KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Lý Luận Và Thực Tiễn Giải Quyết Tranh Chấp Giữa Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Và Quốc Gia Tiếp Nhận Đầu Tư

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         222 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Lý Luận Và Thực Tiễn Giải Quyết Tranh Chấp Giữa Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Và Quốc Gia Tiếp Nhận Đầu Tư

(Luận Án Tiến Sĩ) Lý Luận Và Thực Tiễn Giải Quyết Tranh Chấp Giữa Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Và Quốc Gia Tiếp Nhận Đầu Tư

jp .Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Tư PHÁPTRƯỜNG DẠI nọc LUẠT HÀ NỌITRÀN THỊ HÒNG NHUNGLÝ LUẬN VÀ THỤC TIÊN GIẢI QUYÉTTR ANH CHẤP GĨƯA NHÀ ĐẤU Tư Nước NGOÀI

(Luận Án Tiến Sĩ) Lý Luận Và Thực Tiễn Giải Quyết Tranh Chấp Giữa Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Và Quốc Gia Tiếp Nhận Đầu TưI VÀ QUÓC GIA TTEP NHẬN ĐẤU Tư: ÁP DỤNG ĐÓĨ VÓI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘT NHẬP KINH TÉ QUỐC TẾ HĨỆN NAYLUẬN ÁN TIÉN SĨ LUẬT HỌC • • •HANOI, 2019 h—

————————————————————————íBộ GIÁO ĐỰC VÀ ĐÀO TẠOBộ TƯ PHÁPTRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘITRẦN THỊ HÒNG NHUNGLÝ LUẬN VÀ THỤC TiẺN GLÂ1 QU YÉTTR ANH CHẤP GIỮA (Luận Án Tiến Sĩ) Lý Luận Và Thực Tiễn Giải Quyết Tranh Chấp Giữa Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Và Quốc Gia Tiếp Nhận Đầu Tư

NHÀ ĐÀU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ QUỐC GĨA TĨÉP NHẶN ĐẢU TƯ: ÁP DỤNG ĐỐI VÓT VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TÉ HIỆN NAYChuyên ngành: LUẬT ỌUÕC

(Luận Án Tiến Sĩ) Lý Luận Và Thực Tiễn Giải Quyết Tranh Chấp Giữa Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Và Quốc Gia Tiếp Nhận Đầu Tư

TẼ Mã số: 9 38 01 08LUẬN ÁN T1ÉN Sĩ LUẬT HỌCNgười hướng dân khoa học: PGS.TS. NGUYÊN vũ IIOÀNGHÀ NỘI, 2019LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công tr

jp .Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Tư PHÁPTRƯỜNG DẠI nọc LUẠT HÀ NỌITRÀN THỊ HÒNG NHUNGLÝ LUẬN VÀ THỤC TIÊN GIẢI QUYÉTTR ANH CHẤP GĨƯA NHÀ ĐẤU Tư Nước NGOÀI

(Luận Án Tiến Sĩ) Lý Luận Và Thực Tiễn Giải Quyết Tranh Chấp Giữa Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Và Quốc Gia Tiếp Nhận Đầu Tư án là trung thực, có nguồn gốc rò ràng, dược trích dẫn đúng theo quỵ dinh.Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Luận án nàyHà

Nội. ngày thángnăm 2019Nghiên cứu sinhTrần Thị Hồng NhungLỜI CẢM ƠNTrước tiên, tôi xin bày tó sự kính trọng và lòng biết om sâu săc tới người hướng dẫ (Luận Án Tiến Sĩ) Lý Luận Và Thực Tiễn Giải Quyết Tranh Chấp Giữa Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Và Quốc Gia Tiếp Nhận Đầu Tư

n khoa học. Thầy PGS.TS. Nguyền Vũ Hoàng. Luận án đà được hoàn thành dưới sự hướng dản khoa học. tận tình và đầy tâm huyết cùa Thầy.Tôi xin chân thành

(Luận Án Tiến Sĩ) Lý Luận Và Thực Tiễn Giải Quyết Tranh Chấp Giữa Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Và Quốc Gia Tiếp Nhận Đầu Tư

câm om lập thề giáng viên Khoa Luật Quốc tế, Trường Dại học Luật Hà Nội. các Thầy cô đà có nhừng giúp đờ. góp ý khoa học quý báu cho (ôi (rong quá (r

jp .Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Tư PHÁPTRƯỜNG DẠI nọc LUẠT HÀ NỌITRÀN THỊ HÒNG NHUNGLÝ LUẬN VÀ THỤC TIÊN GIẢI QUYÉTTR ANH CHẤP GĨƯA NHÀ ĐẤU Tư Nước NGOÀI

(Luận Án Tiến Sĩ) Lý Luận Và Thực Tiễn Giải Quyết Tranh Chấp Giữa Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Và Quốc Gia Tiếp Nhận Đầu Tưi đà tạo nhưng diều kiện tốt nhất, hưởng dản kịp then tôi trong quá trình học tập. nghiên cứu và hoàn thành Luận án này tại Nhà trường.lôi xin cam ơn

Ban Giám hiệu và các (hầy cô dồng nghiệp (rong và ngoài Khoa Luật. Trường Đại học Kinh lế Quốc dân. nơi tôi dang công tác. dà có nhiều chia se. dộng V (Luận Án Tiến Sĩ) Lý Luận Và Thực Tiễn Giải Quyết Tranh Chấp Giữa Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Và Quốc Gia Tiếp Nhận Đầu Tư

lên. giúp dờ (rong suối quá (rình lôi nghiên cứu và hoàn (hành luận án này.Cuối cùng, tôi xin gửi lòi cám (m chồng và các con. bổ mẹ. anh chị em. gia

(Luận Án Tiến Sĩ) Lý Luận Và Thực Tiễn Giải Quyết Tranh Chấp Giữa Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Và Quốc Gia Tiếp Nhận Đầu Tư

dinh hai bên nội. ngoại dã kiên (rì. (hằm lặng dành cho lôi Ihời gian, sự quan lâm. dộng viên, hồ irọ về vật chấl và linh Ihần dè lói hoàn Ihành nhiệm

jp .Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Tư PHÁPTRƯỜNG DẠI nọc LUẠT HÀ NỌITRÀN THỊ HÒNG NHUNGLÝ LUẬN VÀ THỤC TIÊN GIẢI QUYÉTTR ANH CHẤP GĨƯA NHÀ ĐẤU Tư Nước NGOÀI

jp .Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Tư PHÁPTRƯỜNG DẠI nọc LUẠT HÀ NỌITRÀN THỊ HÒNG NHUNGLÝ LUẬN VÀ THỤC TIÊN GIẢI QUYÉTTR ANH CHẤP GĨƯA NHÀ ĐẤU Tư Nước NGOÀI