KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         212 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang)

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢIDƯƠNG HIÊN HẠNHTIÉP CẬN DỊCH VỤ Y TÉ VÀ GIÁO DỤC VỚI NHÓM TRẺ LAI TÙ CÁC cuộc HÔN NHÂN Đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang)ĐÀI-VIỆT VÀ HÀN-VIỆT Ở KHU Vực TÂY NAM Bộ (Nghiên cứu triàmg hự!) tỉnh Hậu Giang)LUẬN ÁN TIÉN Sĩ XÃ HỌI HỌCHÀ NỘI-2019VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆ

T NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌIDƯƠNG HIÈN HẠNHTIÉP CẬN DỊCH VỤ Y TÉ VÀ GIÁO DỤC VỚI NHÓM TRẺ LAI TÙ’CÁC CUỘC HÔN NHÂN ĐÀI-VIỆT VÀ HÀN-VIỆT Ớ KHƯ Vực TÂ (Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang)

Y NAM Bộ (Nghiên cừu trường họp tính Hậu Giang)Ngành: Xà hội học Mã số: 9.31.03.01LUẬN ÁN TIÉN Sỉ XẢ IIỌI HỌCNGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: GS.TS ĐẶNG NGUY

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang)

ÊN ANHHÀ NỘI-2019LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan dãy ì à cóng trình nghiên cừu cùa riêng tôi. các sồ liệu nêu trong Luận Ún là trung thực, được lien hành

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢIDƯƠNG HIÊN HẠNHTIÉP CẬN DỊCH VỤ Y TÉ VÀ GIÁO DỤC VỚI NHÓM TRẺ LAI TÙ CÁC cuộc HÔN NHÂN Đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang)an cụ thè trong ỉ.uận án. Nhùng kết luận khoa học cùa Luận án chưa tùng được công hồ trong hat kỷ công trình nào khác.Tác già Luận ánDưưng Hiền HạnhLỜ

I CẤM ƠNTôi bắt đầu nghiên cứu chủ để hôn nhân xuyên quốc gia từ năm 2007 khi thực hiện luận vân thạc sĩ. Đến năm 2014 tôi quyết thực hiện nghiên cửu (Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang)

về trê lai đang sinh sống tại ĐBSCL với tên luận án: Tiếp cận dịch vụ y tề và giáo dục với nhóm trẻ em ĩừ các cuộc hỏn nhân Đài-Việi và Hàn-Việt ớ khu

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang)

vực Tây Nam Bộ (Nghiên cừu trưởng họp tình Hậu Giang).Đến nay luận án đà hoàn thành, tói xin chân thành gửi lời câm ưn đến thầy giáo hướng dần khoa h

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢIDƯƠNG HIÊN HẠNHTIÉP CẬN DỊCH VỤ Y TÉ VÀ GIÁO DỤC VỚI NHÓM TRẺ LAI TÙ CÁC cuộc HÔN NHÂN Đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang) tìm hiểu và lựa chọn chu đề nghiên cửu. cho đến bây giờ đà bốn năm trôi qua. thầy dã tận tình chi dạy về học thuật, giúp đờ tòi vượt qua những giai đ

oạn khó khản nhất khi đi lấy dừ liệu tại thực địa mà đối tượng nghiên cứu cua luận án lại rất nhạy câm và khó tiếp cận. Giáo sư đà tận tâm. tận tình v (Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang)

à chi dạy tôi về giá trị của nghề nghiên cứu khiến tôi thấy tư hào về kết quả mình đà làm dược dám lựa chon chủ dề khó khán vả đã vượt qua nó. thời gi

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang)

an qua. tòi đà học dược ờ thầy nhùng giá tri tốt đẹp cua đạo đức nghề nghiệp, tinh khiêm nhường, sự tận tâm trong công việc và học luôn nhừng giá trị

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢIDƯƠNG HIÊN HẠNHTIÉP CẬN DỊCH VỤ Y TÉ VÀ GIÁO DỤC VỚI NHÓM TRẺ LAI TÙ CÁC cuộc HÔN NHÂN Đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang) thầy, người thầy cả đời này tói trân quý.Xin được cam ơn Ban GĐ Học Viện. Khoa Xă Hội Hoc. Phòng Đào Tạo. PGS. TS. Bùi Quang Dùng nguyên trường khoa

Xã Hội Học. GS. TS. Nguyễn Hừu Minh. PGS. TS. Lê Thanh Sang và quí thầy cô giáo đà từng giang dạy và ngồi hội dồng các chuyên đề của tòi đã chi dạy. c (Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang)

hinh sữa chừa, góp ý đề giúp tôi hoàn thiện luận án qua từng giai đoạn và điều đó cũng giúp tôi rèn luyện tư duy nghiên cứu mang tính học thuật ngày m

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang)

ột tốt hơn.Tôi xin chân thành gữi lời câm ơn đến ƯBND TP Vị Thanh. TX Ngã Bây, Huyện VỊ Thủy, các đơn vị cơ sỡ UBND xà phường/ Thị trấn dà tạo diều ki

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢIDƯƠNG HIÊN HẠNHTIÉP CẬN DỊCH VỤ Y TÉ VÀ GIÁO DỤC VỚI NHÓM TRẺ LAI TÙ CÁC cuộc HÔN NHÂN Đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang)à PVS trong luận án này. Và cùng xin được câm ơn những sự giúp dờ của điều tra viên trong quá trình thu thập dừ liệu tại thực địa.Cuối lời. xin được c

ám ơn đến gia dinh, người (hân. những người em. người bạn đà ùng hộ. động viên tôi trong suốt thời gian qua. Chính tình câm. sự quan tâm dó dà giúp tô (Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang)

i thèm dộng lực dè hoàn (hành luận án cua mình.Tác già Luận ánDưong Hiền HạnhMI C LỤCMỜ DẤU...........................................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang)

......1Chương 1: TONG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu..............................151.1.Nhửng nghiên cứu trong và ngoài nước về hôn nhân xuyên quốc gia-liê

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢIDƯƠNG HIÊN HẠNHTIÉP CẬN DỊCH VỤ Y TÉ VÀ GIÁO DỤC VỚI NHÓM TRẺ LAI TÙ CÁC cuộc HÔN NHÂN Đ

(Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang).Thông tin về ire lai Đài-Việt vù 1 làn-Việt lại Tây Nam Bộ lừ góc nhìn cuaháo chí...............................................................321.4

.Quyển cua iré lai trong an sinh xà hội và chính sách xà hội liên quan dến (Luận Án Tiến Sĩ) Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế Và Giáo Dục Với Nhóm Trẻ Lai Từ Các Cuộc Hôn Nhân Đài-Việt Và Hàn Việt Ở Khu Vực Tây Nam Bộ (Nghiên Cứu Trường Hợp Tỉnh Hậu Giang)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢIDƯƠNG HIÊN HẠNHTIÉP CẬN DỊCH VỤ Y TÉ VÀ GIÁO DỤC VỚI NHÓM TRẺ LAI TÙ CÁC cuộc HÔN NHÂN Đ