KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Của Lao Động Trẻ Di Cư Đến Các Khu Công Nghiệp Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại 2 Tỉnh Bắc Giang Và Vĩnh Phúc

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         187 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Của Lao Động Trẻ Di Cư Đến Các Khu Công Nghiệp Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại 2 Tỉnh Bắc Giang Và Vĩnh Phúc

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Của Lao Động Trẻ Di Cư Đến Các Khu Công Nghiệp Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại 2 Tỉnh Bắc Giang Và Vĩnh Phúc

VIỆN HÀN LẢMKHOA HỌC XÃ HỢI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌ1NGUYEN VÃN HÙNGTIÉP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC sức KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỌNG TRẺ DI cư ĐẺN CÁC

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Của Lao Động Trẻ Di Cư Đến Các Khu Công Nghiệp Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại 2 Tỉnh Bắc Giang Và Vĩnh Phúc KHU CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY(Nghiên cứu trường hợp tại 2 tinh Bắc Giang và Vinh Phúc)LUẬN ÁN TIÉN Sĩ XÃ HỘI HỌCHANOI-2019VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸ

T NAM HỌCVIẸN KHOA HỌC XÃ HỌINGUYỀN VĂN HÙNGTIÉP CẬN DỊCH VỤ ( HĂM sóc sức KHỎE SINH SẢN CỦA LAO DỌNG TRẺ DI cư ĐÉN CÁC KHƯ CÔNG NGHIỆP HIẸN NAY(Nghiê (Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Của Lao Động Trẻ Di Cư Đến Các Khu Công Nghiệp Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại 2 Tỉnh Bắc Giang Và Vĩnh Phúc

n cừu trường hợp tại 2 tinh Bắc Giang và Vinh Phúc)Ngành: Xà hội học Mả số: 9 31 03 01LUẬN ÁN TIẾN Sĩ XÃ HỘI HỌCNGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC: GS.TS. ĐẶNG

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Của Lao Động Trẻ Di Cư Đến Các Khu Công Nghiệp Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại 2 Tỉnh Bắc Giang Và Vĩnh Phúc

NGUYÊN ANHHÀ NỘI-2019LỜI CẢM ƠNlôi xin cam ơn Ban Giám dốc Học viện Khoa hoc xà hội. Khoa Xà hội học. Phòng Quân lý Dào lạo đà hồ trợ cho tôi trong qu

VIỆN HÀN LẢMKHOA HỌC XÃ HỢI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌ1NGUYEN VÃN HÙNGTIÉP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC sức KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỌNG TRẺ DI cư ĐẺN CÁC

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Của Lao Động Trẻ Di Cư Đến Các Khu Công Nghiệp Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại 2 Tỉnh Bắc Giang Và Vĩnh Phúc. đ

n án.Tòi xin chân thành cám ơn thầy giáo hướng dẫn khoa học GS.TS. Đặng Nguyên Anh, đà lận lình hướng dần và góp ý cho lôi thực hiện đề tài. luận án n (Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Của Lao Động Trẻ Di Cư Đến Các Khu Công Nghiệp Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại 2 Tỉnh Bắc Giang Và Vĩnh Phúc

ghiên cứu này. Làm việc với thầy, dược thầy chi bão lỏi không chi học dược nhùng kiến thức khoa học. mà còn có cơ hội hiếu biết thêm về đạo đức nghề n

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Của Lao Động Trẻ Di Cư Đến Các Khu Công Nghiệp Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại 2 Tỉnh Bắc Giang Và Vĩnh Phúc

ghiệp của người làm nghiên cứu.Sau cùng, nhưng đặc biệt quan trọng, tôi xin câm ơn gia đình và những người thân. Sự dộng viên, khích lệ và nhũng úng h

VIỆN HÀN LẢMKHOA HỌC XÃ HỢI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌ1NGUYEN VÃN HÙNGTIÉP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC sức KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỌNG TRẺ DI cư ĐẺN CÁC

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Của Lao Động Trẻ Di Cư Đến Các Khu Công Nghiệp Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại 2 Tỉnh Bắc Giang Và Vĩnh Phúcán này là cóng ninh khoa học do lôi thực hiện. Các số liệu nêu trong luận án là (rung (hực. được tiến hành (hực hiện một cách nghiêm (úc. các kết quá

nghiên cứu cùa tác giã đi trước dược tiếp thu một cách cấn trọng, trung thực, có trích nguồn dẫn trong luận án. số liệu trong luận án này là do tác gi (Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Của Lao Động Trẻ Di Cư Đến Các Khu Công Nghiệp Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại 2 Tỉnh Bắc Giang Và Vĩnh Phúc

á kế và tự điều tra kháo sát. do đó. nhừng thòng tin. sổ liệu và kết quả nêu trong Luận án là trung thực và chưa dược cóng bố trong bất kỳ công trình

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Của Lao Động Trẻ Di Cư Đến Các Khu Công Nghiệp Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại 2 Tỉnh Bắc Giang Và Vĩnh Phúc

khoa học nào khác.Nghiên cứu sinhMỤC LỤCMỞ ĐÀU............................................................ 1Chương 1: TỎNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU.

VIỆN HÀN LẢMKHOA HỌC XÃ HỢI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌ1NGUYEN VÃN HÙNGTIÉP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC sức KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỌNG TRẺ DI cư ĐẺN CÁC

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Của Lao Động Trẻ Di Cư Đến Các Khu Công Nghiệp Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại 2 Tỉnh Bắc Giang Và Vĩnh Phúcng nhập cư....................181.3.riếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoe sinh san cùa lao dộng di cư tại các khucông nghiệp.............................

.................................241.4.Các rào cản liên quan đen tiếp cận dịch Vụ chăm sóc sức khóc sinh sán củalao dộng di cư........................ (Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Sản Của Lao Động Trẻ Di Cư Đến Các Khu Công Nghiệp Hiện Nay (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại 2 Tỉnh Bắc Giang Và Vĩnh Phúc

...................................26

VIỆN HÀN LẢMKHOA HỌC XÃ HỢI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌ1NGUYEN VÃN HÙNGTIÉP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC sức KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỌNG TRẺ DI cư ĐẺN CÁC

VIỆN HÀN LẢMKHOA HỌC XÃ HỢI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌ1NGUYEN VÃN HÙNGTIÉP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC sức KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỌNG TRẺ DI cư ĐẺN CÁC