KHO THƯ VIỆN 🔎

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Khả Năng Khai Thác Và Phát Triển Một Số Tuyến Du Lịch Phục Vụ Du Lịch Trekking Tại Sa Pa

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         85 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Khả Năng Khai Thác Và Phát Triển Một Số Tuyến Du Lịch Phục Vụ Du Lịch Trekking Tại Sa Pa

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Khả Năng Khai Thác Và Phát Triển Một Số Tuyến Du Lịch Phục Vụ Du Lịch Trekking Tại Sa Pa

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ DÁO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO 9001:2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPNGÀNH: VĂN HÓA DU LỊCHSinh viên: ĐÀM HƯƠNG GIANGGiáng viên hưón

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Khả Năng Khai Thác Và Phát Triển Một Số Tuyến Du Lịch Phục Vụ Du Lịch Trekking Tại Sa Pang dần: ThS.VÌ THANH III ONGHÁI PHÒNG-2019BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẠP HẢI PHÒNGTÌM H1ẺU KHẢ NĂNG KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIẺN MỘT SÓ TUYẾN

DU LỊCH PHỤC vụ DU LỊCH TREKKING TẠI SA PAKHÓA LUẠN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC HẸ CHÍNH QUYNGÀNH: VĂN HÓA DV LỊCHSinh viên: ĐÀM HƯƠNG GIANGGiáng viên hướng d (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Khả Năng Khai Thác Và Phát Triển Một Số Tuyến Du Lịch Phục Vụ Du Lịch Trekking Tại Sa Pa

ẫn: rhS.VTJ THANH HƯƠNGHAI PHÒNG-2019BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÀN LẠP HAI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP • • •Sinh viên: Dànì Hương Giang

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Khả Năng Khai Thác Và Phát Triển Một Số Tuyến Du Lịch Phục Vụ Du Lịch Trekking Tại Sa Pa

Mà SV: 1412601046Lớp: VĨĨI802Ngành: Văn Hóa Du LịchTên đề lài: Tim hiểu khà năng khai (hác và phái (lien một sỗ tuyến du lịch phục vụ du lịch trekkin

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ DÁO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO 9001:2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPNGÀNH: VĂN HÓA DU LỊCHSinh viên: ĐÀM HƯƠNG GIANGGiáng viên hưón

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Khả Năng Khai Thác Và Phát Triển Một Số Tuyến Du Lịch Phục Vụ Du Lịch Trekking Tại Sa Pan và các bân vẽ).2.Các sô liệu cân thièl đẻ thiêt kè. lính toán.3.Dịa điềm thực lập lốt nghiệp.CÁN BỌ HƯỞNG DẢN ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆPNgười hướng (lẫn thứ

nhất:Họ và tên: Vũ Thanh HươngHọc hàm, họe vị: Thạc sìCư quan còng tác: Khoa Du lịch - Trường Dại học Dân lập Hãi PhòngNội dung hướng dần: lìm hiểu kh (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Khả Năng Khai Thác Và Phát Triển Một Số Tuyến Du Lịch Phục Vụ Du Lịch Trekking Tại Sa Pa

ả năng khai thác và phát triển một số tuyến du lịch phục vụ du lịch Trekking tại Sa Pa.Người hướng (lẫn thứ hai:Họ và tên:............................

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Tìm Hiểu Khả Năng Khai Thác Và Phát Triển Một Số Tuyến Du Lịch Phục Vụ Du Lịch Trekking Tại Sa Pa

..................

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ DÁO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO 9001:2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPNGÀNH: VĂN HÓA DU LỊCHSinh viên: ĐÀM HƯƠNG GIANGGiáng viên hưón

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ DÁO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNGISO 9001:2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPNGÀNH: VĂN HÓA DU LỊCHSinh viên: ĐÀM HƯƠNG GIANGGiáng viên hưón