KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Văn Hóa Ứng Xử Cho Thanh Niên Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         180 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Văn Hóa Ứng Xử Cho Thanh Niên Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Văn Hóa Ứng Xử Cho Thanh Niên Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÂ HỌICHI’ XUÂN H AIBÒĨ DƯỠNG VÃN HÓA ƯNG xưCHO THANH MEN QUÂN ĐỘI NHÃN DÂN VTẸT NAMLUẬN ÁN TI

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Văn Hóa Ứng Xử Cho Thanh Niên Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện NayIÉN Sĩ TRIÉT HỌCHà Nội - 2019VIỆN HÀN LÂMKHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÀ HỘICHV XUÂN HAIBỒI DƯỜNG VÀN HÓA ỦNG xủ’CHO THANH NIÊN QUÂN DỌT

NHÂN DẰN VIỆT NAM •Ngành: CNDVBC&DVLS Mã số: 9 22 03 02LI ẬN ÁN TIÉN SÌ TRIẾT HỌC • ♦Người hướng dan khoa học:1.PGS.TS. Phùng Văn Thiết2.TS. Dào Huy T (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Văn Hóa Ứng Xử Cho Thanh Niên Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay

ínHà Nội-2019LỜI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan dày là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Các sổ liệu dà sư dụng trong luận ủn ìà trung thực. Những kết lu

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Văn Hóa Ứng Xử Cho Thanh Niên Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay

ận nêu trong luận ãn chưa cỏ còng hô ờ bàt kỳ công trình khoa học nào.TẤC GL\ LUẬN ÁNChu Xuân HàiMỤC LỤCMỜ ĐẦU........................................

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÂ HỌICHI’ XUÂN H AIBÒĨ DƯỠNG VÃN HÓA ƯNG xưCHO THANH MEN QUÂN ĐỘI NHÃN DÂN VTẸT NAMLUẬN ÁN TI

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Văn Hóa Ứng Xử Cho Thanh Niên Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện Nayê văn hoá và văn hoá quân sự......61.2.Nhưng nghiên cứu về vãn hoá ứng xừ và vãn hoá ứng xừ của quânnhân quân đội nhân dân Việt Nam...................

......201.3.Những kêt quà cơ bản vả van de dặt ra mả luận ân can tiếp tục giãiquyết...................................................37Chương 2: MỘI (Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Văn Hóa Ứng Xử Cho Thanh Niên Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay

SỎ VẤN DỀ LÝ LUẬN VẺ BÔI DUÒNG VĂN HÓA ỨNG Xử C HO THANH NIÊN QUÂN DỌI NHÂN DẤN MẸT NAM ..422.1.Vãn hoã ứng xử, và vãn hỏa ứng xử của thanh niên Quân

(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Văn Hóa Ứng Xử Cho Thanh Niên Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay

dội Nhândân Việt Nam............................................422.2.Ilụrc chat bồi dường vãn hoá ứng xử cho thanh niên Quân dội nhândân Việt Nam....

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÂ HỌICHI’ XUÂN H AIBÒĨ DƯỠNG VÃN HÓA ƯNG xưCHO THANH MEN QUÂN ĐỘI NHÃN DÂN VTẸT NAMLUẬN ÁN TI

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÂ HỌICHI’ XUÂN H AIBÒĨ DƯỠNG VÃN HÓA ƯNG xưCHO THANH MEN QUÂN ĐỘI NHÃN DÂN VTẸT NAMLUẬN ÁN TI