KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Mối Quan Hệ Giữa Bất Bình Đẳng Thu Nhập Và Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Tây Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         192 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Mối Quan Hệ Giữa Bất Bình Đẳng Thu Nhập Và Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Tây Nguyên

(Luận Án Tiến Sĩ) Mối Quan Hệ Giữa Bất Bình Đẳng Thu Nhập Và Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Tây Nguyên

VIẸNHÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIIIÕ THỊ HÒAMÓI QUAN HỆ BÁ I BÌNH ĐẢNG THU NHẬP VÀ TÀNG TRƯỞNG KINH TẼ Ở TÂY NGUYÊNNgành: Ki

(Luận Án Tiến Sĩ) Mối Quan Hệ Giữa Bất Bình Đẳng Thu Nhập Và Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Tây Nguyêninh tế Phát triểnMà 5ơ: 9.31.01.05LUẬN ÁN TIẾN Sỉ KINH TÉ•NGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA IIỌC1.PGS.TS Vù Sỳ Cường2.PGS.TS Bùi Quang BìnhHÀ NỘI - 2019LỜI CAM ĐOA

NTôi xin cam đoan dây là công trinh nghiền cứu cua riêng lõi. các số liệu nêu trong ỉuận án là trung thực. Nhừng kết luận khoa học cũa luận án chưa rừ (Luận Án Tiến Sĩ) Mối Quan Hệ Giữa Bất Bình Đẳng Thu Nhập Và Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Tây Nguyên

ng được công bồ trong bất kỳ công trình nào cùa người khác.Tác già luận âniiMỤC LựcTrang bìa..........................................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Mối Quan Hệ Giữa Bất Bình Đẳng Thu Nhập Và Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Tây Nguyên

iLừi cam (loan.....................................................iiMỤC LỤC..........................................................iiiDANH MỤC CHỪ

VIẸNHÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIIIÕ THỊ HÒAMÓI QUAN HỆ BÁ I BÌNH ĐẢNG THU NHẬP VÀ TÀNG TRƯỞNG KINH TẼ Ở TÂY NGUYÊNNgành: Ki

(Luận Án Tiến Sĩ) Mối Quan Hệ Giữa Bất Bình Đẳng Thu Nhập Và Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Tây Nguyên.....................................viiiMÔ DĂU.............................................................1CHƯƠNG 1: TONG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứư

MÓI QUAN HẸ BAT BÌNH ĐANG TIIU NHẠP VÀ TẢNG TRƯỚNG KINH TÉ.....................81.1Các nghiên cứu ngoài nước.....................................81.2C (Luận Án Tiến Sĩ) Mối Quan Hệ Giữa Bất Bình Đẳng Thu Nhập Và Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Tây Nguyên

ác nghiên cứu trong nước....................................231.3Dánh giá chung các công trinh nghiên cứu trong và ngoài nước và khoángtrống nghiên cử

(Luận Án Tiến Sĩ) Mối Quan Hệ Giữa Bất Bình Đẳng Thu Nhập Và Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Tây Nguyên

u.................................................27C HƯƠNG 2: c ơ SỜ LÝ LUẠN VÀ Tllực TIÉN NGHIÊN CƯU MOI QUAN HẸ BẤT BÌNH ĐANG TIIU NIIẠP VÀ TĂNG TR

VIẸNHÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIIIÕ THỊ HÒAMÓI QUAN HỆ BÁ I BÌNH ĐẢNG THU NHẬP VÀ TÀNG TRƯỞNG KINH TẼ Ở TÂY NGUYÊNNgành: Ki

(Luận Án Tiến Sĩ) Mối Quan Hệ Giữa Bất Bình Đẳng Thu Nhập Và Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Tây Nguyênvà tâng trường kinh tế.442.3Giới thiệu về các phưtrng pháp ước lượng sứ dụng trong nghiên cứu mối quanhệ bất bùili đãng thu nhập vả táng trưởng kinh t

ế................482.4Kinh nghiệm quốc tế và một số vùng ỡ Việt Nam về giãi quyết mối quan hệ (Luận Án Tiến Sĩ) Mối Quan Hệ Giữa Bất Bình Đẳng Thu Nhập Và Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Tây Nguyên

VIẸNHÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIIIÕ THỊ HÒAMÓI QUAN HỆ BÁ I BÌNH ĐẢNG THU NHẬP VÀ TÀNG TRƯỞNG KINH TẼ Ở TÂY NGUYÊNNgành: Ki