KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Thể Loại Blues Cho Học Sinh Lớp Đàn Phím Điện Tử Tại Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Hải Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         111 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Thể Loại Blues Cho Học Sinh Lớp Đàn Phím Điện Tử Tại Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Hải Phòng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Thể Loại Blues Cho Học Sinh Lớp Đàn Phím Điện Tử Tại Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Hải Phòng

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNGHOÀNG LẸ THỦYDẠY HỌC THẺ LOẠI BLUES CHO HỌC SINH LỚP DẤN phím DIỆN 1 'ửTẠI TRƯỜNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Thể Loại Blues Cho Học Sinh Lớp Đàn Phím Điện Tử Tại Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Hải Phòng TRUNG CÁP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH H.ư PHÒNGLUẶN VĂN THẠC sĩ LÝ LUẶN VÀ PHƯƠNG PH.ÍP DẠY HỌC ÂM NHẠCKhóa 7 (2016 - 2018)Hà Nội, 2019BỘ GIẢO DỤC

VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ TH VẠT TRUNG ƯƠNGHOÀNG LẸ THỦYDẠY HỌC THÊ LOẠI BLUES C HO HỌC SINH LỚP DÀN PHÍMDIỆN I Ù ’TẠI I-RƯỜNG TRUNG CẤP (Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Thể Loại Blues Cho Học Sinh Lớp Đàn Phím Điện Tử Tại Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Hải Phòng

VĂN HÓA NGHỆ • • •THUẬT VÀ DU LỊCH HÁI PHÒNGLUẬN VẮN THẠC sìChuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Am nhạcMà số: 8140111Ngưòi hướng dần khoa học

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Thể Loại Blues Cho Học Sinh Lớp Đàn Phím Điện Tử Tại Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Hải Phòng

: TS. Dào Trọng TuyênHà Nội, 2Ơ19LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan dây là công trình nghiên cửu của riêng tôi. Nhừng vân đê được trinh bày trong luận vãn d

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNGHOÀNG LẸ THỦYDẠY HỌC THẺ LOẠI BLUES CHO HỌC SINH LỚP DẤN phím DIỆN 1 'ửTẠI TRƯỜNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Thể Loại Blues Cho Học Sinh Lớp Đàn Phím Điện Tử Tại Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Hải Phòngi công bổ trong bắt kỳ công trình nào khác.Ilà Nội, ngày tháng năm 2019Tác già luận vãnDANH MỤC CHỮ VIÉT TẤTDPDT: Dàn phim điện lưNxb: Nhã xuất bânVi

IN I: Vãn hóa Nghệ thuậtHS: Học sinhGV: Giáo viênMỤC LỤCMỜ ĐÀU...............................................................1Chương I: cơ SÔ I.Ý LUẬN (Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Thể Loại Blues Cho Học Sinh Lớp Đàn Phím Điện Tử Tại Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Hải Phòng

VÀ THựC TRẠNG DẠY HỌC DÀNPHÍM DIỆN Từ TẠI TRƯỜNG TRƯNG CÁP VÀN HÓA NGHỆTHUẬT VÀ DU LỊCH HẢI PHÒNG...........................................61.1.Một

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Thể Loại Blues Cho Học Sinh Lớp Đàn Phím Điện Tử Tại Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Hải Phòng

số khái niệm................................................61.1.1.Dàn phím điện lữ (Electronic Keyboard)........................61.1.2.Dạy học và phư

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNGHOÀNG LẸ THỦYDẠY HỌC THẺ LOẠI BLUES CHO HỌC SINH LỚP DẤN phím DIỆN 1 'ửTẠI TRƯỜNG

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNGHOÀNG LẸ THỦYDẠY HỌC THẺ LOẠI BLUES CHO HỌC SINH LỚP DẤN phím DIỆN 1 'ửTẠI TRƯỜNG