KHO THƯ VIỆN 🔎

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Dương Sơn - Huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         82 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 











Nội dung chi tiết: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Dương Sơn - Huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Dương Sơn - Huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLUÂN THỊ MỲ HẠNHTên dề tài:NGHIÊN cứu HOẠT ĐỘNG SINH KẼ C ỦA HỌ DÂN TỌC THIÊU só XÃ DƯƠNG SƠN, HUYÊN NA RÌ,

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Dương Sơn - Huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu, TÌNH BẮC KẠN TRONG BƠI CÀNH BIẾN DƠI KHÍ HẶƯKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ đào tạoDinh hướng đề tài ('huyên ngành Khoa Khóa học: Chính quy: Huong ng

hiên cứu: Phát triển nông thôn: KT &PTNT: 2014-2018Thái Nguyên, nãm 2018LỜI CẢM ƠNĐược sự nhât trí của Ban Giám Hiệu, thây cô giáo khoa Kinh tế & Phát (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Dương Sơn - Huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

triên nông thôn. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, sau một thời gian thực tập tốt nghiệp tại xà Dương Sơn. huyện Na Rì. tinh Bắc Kạn, nay em đà ho

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Dương Sơn - Huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

àn thành báo cáo với tên đề tài: "Nghiên cứu hoạt động sinh kế cùa hộ dân tộc thiến số xà Dương Son, Huyện Na Rì, tinh Bắc Kợn trong bổi cành biển dôi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLUÂN THỊ MỲ HẠNHTên dề tài:NGHIÊN cứu HOẠT ĐỘNG SINH KẼ C ỦA HỌ DÂN TỌC THIÊU só XÃ DƯƠNG SƠN, HUYÊN NA RÌ,

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Dương Sơn - Huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa và các thày, cô giao trong khoa KT&PTNT. Đặc b

iệt, là giăng viên ThS.Đặng Thị Bích Huệ đà tận tình chi bao. hướng dần và giúp đờ em trong quá trình thực tập.Em cũng xin gửi lời càm ơn chân thành t (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Dương Sơn - Huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

ới cán bộ và nhân dân xâ Dương Sơn. huyện Na Rì đà nhiệt tình giúp đờ, cung cấp nhừng thông tin và số liệu cần thiết, tạo điều kiên tốt đế em hoàn thà

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Dương Sơn - Huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

nh tốt kì thực tập tốt nghiệp tại cơ sớ trong thời gian thực tập.Do thời gian, kiên thức, kinh nghiệm còn hạn chê nên bài khóa luận không thê tránh kh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLUÂN THỊ MỲ HẠNHTên dề tài:NGHIÊN cứu HOẠT ĐỘNG SINH KẼ C ỦA HỌ DÂN TỌC THIÊU só XÃ DƯƠNG SƠN, HUYÊN NA RÌ,

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Dương Sơn - Huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậuhà trường, cùa khoa và toàn thè thây, cô giáo trong khoa KT&PTNT. cán bộ và nhân dân xã Dương Sơn sức khóe, hạnh phúc, thành đạt. chúc các bạn sinh vi

ên mạnh khóe, học tập tốt và thành công trong cuộc sổng.Tỉ lái Nguyên, ngày 30 tháng 5 năm 20 Ị 8Sinh viênLuân Thị Mỹ HạnhiỉDANH MỤC CÁC BẢNGTrangBâng (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Dương Sơn - Huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

4.1: Diện tích và cơ càu đât xà Dương Sơn năm 2017...............28Bâng 4.2: Cơ cấu các loại cây (rong của xã Dương Sơn năm 2015-2017...30Bàng 4.3: C

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Dương Sơn - Huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

ơ cẩu các loại vật nuôi (rên địa bàn xã Dương Sơn năm 2015 -2017.. .. . . ................. .................31Bàng 4.4: Tinh hìnhdân số và lao

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLUÂN THỊ MỲ HẠNHTên dề tài:NGHIÊN cứu HOẠT ĐỘNG SINH KẼ C ỦA HỌ DÂN TỌC THIÊU só XÃ DƯƠNG SƠN, HUYÊN NA RÌ,

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Dương Sơn - Huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậura.........................39Bâng 4.7: Thông tinchung về các thành viên cùa hộ điều tra..........41Bâng 4.8: Sữ dụng nguồn tài nguyên đất đai cùa hộ..

..................42Bâng 4.11: Hoạt động sinh kê cúa hộ điêu tra.........................46 (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Hoạt Động Sinh Kế Của Hộ Dân Tộc Thiểu Số Xã Dương Sơn - Huyện Na Rì - Tỉnh Bắc Kạn Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMLUÂN THỊ MỲ HẠNHTên dề tài:NGHIÊN cứu HOẠT ĐỘNG SINH KẼ C ỦA HỌ DÂN TỌC THIÊU só XÃ DƯƠNG SƠN, HUYÊN NA RÌ,