghiên cửu khoa

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nay

học. người lao dộng của Học viện Khoa học xã hội. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ sơ giáo dục - đào tạo khác ờ nước ta đà tận lình hư

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI V1ỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •NGUYỀN VĨẼÌ t)ứcMẠT TRẬN TÓ QUÓC VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ờ THÀNH PHÓ HÀI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Naytới úy ban Mật trận Tô quốc Việt Nam thành phổ Hái Phòng. Ban Tôn giáo. Sở Nội vụ thành phố Hãi Phòng đà nhiệt tình cung cấp cho tói những tài liệu, t

ư liệu quý giá đề tôi có thế hoàn thành công trình nghiên cửu của mình một cách thuận lợi. dẻ dàng.TÔI đặc biệt cam ơn PGS.TS. Chu Vãn Tuấn - Viện trư (Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nay

ởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đà ân cần chi bao. tận tâm hưởng dần. dìu dát tôi trong suốt quá trình nghiên cứu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nay

đề hoàn thành luận văn. Luận văn cùa tôi khó có the đạt được kết quá tốt nếu như không có sự khuyến khích, quan tâm sát sao từ Thầy.Cuối cùng, không t

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI V1ỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •NGUYỀN VĨẼÌ t)ứcMẠT TRẬN TÓ QUÓC VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ờ THÀNH PHÓ HÀI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nayập. nghiên cửu đầy gian nan và không ít thử thách./.Hà Nội, ngày tháng 5 năm 20ỉ 9Tác giàNguyền Việt ĐứcMỤC LỤCLỪI CAM ĐOANLỜI CẤM ONDANH .MỤC CÁC TỪ

VIẾT TẮTMỞ ĐÀU......................................................................IChương 1: MỌT SÓ VẦN DẾ LÝ LUẬN VẾ MẠT TRẬN TỎ QUỎC VIỆT (Luận Văn Thạc Sĩ) Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trong Công Tác Tôn Giáo Ở Thành Phố Hải Phòng Hiện Nay

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI V1ỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •NGUYỀN VĨẼÌ t)ứcMẠT TRẬN TÓ QUÓC VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ờ THÀNH PHÓ HÀI